výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Tim 3, 1-17

1 Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 2 Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, 3 bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, 4 zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; 5 budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! 6 Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, 7 ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. 8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere. 9 Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých. 10 Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, 11 prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. 12 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. 14 Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. 15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

2Tim 3, 1-17

Verš 1
Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.
1Tim 4:1 - Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov,
2Pt 2:3 - Vo svojom lakomstve budú vás vykorisťovať falošnými rečami. Ich odsúdenie sa pripravuje už oddávna a ich záhuba nedrieme.
Júd 1:18 - Lebo vám hovorili: „V poslednom čase prídu posmievači, čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí.“

Verš 5
budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň!
Mt 18:17 - Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
Rim 16:17 - Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
2Sol 3:6 - Bratia, prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý žije neporiadne, nie podľa učenia, ktoré prijal od nás.
Tít 3:10 - Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj.
2Jn 1:10 - Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.

Verš 6
Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami,
Mt 23:14 - (Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.)
Tít 1:11 - Tých treba umlčať, lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia, čo sa nemá.

Verš 8
Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere.
Ex 7:11 - Faraón dal však zavolať (svojich) mudrcov a čarodejníkov a oni, egyptskí zaklínači, svojimi čarami urobili to isté:

Verš 11
prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých.
Sk 13:50 - Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov, podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja.
Sk 14:2 - Ale Židia, ktorí neuverili, popudili a rozdráždili pohanov proti bratom.
Sk 14:19 - Ale nato prišli z Antiochie a Ikónia Židia, naviedli zástupy a Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy.
Ž 34:19 - Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.
2Kor 1:10 - On nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. A v neho dúfame, že nás ešte vyslobodí,

Verš 12
Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
Mt 16:24 - Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Lk 24:26 - Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“
Jn 17:14 - Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
Sk 14:22 - Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.
1Sol 3:3 - aby sa nik neplašil v týchto súženiach; veď sami viete, že je to náš údel.

Verš 16
Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,
2Pt 1:20 - Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad.

2Tim 3,1 - "Posledné dni" podľa niektorých označujú čas pred príchodom Krista (Mt 24, 9–12). No pre Pavla sa eschatologické obdobie už začalo, ako to dosvedčuje záver v. 5.

2Tim 3,2-5 - Porov. Rim 1, 29 n.

2Tim 3,8 - Jannes a Jambres boli egyptskí čarodejníci, ktorí sa postavili proti Mojžišovi u faraóna. Porov. Ex 7, 11.22. Ich mená pochádzajú z hebrejskej tradície (apokryfy).

2Tim 3,11 - Pavol spomína, čo vytrpel počas svojej prvej apoštolskej cesty v Antiochii (Sk 13, 50), Ikóniu (Sk 14, 1–5) a v Lystre (Sk 14, 19–20). Lystra bola Timotejovým rodiskom.

2Tim 3,14 - Pavol tu pravdepodobne myslí na Timotejovu matku a starú matku, ktoré boli pôvodom židovky (porov. 1, 5), ale aj na seba.

2Tim 3,16 - Celé Sväté písmo je napísané z vnuknutia Ducha Svätého (inšpirácia). Ide o Starý zákon, ale nie je vylúčené, že sa myslí aj na niektoré texty Nového zákona (pozri poznámku k 1 Tim 5, 18)