výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Jak 2, 1-26

1 Bratia moji, neuprednostňuje nikoho, keďže veríte v nášho osláveného Pána Ježiša Krista. 2 Veď ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi, v nádhernom rúchu, a vošiel by aj chudobný v chatrnom rúchu, 3 a vy by ste s úľubou pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho, a povedali by ste: Ty sa posaď pekne sem! ale tomu chudobnému by ste povedali: Ty stoj tam, alebo sadni si mi ku nohám! 4 či ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého uvažovania? 5 Počujte, bratia moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú? 6 Ale vy ste znevážili chudobného. Či nie bohatí vás utláčajú a vláčia po súdoch? 7 Či sa nie oni rúhajú slávnemu menu, ktoré bolo vyslovené nad vami? 8 Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte. 9 Ale ak uprednostňujete osoby, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako priestupníkov. 10 Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým. 11 Veď Ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon. 12 Aj hovorte aj konajte ako ľudia, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. 13 Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom. 14 Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) viera môže spasiť? 15 Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm, 16 a niekto z vás im povie: Choďte v pokoji, zohrejte a najedzte sa! ale nedáte im, čo potrebujú pre telo, čo je to platné? 17 Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva. 18 Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. 19 Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. 20 Či chceš pochopiť, prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná? 21 Či náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? 22 Vidíš - viera spolupracovala s jeho skutkami a skutkami sa stala dokonalou, 23 a naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť; nazvaný bol priateľom Božím. 24 Vidíte, že zo skutkov býva človek ospravedlnený, a nie zo samej viery. 25 Podobne aj neviestka Rachab: či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a inou cestou ich vypustila? 26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.

Jak 2, 1-26

Verš 1
Bratia moji, neuprednostňuje nikoho, keďže veríte v nášho osláveného Pána Ježiša Krista.
Lv 19:15 - Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde; nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného; súďte spravodlivo svojho súkmeňovca.
Dt 16:19 - Neprevracaj právo, neuprednostňuj nikoho, neprijímaj úplatok, lebo úplatok múdrym zaslepuje oči a spravodlivým prevracia reči.
Prís 24:23 - Aj toto sú výroky múdrych: Nie je dobre pri súde niekomu nadŕžať.
Mt 22:16 - Poslali k Nemu svojich učeníkov a herodiánov, a tí povedali: Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka.

Verš 5
Počujte, bratia moji milovaní: či Boh tých, čo sú v očiach sveta chudobní, nevyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva zasľúbeného tým, čo Ho milujú?
Jn 7:48 - A či snáď niektorý z popredných mužov alebo z farizejov uveril v Neho?
1Kor 1:26 - Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení,
Ex 20:6 - a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
1Sam 2:30 - Preto takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Jasne som povedal, že tvoj dom a dom tvojho otca naveky budú chodiť predo mnou, ale teraz takto hovorí Hospodin: Ešteže čo. Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja, ale tí, ktorí mnou pohŕdajú, upadnú do hanby.
Prís 8:17 - Milujem tých, čo mňa milujú, a tí, čo ma hľadajú, nájdu ma.
Mt 5:3 - Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

Verš 8
Iste, ak plníte kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš blížneho ako seba samého! dobre činíte.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.
Mt 22:39 - A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.
Mk 12:31 - Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania.
Rim 13:9 - Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého.
Gal 5:14 - Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok.

Verš 10
Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým.
Dt 27:26 - Prekliaty, kto nedodrží slová tohto zákona a neplní ich. Všetok ľud nech povie: Amen!
Mt 5:19 - Kto by teda zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní, a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v kráľovstve nebeskom; ale kto by konal a učil (podľa nich), bude pomenovaný veľkým v kráľovstve nebeskom.
Gal 3:10 - Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje.

Verš 11
Veď Ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš! povedal aj: Nezabiješ! A keď aj nescudzoložíš, ale zabíjaš, prestúpil si zákon.
Ex 20:14 - Nescudzoložíš!
Mt 5:27 - Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš!

Verš 13
Lebo nemilosrdný bude súd nad tým, kto nepreukazoval milosrdenstvo; milosrdenstvo nemá strach pred súdom.
Mt 6:15 - ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.
Mt 18:35 - Tak i môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi [jeho previnenia].
Mk 11:25 - A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.
Lk 16:25 - Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš.

Verš 14
Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) viera môže spasiť?
Mt 7:26 - A každý, kto počúva tieto moje slová, a neplní ich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku.
Jak 1:23 - Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár;

Verš 15
Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm,
Lk 3:11 - Odpovedal im: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá; a kto má pokrm, nech urobí podobne.
1Jn 3:17 - Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska?

Verš 19
Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia.
Mk 1:24 - Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží!

Verš 21
Či náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár?
Gn 22:10 - Keď Abrahám vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna,

Verš 23
a naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť; nazvaný bol priateľom Božím.
Gn 15:6 - I uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.
Rim 4:3 - Veď čo hovorí Písmo? Abrahám uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť.
Gal 3:6 - (Je to) ako s Abrahámom, ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.

Verš 25
Podobne aj neviestka Rachab: či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a inou cestou ich vypustila?
Joz 2:1 - Józua, syn Núnov, tajne poslal zo Šittímu dvoch mužov vyzvedačov s poverením: Choďte a obzrite si krajinu aj Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili.
Joz 6:23 - Mládenci, vyzvedači, vošli a vyviedli Rachabu, jej otca a matku, bratov a všetko, čo mala, i celú jej rodinu vyviedli a ubytovali za izraelským táborom.
Heb 11:31 - Vierou neviestka Rachab nezahynula s neposlušnými, lebo pokojne prijala vyzvedačov.

Jak 2,5 - Porov. 1 Kor 1, 26–38. Boh si práve chudobných a biednych vyvolil za priekopníkov evanjelia. Aj do Cirkvi vstupovali skôr chudobní ako bohatí.

Jak 2,7 - "Vzývať meno." V Starom zákone vzývať Božie meno nad niekým znamenalo vzývať osobitnú Božiu ochranu nad ním. Zároveň takýto človek sa stával vlastníctvom a bol v službe toho, koho meno sa nad ním vzývalo. V Novom zákone vzývaním Ježišovho mena sa človek stáva jeho vlastníctvom a stavia sa do služby Krista, dostáva po ňom aj meno – kresťan (gr. christianós). Jakub tu myslí na obrady krstu.

Jak 2,8 - Lv 19, 18; porov. Mt 22, 39.

Jak 2,10 - "Previnil by sa proti všetkým," pretože všetky prikázania sú výrazom jednej a tej istej Božej vôle, navzájom súvisia a tvoria jeden celok.

Jak 2,11 - Ex 20, 13–14; Dt 5, 17–18.

Jak 2,13 - Proti tomu, kto je nemilosrdný voči bratom, bude aj Boh prísny a spravodlivý. Taký sa nebude môcť spoliehať na Božie milosrdenstvo, ktoré je pre hriešnikov vlastne jedinou nádejou v deň súdu. Vidno tu narážku na jedno z ôsmich blahoslavenstiev.

Jak 2,14-17 - Opravdivá viera sa nevyhnutne prejavuje a uskutočňuje aj vonkajšími skutkami lásky a milosrdenstva, ináč by bola mŕtva. Táto myšlienka sa nijako neprotiví náuke svätého Pavla o ospravedlnení z viery (Rim 3, 21 – 4, 25; Gal 3 a inde). Pavol totiž tvrdí, že nie skutky podľa Mojžišovho zákona nás ospravedlňujú, ale viera a Božia milosť. Tu ide teda o základné ospravedlnenie, ktoré je len začiatkom svätosti a spásy. No na dosiahnutie spásy sú potrebné skutky a zásluhy. Pavol nikde nepíše, že dobré skutky nie sú potrebné. Sama kresťanská viera nie je iba rozumovým postojom, ale znamená prijať Kristovo evanjelium ako program vlastného života a plniť ho (porov. 2 Sol 3, 10–12).

Jak 2,21 - Gn 22, 9; porov. Hebr 11, 17.

Jak 2,23 - Gn 15, 6; porov. Rim 4, 3; Gal 3, 6.

Jak 2,25 - Porov. Joz 2, 1–26; Hebr 11, 31.