výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Tim 2, 1-26

1 Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 2 A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. 3 Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista. 4 Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. 5 A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. 6 Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode. 7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. 8 Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, 9 pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané! 10 Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi, a večnú slávu. 11 Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. 12 Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. 13 Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. 14 Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom, aby sa nepreli o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov. 15 Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16 Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj; lebo ešte viac budú postupovať v bezbožnosti 17 a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Takí sú aj Hymeneus a Filetus, 18 ktorí zblúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo, a tak rozvracajú vieru niektorých. 19 Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánovo. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené ciele, iné na všedné. 21 Kto sa od tohto očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. 22 Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. 23 Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. 24 A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý. 25 Tých, čo odporujú, má mierne karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu 26 a vymanili sa z osídel diabla, ktorý ich drží v zajatí svojej vôle.

2Tim 2, 1-26

Verš 2
A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.
Tít 1:5 - Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal;

Verš 4
Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal.
1Kor 9:25 - A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.

Verš 6
Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode.
1Kor 9:10 - A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané, že ten, čo orie, má orať v nádeji, a kto mláti, tak v nádeji, že dostane z úrody.

Verš 8
Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia,
2Sam 7:12 - Až sa tvoje dni doplnia a uložíš sa k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo.
Ž 132:11 - Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou; je pravdivá, nikdy ju neodvolá: „Potomka z tvojho rodu posadím na tvoj trón.
Iz 11:1 - Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.
Mt 1:1 - Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Sk 2:30 - Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón;
Sk 13:23 - Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša.
Rim 1:3 - o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu

Verš 9
pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané!
Ef 3:13 - Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.
Kol 1:24 - Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.
Ef 3:1 - Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov…
Ef 4:1 - Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo,
Flp 1:7 - A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia.
Kol 4:3 - Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení,
Kol 4:18 - Môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami.
2Tim 1:8 - Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.

Verš 11
Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.
Rim 6:8 - Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.

Verš 12
Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.
Rim 8:17 - Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.
2Kor 4:10 - Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život.
Flp 3:10 - aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti,
1Pt 4:13 - Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva.
Mt 10:33 - Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
Mk 8:38 - Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“
Lk 9:26 - Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.
Lk 12:9 - Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.

Verš 13
Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.
Nm 23:19 - Boh nie je ako človek, že by luhal, ani ako syn človeka, že by ľutoval! Azda by povedal, a nevykonal, hovoril var', a nesplnil?
Rim 3:3 - A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť?
Rim 9:6 - Ale nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. Veď nie všetci, čo sú z Izraela, sú Izrael.

Verš 16
Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj; lebo ešte viac budú postupovať v bezbožnosti
1Tim 1:4 - a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere.
1Tim 4:7 - Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!
1Tim 6:20 - Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy;
Tít 1:14 - a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.
Tít 3:9 - Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne.

Verš 19
Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Pánovo.
Jn 10:14 - Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa,

Verš 20
Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené ciele, iné na všedné.
Rim 9:21 - Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné?

Verš 22
Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.
1Tim 6:11 - Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.

Verš 23
Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady.
1Tim 1:4 - a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere.
1Tim 6:4 - je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania,
Tít 3:9 - Vyhýbaj sa hlúpym otázkam, rodokmeňom, svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne.

Verš 24
A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý.
1Tim 3:2 - Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť;

Verš 25
Tých, čo odporujú, má mierne karhať; možno im raz Boh dá kajúcnosť, aby poznali pravdu
Gal 6:1 - Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.

2Tim 2,2 - Pavol dokazuje dôležitosť ústneho podania v živote Cirkvi.

2Tim 2,4-6 - Timotej sa má oddať apoštolátu celý ako vojak, disciplinovaný ako pretekár a usilovný ako roľník.

2Tim 2,11-13 - Asi ide o úryvok z nejakého liturgického hymnu. Porov. 1 Tim 3, 16; 6, 15–16.

2Tim 2,17 - Hymeneus sa spomína aj v 1 Tim 1, 20.

2Tim 2,19 - Nápisy na pohanských chrámoch označovali ich určenie. Pre budovu Božej Cirkvi Pavol vyberá nápisy z Nm 16, 5 a Iz 26, 13; 52, 11. Cirkev patrí Bohu a je povolaná k svätosti.

2Tim 2,20-21 - Nie všetci z tých, čo sú v Cirkvi, sú dokonalí.

2Tim 2,26 - Zmysel gréckej pôvodiny je nejasný. Môže ísť o Božiu vôľu alebo diablovu. Pravdepodobnejší je druhý význam.