výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Tim 4, 1-22

1 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: 2 Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. 3 Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. 4 Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 5 Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. 6 Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. 7 Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. 8 Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. 9 Pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. 10 Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie, Titus do Dalmácie. 11 Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník. 12 Tychika jsem poslal do Efezu. 13 Plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, přines s sebou, též knihy a zvláště pergamen. 14 Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu Pán podle jeho činů. 15 Také ty si dej před ním pozor. Velmi se totiž stavěl proti našim slovům. 16 Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! 17 Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia, a slyšeli je všichni pohané; a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. 18 Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen. 19 Pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Oneziforovu. 20 Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Milétu, protože byl nemocen. 21 Pospěš si, abys přišel, než nastane zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratří. 22 Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.

2Tim 4, 1-22

Verš 1
Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království:
Rim 1:9 - Bůh, jemuž z celé duše sloužím evangeliem o jeho Synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji
Rim 9:1 - Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém,
2Kor 1:23 - Dovolávám se za svědka samého Boha, že jen z ohledu na vás jsem dosud nepřišel do Korintu.
2Kor 11:31 - Bůh a Otec Pána Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu.
Gal 1:20 - Před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež.
Flp 1:8 - Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši.
1Sol 2:5 - Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku - Bůh je svědek!
1Tim 5:21 - Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil.
1Tim 6:13 - Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem,

Verš 6
Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu.
2Pt 1:14 - vím totiž, že je budu muset brzo opustit, jak mi to dal poznat náš Pán Ježíš Kristus.

Verš 8
Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
1Kor 9:25 - Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.
1Pt 5:4 - Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.

Verš 10
Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie, Titus do Dalmácie.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.
Flm 1:24 - Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.

Verš 11
Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník.
Kol 4:14 - Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.
Sk 15:37 - Barnabáš chtěl s sebou vzít také Jana Marka.
Kol 4:10 - Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho.
Flm 1:24 - Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.

Verš 12
Tychika jsem poslal do Efezu.
Sk 20:4 - Doprovázel ho Sopatros, Pyrrhův syn z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychikos a Trofimos z Asie.
Kol 4:7 - O tom, co je se mnou, vám všechno poví Tychikus, můj milovaný bratr a věrný pomocník, který se mnou slouží Pánu.

Verš 14
Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu Pán podle jeho činů.
1Tim 1:20 - Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se odnaučili rouhat.

Verš 19
Pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Oneziforovu.
Sk 18:2 - Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscillou z Itálie, protože císař Klaudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi sblížil,
Rim 16:3 - Pozdravujte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše,

2Tim 4,1 - Živí sú tí, čo budú pri druhom Kristovom príchode na konci sveta ešte žiť. Porov. 1 Sol 4, 15; 1 Kor 15, 51–52.

2Tim 4,6 - Pavol tu svoju smrť opisuje dvoma obrazmi. Použil ich už v Liste Filipanom. Tak ako sa vylievalo na obete víno, voda alebo olej (Ex 29, 40), bude vyliata aj jeho krv na obetu mučeníckej smrti (Flp 2, 17). Druhý obraz je v texte Flp 1, 23: "túžim zomrieť", v gréckej pôvodine je "byť odviazaný" – rozumie sa od tela.

2Tim 4,8 - Pavol prirovnáva život človeka na zemi k atletickým pretekom (1 Kor 9, 26), pri ktorých víťaz dostával vavrínový veniec. Tu je symbolom večnej odmeny.

2Tim 4,10 - Démas bol verným Pavlovým spolupracovníkom počas jeho prvého väznenia v Ríme alebo Cézarei (porov. Kol 4, 14; Flm 24).

2Tim 4,11 - Lukáš a Marek sú evanjelisti. Porov. Kol 4, 10.14.

2Tim 4,12 - O Tychikovi pozri Sk 20, 4; Ef 6, 21; Kol 4, 7; Tít 3, 12.

2Tim 4,14 - Alexander – nie je isté, či ten, ktorého Apoštol vylúčil z Cirkvi (porov. 1 Tim 1, 20). Citát je zo Ž 28, 4.

2Tim 4,19-20 - O uvedených menách porov. Sk 18, 2; Rim 16, 3; Sk 19, 22; 20, 4; 21, 29.

2Tim 4,21 - Tu spomínaný Línus je podľa niektorých prvý Petrov nástupca na rímskom stolci.