výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Tim 3, 1-17

1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. 2 Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, 3 bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, 4 zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, 5 budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. 6 Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, 7 které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. 8 Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. 9 Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou. 10 Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost, 11 pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil! 12 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 13 Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. 14 Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. 15 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2Tim 3, 1-17

Verš 1
Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
1Tim 4:1 - Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
2Pt 2:3 - Ve své hrabivosti budou vám předkládat své výmysly, aby z vás těžili. Soud nad nimi je už připraven a jejich zhouba je blízká.
Júd 1:18 - neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní.

Verš 5
budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
Mt 18:17 - Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.
Rim 16:17 - Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!
2Sol 3:6 - Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
Tít 3:10 - Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni;
2Jn 1:10 - Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho;

Verš 6
Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami,
Mt 23:14 - Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.
Tít 1:11 - Těm je třeba zavřít ústa. Pro hanebný zisk učí tomu, co se nepatří, a rozvracejí tím celé rodiny.

Verš 8
Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.
Ex 7:11 - Farao však také povolal mudrce a čaroděje, a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž.

Verš 11
pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!
Sk 13:50 - Ale židé pobouřili vznešené ženy, které také ctily jediného Boha, pobouřili i přední muže toho města, podnítili tím proti Pavlovi a Barnabášovi nepřátelství a vyhnali je ze svého kraje.
Sk 14:2 - Avšak ti židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím.
Sk 14:19 - Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města.
Ž 34:19 - Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.
2Kor 1:10 - On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí,

Verš 12
A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
Mt 16:24 - Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
Lk 24:26 - Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?"
Jn 17:14 - Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
Sk 14:22 - Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: "Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království."
1Sol 3:3 - aby se nikdo nedal zviklat v těchto souženích; neboť sami víte, že to je náš úděl.

Verš 16
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
2Pt 1:20 - Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti.

2Tim 3,1 - "Posledné dni" podľa niektorých označujú čas pred príchodom Krista (Mt 24, 9–12). No pre Pavla sa eschatologické obdobie už začalo, ako to dosvedčuje záver v. 5.

2Tim 3,2-5 - Porov. Rim 1, 29 n.

2Tim 3,8 - Jannes a Jambres boli egyptskí čarodejníci, ktorí sa postavili proti Mojžišovi u faraóna. Porov. Ex 7, 11.22. Ich mená pochádzajú z hebrejskej tradície (apokryfy).

2Tim 3,11 - Pavol spomína, čo vytrpel počas svojej prvej apoštolskej cesty v Antiochii (Sk 13, 50), Ikóniu (Sk 14, 1–5) a v Lystre (Sk 14, 19–20). Lystra bola Timotejovým rodiskom.

2Tim 3,14 - Pavol tu pravdepodobne myslí na Timotejovu matku a starú matku, ktoré boli pôvodom židovky (porov. 1, 5), ale aj na seba.

2Tim 3,16 - Celé Sväté písmo je napísané z vnuknutia Ducha Svätého (inšpirácia). Ide o Starý zákon, ale nie je vylúčené, že sa myslí aj na niektoré texty Nového zákona (pozri poznámku k 1 Tim 5, 18)