výhody registrácie

Jakubov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Jak 2, 1-26

1 Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. 2 Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? 3 Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni nebo si sedni na zem" - 4 copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem? 5 Poslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? 6 Vy ale chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech? 7 Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? 8 Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. 9 Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako viníky. 10 Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech. 11 Tentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej." Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon. 12 Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. 13 Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. 14 K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? 15 Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? 16 Když jim řeknete: "Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte," ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? 17 Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. 18 Někdo na to řekne: "Jeden má víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. 19 Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou se! 20 Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová? 21 Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? 22 Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! 23 Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost" a byl označen za Božího přítele. 24 Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. 25 Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? 26 Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.

Jak 2, 1-26

Verš 1
Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí.
Lv 19:15 - Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu.
Dt 16:19 - Nepřekrucuj právo. Buď nestranný a neúplatný, neboť úplatek zaslepuje i oči moudrých a podvrací i rozhodnutí spravedlivých.
Prís 24:23 - Zde jsou další slova mudrců: Stranit někomu u soudu není vůbec dobré.
Mt 22:16 - Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo.

Verš 5
Poslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují?
Jn 7:48 - "Uvěřil v něj snad někdo z hodnostářů nebo z farizeů?
1Kor 1:26 - Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených.
Ex 20:6 - a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
1Sam 2:30 - Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v mé službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo mě ctí, totiž poctím; ty, kdo mě znevažují, však zostudím.
Prís 8:17 - Já miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo mě hledají, mě jistě naleznou.
Mt 5:3 - "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.

Verš 8
Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte.
Lv 19:18 - Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.
Mt 22:39 - Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'
Mk 12:31 - Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě."
Rim 13:9 - Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe."
Gal 5:14 - Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe."
Ef 5:2 - a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.
1Sol 4:9 - O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé,

Verš 10
Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech.
Dt 27:26 - "Zlořečený, kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!"
Mt 5:19 - Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.
Gal 3:10 - Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize Zákona."

Verš 11
Tentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej." Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon.
Ex 20:14 - Necizolož.
Mt 5:27 - Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.'

Verš 13
Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí.
Mt 6:15 - Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.
Mt 18:35 - Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru."
Mk 11:25 - [26] Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám."
Lk 16:25 - ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení.

Verš 14
K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání?
Mt 7:26 - Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku.
Jak 1:23 - Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle,

Verš 15
Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe?
Lk 3:11 - "Kdo má dvě košile, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou," odpověděl jim, "a kdo má jídlo, ať udělá totéž."
1Jn 3:17 - Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku?

Verš 19
Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou se!
Mk 1:24 - "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!"

Verš 21
Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář?
Gn 22:10 - Abraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl.

Verš 23
Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost" a byl označen za Božího přítele.
Gn 15:6 - Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost.
Rim 4:3 - Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost."
Gal 3:6 - Abraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost".

Verš 25
Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy?
Joz 2:1 - Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: "Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali.
Joz 6:23 - A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ní patřili; vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem.
Heb 11:31 - Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s neposlušnými.

Jak 2,5 - Porov. 1 Kor 1, 26–38. Boh si práve chudobných a biednych vyvolil za priekopníkov evanjelia. Aj do Cirkvi vstupovali skôr chudobní ako bohatí.

Jak 2,7 - "Vzývať meno." V Starom zákone vzývať Božie meno nad niekým znamenalo vzývať osobitnú Božiu ochranu nad ním. Zároveň takýto človek sa stával vlastníctvom a bol v službe toho, koho meno sa nad ním vzývalo. V Novom zákone vzývaním Ježišovho mena sa človek stáva jeho vlastníctvom a stavia sa do služby Krista, dostáva po ňom aj meno – kresťan (gr. christianós). Jakub tu myslí na obrady krstu.

Jak 2,8 - Lv 19, 18; porov. Mt 22, 39.

Jak 2,10 - "Previnil by sa proti všetkým," pretože všetky prikázania sú výrazom jednej a tej istej Božej vôle, navzájom súvisia a tvoria jeden celok.

Jak 2,11 - Ex 20, 13–14; Dt 5, 17–18.

Jak 2,13 - Proti tomu, kto je nemilosrdný voči bratom, bude aj Boh prísny a spravodlivý. Taký sa nebude môcť spoliehať na Božie milosrdenstvo, ktoré je pre hriešnikov vlastne jedinou nádejou v deň súdu. Vidno tu narážku na jedno z ôsmich blahoslavenstiev.

Jak 2,14-17 - Opravdivá viera sa nevyhnutne prejavuje a uskutočňuje aj vonkajšími skutkami lásky a milosrdenstva, ináč by bola mŕtva. Táto myšlienka sa nijako neprotiví náuke svätého Pavla o ospravedlnení z viery (Rim 3, 21 – 4, 25; Gal 3 a inde). Pavol totiž tvrdí, že nie skutky podľa Mojžišovho zákona nás ospravedlňujú, ale viera a Božia milosť. Tu ide teda o základné ospravedlnenie, ktoré je len začiatkom svätosti a spásy. No na dosiahnutie spásy sú potrebné skutky a zásluhy. Pavol nikde nepíše, že dobré skutky nie sú potrebné. Sama kresťanská viera nie je iba rozumovým postojom, ale znamená prijať Kristovo evanjelium ako program vlastného života a plniť ho (porov. 2 Sol 3, 10–12).

Jak 2,21 - Gn 22, 9; porov. Hebr 11, 17.

Jak 2,23 - Gn 15, 6; porov. Rim 4, 3; Gal 3, 6.

Jak 2,25 - Porov. Joz 2, 1–26; Hebr 11, 31.