výhody registrácie

Kniha proroka Nahum

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Nah 2, 1-14

1 Ajhľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý zvestuje pokoj: Sväť, Júda, svoje sviatky, plň svoje sľuby, lebo už nikdy nepríde proti tebe naničhodník: je celkom vyhladený. 2 Zhubca tiahne proti tebe: dobre stráž pevnosť, pozoruj cestu, upevni si bedrá, pozbieraj všetky sily. 3 Lebo Hospodin obnoví dôstojnosť Jákobovu ako dôstojnosť Izraela, keďže ich ničitelia spustošili a skazili im vetvy. 4 Štít jeho hrdinov sa červenie, bojovníci sú oblečení v šarláte, vozy sú v ohni fakieľ v deň ním určený a tátoše sa vzpínajú. 5 Vozy sa rútia ulicami, rachotia po námestiach, vyzerajú ako fakle, mihajú sa ako blesky. 6 Kráľ Ninive vyzve svojich mocných, ale sa potkýnajú pri chôdzi, ponáhľajú sa k hradbám, no už je postavený útočný kryt. 7 Riečne úpusty sa otvoria a palác sa zakolíše. 8 Zajatú kráľovnú odvedú; jej dievky budú vzdychať, ako keď nariekajú holuby, a biť sa budú v prsia. 9 Ninive je ako jazero plné vody, jeho vody unikajú. Zastavte sa, stojte! No nik sa neobráti. 10 Rabujte striebro, rabujte zlato, niet konca pokladom; ťažšie sú ako ostatné drahocennosti. 11 Spúšť, ruiny a spustošenie, skľúčené srdcia, podlomené kolená, vo všetkých bedrách chvenie, na všetkých tvárach bledosť. 12 Kde je brloh levov a jaskyňa levíčat, kam lev korisť vnášal, kde lev býval bez vyrušenia? 13 Lev mnoho trhal pre svoje mláďatá, hrdúsil pre svoje levice, úlovkom naplnil svoje pelechy a svoje brlohy korisťou. 14 Ajhľa, som proti tebe - to je výrok Hospodina mocností - ja na dym spálim tvoje vozy a tvoje levíčatá požerie meč. Urobím koniec tvojej koristi na zemi a nebude už znieť hlas tvojich poslov.

Nah 2, 1-14

Verš 2
Zhubca tiahne proti tebe: dobre stráž pevnosť, pozoruj cestu, upevni si bedrá, pozbieraj všetky sily.
Ž 80:12 - Svoje úponky vystrela k moru a svoje výhonky až k Veľrieke.
Iz 10:12 - Keď Pán dovŕši celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, potrestá pyšný výplod mysle asýrskeho kráľa a povýšeneckú pýchu jeho očí.

Verš 10
Rabujte striebro, rabujte zlato, niet konca pokladom; ťažšie sú ako ostatné drahocennosti.
Dt 1:28 - Kam to ideme? Naši bratia nám vzali odvahu, keď povedali: Ľud je väčší a vyšší ako my, mestá sú veľké, opevnené až po nebo, a videli sme tam aj Anákovcov.
Dt 20:8 - Predstavení nech ďalej hovoria k ľudu takto: Kto sa bojí a klesá na mysli? Nech odíde a vráti sa domov, aby nepôsobil na myseľ svojich bratov tak, že by zmalomyseľneli ako on.
Joz 2:11 - Keď sme to počuli, zmalomyseľnelo nám srdce a nikto nemal odvahu pred vami; lebo Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi.
Joz 5:1 - Keď všetci králi amorejskí, ktorí bývali za Jordánom na západ, a všetci kanaánski králi pri mori počuli, ako Hospodin vysušil vody Jordánu pred Izraelcami, kým neprešli, zmalomyseľnelo im srdce a stratili odvahu pred Izraelcami.
Joz 7:5 - Ajskí mužovia zbili z nich asi tridsaťšesť mužov; prenasledovali ich od brány až po kameňolomy a na svahu ich pobili. Vtedy zmalomyseľnelo srdce ľudu a bolo ako voda.
Iz 13:7 - Preto ochabnú všetky ruky a každé ľudské srdce zmalátnie.
Ez 21:7 - Človeče, obráť sa tvárou k Jeruzalemu a káž proti svätyniam, prorokuj proti zemi izraelskej
Iz 13:8 - Zdesia sa, kŕče a bolesti ich zachvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Zarazene pozrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň.
Iz 21:3 - Preto sú moje bedrá plné bolesti, zachvacujú ma kŕče ako kŕče rodičky. Zdesený som počúvaním, zmätený som videním.

Nah 2,1 - Hlava 2 opisuje pád Ninive. Pre Júdsko je zvesť o páde nepriateľského hlavného mesta radostnou zvesťou. Porov. Iz 40,9; 52,7. – Na východe sa dô ležité správy vyvolávali alebo inými znakmi dávali z vŕška na vŕšok. Azda na tento zvyk myslí tu prorok. – Miesto "ničomník" prepisuje Vulg hebrejské slovo Belial; pozri pozn. k 1 Sam 1,16. Tu označuje toto slovo nepriateľa.

Nah 2,2 - Darmo sa bude Ninive chystať na obranu proti blížiacemu sa nepriateľovi. Boh zničí Asýrov, a tak vráti hrdosť svojmu ľudu, ktorú Asýri zničili, keď spustošili Izrael.

Nah 2,4 - Slovo "jazdci" prekladáme podľa LXX. Podľa mnohých sa už v tomto, podľa iných len v 6. verši opisuje obranné asýrske vojsko, a nie útočiace vojsko.

Nah 2,6 - Ninive si spomenie na svoje vojsko a vyšle ho na obranu mestských hradieb.

Nah 2,7 - Rozumieť asi tak, že nepriateľ odstránil priehrady, ktoré mesto chránili pred povodňou, takže mesto zaplavili vody a podmyli aj kráľovský palác.

Nah 2,8 - Začiatok verša je veľmi neistý. Prekladáme ho podľa Junkera. O hrkútaní holubov pozri pozn. k Iz 59,11.

Nah 2,9-11 - Ninive má už oddávna toľko obyvateľov ako rybník vody. – Veľmi živo sa v týchto veršoch opisuje útek porazených, plienenie víťazov a zdesenie obyvateľstva. K výrazu: "z tvárí sa sťahuje červeň" pozri pozn. k Joel 2,6.

Nah 2,12 - Ninivčania nahromadili koristi ako lev vo svojom brlohu.