výhody registrácie

List Títovi

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Tít 1, 1-16

1 Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný zvěstovat Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně 2 v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků 3 a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. 4 Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele. 5 Nechal jsem tě na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. 6 Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. 7 Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář, 8 ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. 9 Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce. 10 Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými, 11 a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. 12 Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!" 13 Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, ať jsou zdraví ve víře 14 a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy. 15 Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí. 16 Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro.

Tít 1, 1-16

Verš 2
v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků
Nm 23:19 - Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní?
2Tim 2:13 - Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe!
Rim 16:25 - Tomu, který má moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto,
Ef 1:9 - Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle - předsevzal si,
Ef 3:9 - a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.
Kol 1:26 - Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým.
1Pt 1:20 - předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.

Verš 3
a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno.
Sk 20:24 - Já však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti.
Gal 1:1 - Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých),

Verš 4
Titovi, vlastnímu synu v obecné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Spasitele.
2Kor 2:12 - Když jsem přišel s Kristovým evangeliem do Troady, měl jsem tam od Pána otevřené dveře,
2Kor 7:14 - takže se nemusím stydět, že jsem se mu vámi chlubil. Jako jsme vám všechno říkali pravdivě, tak se také naše chlouba před Titem ukázala pravdivou.
2Kor 8:6 - Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve započal, nyní také dokončil.
2Kor 8:16 - Díky Bohu, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás.
Gal 2:3 - Žádnou obřízku tehdy nikdo nevnucoval ani mému řeckému společníku Titovi.
Ef 1:2 - Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Kol 1:2 - svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce.
2Tim 1:2 - milovanému synu Timoteovi: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána.
1Pt 1:2 - vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a hojný pokoj.

Verš 5
Nechal jsem tě na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší.
2Tim 2:2 - Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.

Verš 6
Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru.
1Tim 3:2 - Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.

Verš 7
Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář,
Mt 24:45 - Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas?
1Kor 4:1 - Považujte nás tedy za Kristovy služebníky a za správce Božích tajemství.
1Tim 3:15 - Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
Lv 10:9 - "Když budete vcházet do Stanu setkávání, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený nápoj, abyste nezemřeli. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení:
Ef 5:18 - Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem.
1Tim 3:3 - Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk,
1Pt 5:2 - Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním - ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně.

Verš 8
ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný.
1Tim 3:2 - Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.

Verš 10
Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými,
Sk 15:1 - Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni."

Verš 11
a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny.
Mt 23:14 -
2Tim 3:6 - Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami,

Verš 14
a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
Iz 29:13 - Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když mě uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy.
Mt 15:9 - Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'"
Kol 2:22 - Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé.
1Tim 1:4 - Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.
1Tim 4:7 - Světské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti.
1Tim 6:20 - Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno "poznáním".

Verš 15
Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí.
Mt 15:11 - Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází."
Sk 10:15 - Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!"
Rim 14:20 - Nenič Boží dílo kvůli jídlu! Jistě, "všechno je čisté," ale je špatné pohoršovat člověka jídlem.
Mt 23:35 - Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi - od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem.
Rim 14:23 - Kdo má ale při jídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích.

Tit 1,1-4 - V dlhej úvodnej vete Pavol zhŕňa celý obsah svojho apoštolského povolania a poslania: má hlásať ľuďom vieru v Kristovo evanjelium a nádej na večný život.

Tit 1,5-9 - Pavol tu uvádza smernice na vonkajšiu organizáciu Cirkvi. Porov. 1 Tim 3, 1–5.

Tit 1,5 - "Starší" (gr. presbýteroi) sú predstavení miestnej cirkvi.

Tit 1,7 - Biskup (gr. epískopos), po slovensky strážca, dozorca, sa tu pravdepodobne vzťahuje na jedného zo "starších" čiže presbyterov (porov. 1 Tim 3, 1).

Tit 1,12 - Pôvodcom citátu je krétsky básnik Epimenides (6. stor. pred Kr.). Pavol ho nazýva prorokom, pretože v tejto veci povedal pravdu, a azda aj preto, že ho pohania pokladali za veštca, proroka.

Tit 1,15 - Zásada pochádzajúca istotne z Ježišových slov v Lk 11, 41: "a všetko vám bude čisté". Už bola použitá v Rim 14, 20. Pre tých, čo majú čisté srdce, je všetko čisté a dobré, lebo sa na všetko pozerajú nepredpojato, vo všetkom vidia dielo Božích rúk. Ale tí, čo majú dušu skazenú hriechmi a opantanú zlými náruživosťami, vidia aj v tej najsvätejšej veci len predmet svojich hriešnych žiadostí, prípadne nenávisti.