výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Jak 1, 1-27

1 Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. 2 Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. 3 Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. 4 Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. 5 Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá - je přece štědrý ke všem a bez výhrad! 6 Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. 7 Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane - 8 člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. 9 Ať se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení 10 a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ. 11 Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší té nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech. 12 Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. 13 Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. 14 Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. 15 Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. 16 Nepleťte se, milovaní bratři! 17 Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. 18 Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. 19 Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. 20 Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. 21 Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. 22 Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! 23 Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, 24 ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. 25 Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. 26 Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. 27 Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.

Jak 1, 1-27

Verš 1
Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře.
Sk 8:1 - Saul jeho smrt schvaloval. V té době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích.
1Pt 1:1 - Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii,

Verš 2
Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek.
Mt 5:11 - Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.
Rim 5:3 - A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost,
1Pt 1:6 - Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky.

Verš 3
Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.
Rim 5:3 - A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost,
1Pt 1:7 - I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista.

Verš 5
Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá - je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
Prís 2:3 - Ano, po rozumnosti volej, přivolej k sobě rozvahu.
Jer 29:12 - Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.
Mt 7:7 - Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Mt 21:22 - Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte."
Mk 11:24 - Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.
Jn 16:24 - Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
1Jn 3:22 - a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.
1Jn 5:14 - Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.

Verš 11
Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší té nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech.
Iz 40:6 - Hlas říká: "Volej!" A já se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ.
1Kor 7:31 - a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí.
Jak 4:14 - vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí.
1Pt 1:24 - Vždyť: "Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá,
1Jn 2:17 - Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.

Verš 12
Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Jób 5:17 - ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!'
2Tim 4:8 - Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
1Pt 5:4 - abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.
Zjv 2:10 - Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.
Mt 10:22 - Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Mt 19:28 - Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.

Verš 17
Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
Prís 2:6 - Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
1Kor 4:7 - Kdo tě udělal tak důležitým? Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal?
Iz 14:27 - Hospodin zástupů rozhodl - kdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí?
Iz 46:10 - Já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: "Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce."
Mal 3:6 - Já Hospodin se neměním - proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni.
Rim 11:29 - Bůh nelituje svých darů a povolání!

Verš 18
Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.
1Kor 4:15 - I kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounů, neznamená to, že máte mnoho otců. Byl jsem to já, kdo vás skrze evangelium zplodil v Kristu Ježíši,
Gal 4:19 - Děti moje, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus.
1Pt 1:23 - Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.

Verš 19
Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Prís 17:27 - Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat.
Kaz 5:2 - Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci.

Verš 21
Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.
Rim 13:12 - Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla!
Kol 3:8 - Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči - odstraňte ze svých úst.

Verš 22
Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!
Mt 7:21 - Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.
Lk 11:28 - On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je."
Rim 2:13 - Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní.
1Jn 3:7 - Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on.

Verš 23
Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle,
Lk 6:47 - Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší mé slovo a plní je:

Verš 25
Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem.
Mt 5:19 - Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Verš 26
Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu.
Ž 34:13 - Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny?
Jak 3:6 - I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem.
1Pt 3:10 - Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest.

Jak 1,1 - "Dvanástim kmeňom v diaspóre,", t. j. kresťanom zo židovstva, roztrúseným v grécko-rímskom svete (porov. Sk 2, 5–11).

Jak 1,2 - "Bratia moji", kresťania sú jedna veľká rodina, ktorej hlavou je nebeský Otec a Kristus je starším bratom. "Skúšky" sú pre kresťana radosťou, lebo za ne dostane hojnú odmenu v nebi (porov. Mt 5, 12).

Jak 1,4 - Kresťan má v skúškach vidieť príležitosť zdokonaliť si vieru. A tá má byť praktická, má sa prejavovať v skutkoch.

Jak 1,5 - "Múdrosť" ako dar Ducha Svätého (pozri 3, 13–17).

Jak 1,9-10 - Kto je v nízkom spoločenskom postavení, nech pamätá na svoju duchovnú hodnotu; a kto je bohatý a vo vysokom postavení, nech pamätá na márnosť a pominuteľnosť všetkých vecí (porov. Iz 40, 6–7).

Jak 1,17 - "Otec svetiel," t. j. Boh, Stvoriteľ nebeských svetiel (Gn 1, 14–18) a prameň každého duchovného svetla (porov. 1 Pt 5, 9).

Jak 1,18 - "Slovo pravdy" je evanjelium (porov. 1 Pt 1, 23–25; Kol 1, 5; Ef 1, 13; 2 Tim 2, 15), prípadne súhrn Božieho zjavenia v živote kresťanov; nazýva sa aj "zákonom slobody" (v. 25; 2, 12) a "kráľovským zákonom" (v. 8).

Jak 1,24 - Do zrkadla sa díva človek, aby poznal, čo má upraviť na svojom vonkajšku. Ak neurobí úpravy hneď pred zrkadlom, ale odíde, zabudne na to, čo mal upraviť, a zrkadlo mu je nanič. Takému človeku sa podobá ten, kto Božie slovo (zákon slobody, čiže evanjeliovú náuku s jej mravnými príkazmi) síce počúva, ale nezachováva. Lebo čím je zrkadlo pre telo, tým je Božie slovo pre dušu. Náboženské zásady musia preniknúť celú našu bytosť a ovplyvniť všetko naše konanie.