výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Tim 4, 1-22

1 Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království: 2 Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. 3 Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. 4 Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. 5 Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. 6 Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. 7 Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. 8 Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. 9 Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. 10 Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie. 11 Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc. 12 (Tychika jsem totiž poslal do Efesu.) 13 Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny. 14 Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. 15 Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. 16 Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili - kéž jim to není počítáno! 17 Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. 18 A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. 19 Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům. 20 Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. 21 Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci. 22 Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.

2Tim 4, 1-22

Verš 1
Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království:
Rim 1:9 - Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás neustále zmiňuji
Rim 9:1 - Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i mé svědomí v Duchu svatém potvrzuje,
2Kor 1:23 - Bůh je mi svědek - na mou duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jen z ohledu k vám.
2Kor 11:31 - Bůh a Otec Pána Ježíše ať je požehnaný navěky - on ví, že nelžu!
Gal 1:20 - Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež!
Flp 1:8 - Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše!
1Sol 2:5 - Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani přetvářku k zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědek!
1Tim 5:21 - Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.
1Tim 6:13 - Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce,

Verš 6
Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu.
2Pt 1:14 - neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus.

Verš 8
Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
1Kor 9:25 - Každý závodník má přísnou sebekázeň - oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne.
1Pt 5:4 - abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.

Verš 10
Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas.
Flm 1:24 - a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

Verš 11
Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas.
Sk 15:37 - Barnabáš chtěl, aby s sebou vzali i Jana Marka,
Kol 4:10 - Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos, Barnabášův bratranec Marek (o něm jste už dostali pokyny: pokud k vám přijde, přijměte jej)
Flm 1:24 - a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

Verš 12
(Tychika jsem totiž poslal do Efesu.)
Sk 20:4 - Doprovázeli ho: Sopater z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie.
Kol 4:7 - O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a spoluslužebník v Pánu.

Verš 14
Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků.
1Tim 1:20 - Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.

Verš 19
Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům.
Sk 18:2 - Tam se setkal s jedním Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který se s manželkou Priscillou nedávno přistěhoval z Itálie (císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal,
Rim 16:3 - Pozdravujte Priscillu s Akvilou, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši,

2Tim 4,1 - Živí sú tí, čo budú pri druhom Kristovom príchode na konci sveta ešte žiť. Porov. 1 Sol 4, 15; 1 Kor 15, 51–52.

2Tim 4,6 - Pavol tu svoju smrť opisuje dvoma obrazmi. Použil ich už v Liste Filipanom. Tak ako sa vylievalo na obete víno, voda alebo olej (Ex 29, 40), bude vyliata aj jeho krv na obetu mučeníckej smrti (Flp 2, 17). Druhý obraz je v texte Flp 1, 23: "túžim zomrieť", v gréckej pôvodine je "byť odviazaný" – rozumie sa od tela.

2Tim 4,8 - Pavol prirovnáva život človeka na zemi k atletickým pretekom (1 Kor 9, 26), pri ktorých víťaz dostával vavrínový veniec. Tu je symbolom večnej odmeny.

2Tim 4,10 - Démas bol verným Pavlovým spolupracovníkom počas jeho prvého väznenia v Ríme alebo Cézarei (porov. Kol 4, 14; Flm 24).

2Tim 4,11 - Lukáš a Marek sú evanjelisti. Porov. Kol 4, 10.14.

2Tim 4,12 - O Tychikovi pozri Sk 20, 4; Ef 6, 21; Kol 4, 7; Tít 3, 12.

2Tim 4,14 - Alexander – nie je isté, či ten, ktorého Apoštol vylúčil z Cirkvi (porov. 1 Tim 1, 20). Citát je zo Ž 28, 4.

2Tim 4,19-20 - O uvedených menách porov. Sk 18, 2; Rim 16, 3; Sk 19, 22; 20, 4; 21, 29.

2Tim 4,21 - Tu spomínaný Línus je podľa niektorých prvý Petrov nástupca na rímskom stolci.