výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

2Tim 3, 1-17

1 Zhanes tu mishto, ke mai anglal sar te avel O Kristo avela trutno vriama. 2 Ke le manush rodena swako pengo mishtimos, avela lenge drago lenge, ai avela lenge drago le love, bariarenape, ai barimatange avena, ai dena duma nasul pa Del, ai chi mai pachana o mui penge niamongo, ai chi naisina anda kancheste, ai chi respektina le dieli kai si swunto, 3 nas le drago iek kavreske, ai bi milako, ai xoxavena sagda, ai kerena chingara, ai chi avela lenge drago o lashimos, 4 ai avena defial nasul ai mangen te maren ai dukhaven kodola manushen kai si lashe, ai avena nasul penge vortachensa, ai xoliavona sigo, ai avena bare barimatange, ai avela lenge drago mai but e lumia ke sar O Del. 5 Zhana ande khangeri numa chi pachanape so ashunena. Ashun, durion katar kasavendar manush. 6 Ai uni anda lende den andel khera, ai thon zor pel zhuvlia le kovlia le bezexalia kai si le andel ginduria dieli bi malade, 7 zhuvlia kai roden sagda te sichon, numa kai shoxar chi aresle te zhanen o chachimos. 8 Sa sar o Jannes ai o Jambres kai chi lenaspe pala Moses. Sakadia kadala manush chi lenpe pala chachimos: won si manush kai lenge goji nai lashi, ai lengo pachamos chi mol kanchi. 9 Numa chi zhana dur: ke sa e lumia dela po gor ke dzile le, sar kerdilia le Janneske ai le Jambreske. 10 Numa tu lian tu pala murho sicharimos, ai sar traiivas, ai so sas murhe ginduria, murho pachamos,ai murhi rhavda, murhi dragostia, ai sar inkeravas le Devlesa, ai zhanes murhe vutuimata, ai murhe chinuria. 11 Tu zhanes so godi kerdilia pe mansa ando Antioch, ando Iconium, ai ando Listra; ai savendar vutuimata sas ma! Numa O Kristo skepisardia ma anda swako fielo. 12 Ke kon godi mangel te traiil iek traio vorta le Devlesa ando Jesus Kristo avena chinuime. 13 Numa le manush kai si nasul ai xoxamle zhana sagda mai dur ando nasulimos, ai rimona le kolavren, ai vi won rimonape. 14 Numa tu inker so sichilian ai so sas tu dino sa che ilesa. Tu zhanes katar savo gazda sichilian. 15 Ke de sar sanas glata tu zhanes e Swunto Vorba le Devleski, kai sai del tu e goji kai ingerel ka skepimos katar o pachamos ando Jesus Kristo. 16 Sa e Swunto Vorba le Devleski avel katar O Del ai traiil pala leste ai trobul te sicharel o chachimos, te sikavel so nai vorta, ai te lasharel le dosha, ai e Vorba sikavel leske sar te traiil vorta, 17 saxke o manush le Devlesko te avel vorta gata, ai te avel les swako fielo te kerel so godi si mishtimos.

2Tim 3, 1-17

Verš 1
Zhanes tu mishto, ke mai anglal sar te avel O Kristo avela trutno vriama.
1Tim 4:1 - O Swunto Duxo mothol vorta, ke uni manush kana pashola e vriama te avel O Kristo mekena pengo pachamos; ai lenape palal manush kai atsaven, ai palal zakonuria le bengenge.
2Pt 2:3 - Ai kodola manush kadia de zurales drago lenge le love kai mothona tumenge vari so te len tumare love, numa de dumult lenge krisinitori gata lo te del le pe kris, ai koko kai kerela len te pochinen so kerde chi sovel.
Júd 1:18 - Won phende tumenge, "Ke kana pashola e vriama te avel O Kristo avena manush kai marena mui tumendar, ai traiina pala penge ginduria le bi lashe."

Verš 5
Zhana ande khangeri numa chi pachanape so ashunena. Ashun, durion katar kasavendar manush.
Mt 18:17 - Te na ashunela lende, phen la khangeriake; te na ashunela ka khangeri, jin les sar iek manush kai chi pachalpe ando Del, ai sar iek manush kai chidel e taksa."
Rim 16:17 - Mangav tumendar, murhe phral: arakhen tume katar kodola kai rimon ai xasaren kodolen kai pachanpe ando Del, kai mothon ke nai vorta o zakono kai sicharde tume; durion lendar.
2Sol 3:6 - Amare phral, mangas tumendar ando anav le Kristosko: te durion katar sa le phral kai traiin andek traio kai nai lashai chi lenpe pala so phendiam lenge.
Tít 3:10 - Ai te si iek manush kai rimol unen anda tumende, phen leske te arakhelpe, ai te na pachala o mui, mai phen leske iek data. Porme duriol lestar.
2Jn 1:10 - Te avela vari kon tumende, ai te na anela tumenge o zakono le Kristosko, na premin les tumende, ai na den les chi dies lasho.

Verš 6
Ai uni anda lende den andel khera, ai thon zor pel zhuvlia le kovlia le bezexalia kai si le andel ginduria dieli bi malade,
Mt 23:14 - Nasul tumenge, Gramnoturia ai Farizeanuria Tume manush kai ankerdion so chi san! Ke tume xan le phivliange khera, ai rhugin tume lungo rhugimos, te miazol ke lashe san! Anda kodia si te pherel mai phari kris pe tumende!
Tít 1:11 - Trobul te phanaven lenge muia, ke won rimon bute familian, ai sicharen so chi trobul, te nirin love le chorimasa.

Verš 8
Sa sar o Jannes ai o Jambres kai chi lenaspe pala Moses. Sakadia kadala manush chi lenpe pala chachimos: won si manush kai lenge goji nai lashi, ai lengo pachamos chi mol kanchi.
Ex 7:11 -

Verš 11
Tu zhanes so godi kerdilia pe mansa ando Antioch, ando Iconium, ai ando Listra; ai savendar vutuimata sas ma! Numa O Kristo skepisardia ma anda swako fielo.
Sk 13:50 - Numa le Zhiduvuria rimonas le zhuvlian kai nas andal Zhiduvuria ai kai rhuginaspe ka Del, ai vi le manushen kai sas bare ando foro, kerde te chinuin o Pavlo ai o Barnabas, ai shude le avri anda them.
Sk 14:2 - Numa uni andal Zhiduvuria chi pachaiepe, ai rimonas kodolen kai Nas Zhiduvuria, ai kerenas le te avel le chorhe ginduria pel phral.
Sk 14:19 - Antunchi avile andai Antioch ai andai Iconium Zhiduvuria, ai tsirdenas le narodos pe penge rik, ai kana shudele baxensa po Pavlo, ai ingerde les avri anda foro, won gindinas ke mulo.
Ž 34:19 -
2Kor 1:10 - Wo si kai skepisardia ame anda kodia bari martia, ai wo kai mai skepila ame; e, si ame kodo pachamos ande leste ke mai skepila amen;

Verš 12
Ke kon godi mangel te traiil iek traio vorta le Devlesa ando Jesus Kristo avena chinuime.
Mt 16:24 - Porme O Jesus phendia peske disiplonge, "Te si vari kon kai mangel te avel pala mande, musai te bustrel pa peste, te lel pesko trushul, ai te avel pala mande.
Lk 24:26 - Pate chi trobulas O Kristo te chinuil kadia, ai te zhal ande pesko barimos?"
Jn 17:14 - Me dem len chi vorba; ai e lumia gretsosardia le, ke won nai andai lumia, sar me chi sim andai lumia.
Sk 14:22 - ai o Pavlo ai o Barnabas denas zor le kolavre phralen, ai mothonas lenge pa Del ai te beshen ando pachamos kai sas dino, ai mothonas lenge trobul te nakhas pa but chino mai anglal te aresas ando rhaio le Devlesko.
1Sol 3:3 - saxke swako anda tumende te na mekelpe te rimolpe palal vutuimata kai si ame. Tume zhanen ke kasavendar vutuimata si sa andal dieli kai aven amenge.

Verš 16
Sa e Swunto Vorba le Devleski avel katar O Del ai traiil pala leste ai trobul te sicharel o chachimos, te sikavel so nai vorta, ai te lasharel le dosha, ai e Vorba sikavel leske sar te traiil vorta,
2Pt 1:20 - Mai anglal sar sa trobul te zhanen iek diela, khonik nashtil te mothol anda peste iek profesi kai si ande Vorba le Devleski.

2Tim 3,1 - "Posledné dni" podľa niektorých označujú čas pred príchodom Krista (Mt 24, 9–12). No pre Pavla sa eschatologické obdobie už začalo, ako to dosvedčuje záver v. 5.

2Tim 3,2-5 - Porov. Rim 1, 29 n.

2Tim 3,8 - Jannes a Jambres boli egyptskí čarodejníci, ktorí sa postavili proti Mojžišovi u faraóna. Porov. Ex 7, 11.22. Ich mená pochádzajú z hebrejskej tradície (apokryfy).

2Tim 3,11 - Pavol spomína, čo vytrpel počas svojej prvej apoštolskej cesty v Antiochii (Sk 13, 50), Ikóniu (Sk 14, 1–5) a v Lystre (Sk 14, 19–20). Lystra bola Timotejovým rodiskom.

2Tim 3,14 - Pavol tu pravdepodobne myslí na Timotejovu matku a starú matku, ktoré boli pôvodom židovky (porov. 1, 5), ale aj na seba.

2Tim 3,16 - Celé Sväté písmo je napísané z vnuknutia Ducha Svätého (inšpirácia). Ide o Starý zákon, ale nie je vylúčené, že sa myslí aj na niektoré texty Nového zákona (pozri poznámku k 1 Tim 5, 18)