výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Tim 4, 1-22

1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 3 Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 5 Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu. 6 Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. 7 Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod. 9 Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. 10 Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. 11 Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe. 12 Tychika som poslal do Efezu. 13 Keď prídeš, prines plášť, čo som si nechal v Troade u Karpa, aj knihy, a najmä pergameny. 14 Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. 15 Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám. 16 Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. 17 Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy leva. 18 Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 19 Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom. 20 Erastus zostal v Korinte. Trofima som nechal chorého v Miléte. 21 Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulus, Pudens, Línus, Klaudia a všetci bratia. 22 Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami.

2Tim 4, 1-22

Verš 1
Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo:
Rim 1:9 - Veď Boh, ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho Syna, je mi svedkom, ako si na vás ustavične spomínam
Rim 9:1 - Hovorím pravdu v Kristovi, neklamem, aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje,
2Kor 1:23 - Boha volám za svedka svojej duši, že som iba z ohľadu na vás už neprišiel do Korintu.
2Kor 11:31 - Boh a Otec Pána Ježiša, ktorý je zvelebený naveky, vie, že neklamem.
Gal 1:20 - A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem.
Flp 1:8 - Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša.
1Sol 2:5 - Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakomstvo, Boh je svedok,
1Tim 5:21 - Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič, čím by si sa prikláňal k niektorej strane.
1Tim 6:13 - Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo:

Verš 6
Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu.
2Pt 1:14 - Viem, že čoskoro zložím svoj stánok, ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus.

Verš 8
Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.
1Kor 9:25 - A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.
1Pt 5:4 - A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Verš 10
Démas ma opustil, lebo miluje tento svet, a odišiel do Solúna, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas.
Flm 1:24 - Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.

Verš 11
Jediný Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, lebo je mi užitočný v službe.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas.
Sk 15:37 - Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, ktorý sa volá Marek.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek - už ste o ňom dostali pokyny; prijmite ho, ak príde k vám, -
Flm 1:24 - Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.

Verš 12
Tychika som poslal do Efezu.
Sk 20:4 - Sprevádzali ho Berejčan Pyrrhov syn Sopater, zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus, Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus.
Kol 4:7 - Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi,

Verš 14
Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov.
1Tim 1:20 - K nim patrí Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať.

Verš 19
Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom.
Sk 18:2 - Tam našiel Žida menom Akvilu, rodom Ponťana, ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k nim,
Rim 16:3 - Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi.

2Tim 4,1 - Živí sú tí, čo budú pri druhom Kristovom príchode na konci sveta ešte žiť. Porov. 1 Sol 4, 15; 1 Kor 15, 51–52.

2Tim 4,6 - Pavol tu svoju smrť opisuje dvoma obrazmi. Použil ich už v Liste Filipanom. Tak ako sa vylievalo na obete víno, voda alebo olej (Ex 29, 40), bude vyliata aj jeho krv na obetu mučeníckej smrti (Flp 2, 17). Druhý obraz je v texte Flp 1, 23: "túžim zomrieť", v gréckej pôvodine je "byť odviazaný" – rozumie sa od tela.

2Tim 4,8 - Pavol prirovnáva život človeka na zemi k atletickým pretekom (1 Kor 9, 26), pri ktorých víťaz dostával vavrínový veniec. Tu je symbolom večnej odmeny.

2Tim 4,10 - Démas bol verným Pavlovým spolupracovníkom počas jeho prvého väznenia v Ríme alebo Cézarei (porov. Kol 4, 14; Flm 24).

2Tim 4,11 - Lukáš a Marek sú evanjelisti. Porov. Kol 4, 10.14.

2Tim 4,12 - O Tychikovi pozri Sk 20, 4; Ef 6, 21; Kol 4, 7; Tít 3, 12.

2Tim 4,14 - Alexander – nie je isté, či ten, ktorého Apoštol vylúčil z Cirkvi (porov. 1 Tim 1, 20). Citát je zo Ž 28, 4.

2Tim 4,19-20 - O uvedených menách porov. Sk 18, 2; Rim 16, 3; Sk 19, 22; 20, 4; 21, 29.

2Tim 4,21 - Tu spomínaný Línus je podľa niektorých prvý Petrov nástupca na rímskom stolci.