výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Tim 1, 1-18

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši, 2 milovanému synu Timoteovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. 3 Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách. 4 Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím tě znovu vidět a být naplněn radostí. 5 Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois, tvá matka Euniké a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty. 6 Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. 7 Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. 8 Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. 9 Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. 10 Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. 11 Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel. 12 Proto snáším toto všechno a nestydím se za to, neboť vím, komu jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, až do onoho dne. 13 To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. 14 Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. 15 Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode mě odvrátili. 16 Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často mě přicházel povzbudit a nestyděl se za mé řetězy. 17 Naopak, když přišel do Říma, usilovně mě hledal, dokud mě nenašel. 18 Kéž Pán dá, aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám.

2Tim 1, 1-18

Verš 2
milovanému synu Timoteovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.
Gal 1:3 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista,
1Tim 1:2 - Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.
1Pt 1:2 - vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Verš 3
Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách.
Sk 22:3 - "Jsem Žid narozený v kilikijském Tarsu, ale vychovaný zde v tomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u nohou Gamalielových a byl jsem horlivcem pro Boha, jako jste dodnes vy všichni.
Rim 1:9 - Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji
1Sol 1:2 - Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách.
1Sol 3:10 - Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba.

Verš 6
Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou.
Sk 6:6 - Postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce.
Sk 8:17 - Vkládali tedy na ně ruce a oni přijímali Ducha svatého.
Sk 13:3 - Po půstu a modlitbě na ně tedy vložili ruce a propustili je.
Sk 19:6 - Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat.
1Tim 4:14 - Nezanedbávej dar, který je v tobě; byl ti dán skrze proroctví a vkládání rukou staršovstva.
1Tim 5:22 - Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.

Verš 7
Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.
Rim 8:15 - Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!

Verš 8
Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.
Rim 1:16 - Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.
Sk 21:33 - Velitel přistoupil, zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal.
Ef 3:1 - Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany.
Ef 4:1 - Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali.
Kol 4:18 - JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.
Flm 1:1 - Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku,
Flm 1:9 - pro lásku raději prosím - já Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše.
Flm 1:13 - Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe,

Verš 9
Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.
Ef 1:3 - Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích!
Tít 3:4 - Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha,

Verš 10
Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.
Rim 16:25 - Tomu, který má moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto,
Ef 1:9 - Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si,
Ef 3:9 - a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.
Kol 1:26 - Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým.
Tít 1:2 - v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků
1Pt 1:20 - předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.
Iz 25:8 - samu smrt navždy odstraní! Panovník Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin.
Heb 2:14 - A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla),

Verš 11
Právě to jsem povolán zvěstovat jako kazatel, apoštol a učitel.
Sk 9:15 - Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba - bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele
Sk 13:2 - Jednou, když uctívali Pána a postili se, Duch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k němuž jsem je povolal."
Sk 22:21 - Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu tě k dalekým národům.'"
Gal 1:15 - Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl,
Gal 2:8 - Ten, který působil skrze Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům.
Ef 3:8 - Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství
1Tim 2:7 - a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.

Verš 13
To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši.
1Tim 3:14 - Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu.

Verš 15
Jak víš, všichni v Asii včetně Fygela a Hermogena se ode mě odvrátili.
Sk 19:10 - To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové, slyšeli Pánovo slovo.

Verš 16
Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často mě přicházel povzbudit a nestyděl se za mé řetězy.
2Tim 4:19 - Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům.

2Tim 1,6 - Porov. 1 Tim 4, 14.

2Tim 1,8 - Pavol píše tento list počas druhého väznenia v Ríme.

2Tim 1,9-10 - Ide o základné prvky kresťanskej katechézy.

2Tim 1,12 - O tom, čo mu bolo "zverené" (depósitum), porov. poznámku k 1 Tim 6, 20. "Onen deň" je deň slávneho Kristovho príchodu, deň súdu.

2Tim 1,15 - Nejde o zanechanie viery, ale o nedostatok odvahy vytrvať pri ňom a vydávať svedectvo.

2Tim 1,16 - Niektorí z tohto vyjadrenia usudzujú, že Oneziforos medzitým zomrel.