výhody registrácie

Kniha proroka Nahum

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Nah 1, 1-14

1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Nahuma Elkóšskeho. 2 Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom, pomstiteľom je Hospodin, plným prchkosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. 3 Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo víchre a búrke je Jeho cesta a oblak je prachom Jeho nôh. 4 Pohrozí moru, a vysuší ho, i všetky rieky vysuší. Vädne Bášán i Karmel, i kvet Libanonu vädne. 5 Vrchy sa trasú pred Ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred Ním, i svet a všetko, čo ho obýva. 6 Kto obstojí pred Jeho prudkosťou a kto ostane pred páľavou Jeho hnevu? Prchkosť Jeho rozlieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred Ním. 7 Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. 8 Valiacou sa záplavou urobí koniec svojim protivníkom a svojich nepriateľov do tmy zaženie. 9 Čo zamýšľate proti Hospodinovi? On určite urobí koniec, súženie dvakrát nepríde. 10 Aj keď sú ako posplietané tŕne a v plnej miazge, strávení budú celkom sťa suché strnisko. 11 Lebo z teba vyšiel ten, čo zamýšľal zlé proti Hospodinovi, a strojil ničomnosť. 12 Takto vraví Hospodin: Aj keď sú nedotknutí a početní, budú zoťatí a zahynú. A ak som teba pokoril, už viac ťa nepokorím. 13 Teraz polámem jeho jarmo, ktoré leží na tebe, a roztrhám tvoje putá. 14 Hospodin vydal rozkaz proti tebe: Z tvojho mena nebude viac semeno! Z domu tvojich bohov vyničím ryté a liate obrazy; pripravím ti hrob, lebo si naničhodný.

Nah 1, 1-14

Verš 2
Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom, pomstiteľom je Hospodin, plným prchkosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom.
Ex 20:5 - Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,

Verš 15
Iz 52:7 - Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu: Tvoj Boh je kráľom.
Rim 10:15 - A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú [pokoj a] dobré veci!

Verš 5
Vrchy sa trasú pred Ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred Ním, i svet a všetko, čo ho obýva.
Ex 19:18 - Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece; celý vrch sa veľmi otriasal.
Ž 18:7 - V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha; zo svojho chrámu počul hlas môj a môj krik pred Ním prenikol Mu k ušiam.
Ž 29:5 - Hlas Hospodinov láme cédre, Hospodin láme libanonské cédre.
Ž 97:4 - Jeho blesky osvecujú svet; vidí to a chveje sa zem.
Ž 114:4 - vrchy poskakovali ako barany, pahorky ako jahňatá.

Verš 7
Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.
Joe 3:16 -

Nah 1,1 - O Nahumovi a jeho vlasti pozri úvod k tomuto prorokovi. O Ninive Jon 1,2.

Nah 1,2 - Boh je žiarlivý na modly, nestrpí, aby človek dával modlám úctu, ktorá patrí len jemu; porov. Ex 20,5; 34,14; Dt 4,24; 5,9; tiež Iz 42,8; 48,11. Pomstivosť a hnev u Boha nie je náruživosť. Sväté písmo podobnými ľudskými vlastnosťami zvýrazňuje Božiu spravodlivosť, ktorá nestrpí konečné víťazstvo zla.

Nah 1,4 - O Bášane pozri pozn. k Iz 2,13; o Karmeli Iz 33,9.

Nah 1,8 - "Skoncuje so svojimi protivníkmi" prekladáme na základe LXX. Dnešný hebrejský text a s ním aj Vulg číta: "skoncuje s jej miestom", pričom tieto osnovy myslia bezpochyby, že Boh skoncuje s mestom Ninive.

Nah 1,9 - Zmysel: Netreba si myslieť, že Boh nechá Ninive bez trestu. Tak ho zničí, že druhého zákroku nebude treba. Obyvatelia mesta zhynú, ako hynie v ohni pleva alebo husto pospletané tŕnie. Obrany nebudú schopní ako opilci.

Nah 1,11-14 - V 11. verši hovorí prorok k Ninive, vo veršoch 12–13 k Júdsku a Jeruzalemu a v 14. verši k asýrskemu kráľovi alebo k Asýrom vôbec. V 11. verši myslí prorok azda na Sennacheriba, ktorý chcel obyvateľov Júdska presídliť, porov. Iz 36,17. Asýrom nepomôže ani ich moc, ani ich početnosť, zahynú a Júdsko takto strasie ich jarmo.