výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

2Tim 2, 1-26

1 Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši. 2 Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. 3 Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista. 4 Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen. 5 Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. 6 I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. 7 Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil. 8 Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je mé evangelium. 9 Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech. 10 Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. 11 Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. 12 Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. 13 Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe! 14 Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova - nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů. 15 Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. 16 Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. 17 Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, 18 kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení. 19 Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin ví, kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost." 20 Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. 21 Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. 22 Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23 Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. 24 A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit 25 a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu 26 a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.

2Tim 2, 1-26

Verš 2
Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.
Tít 1:5 - Nechal jsem tě na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší.

Verš 4
Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen.
1Kor 9:25 - Každý závodník má přísnou sebekázeň - oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne.

Verš 6
I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu.
1Kor 9:10 - Neříká to spíše kvůli nám? Bezpochyby je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude mít podíl z úrody.

Verš 8
Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je mé evangelium.
2Sam 7:12 - Až se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním.
Ž 132:11 - Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn.
Iz 11:1 - Z Jišajova pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoce.
Mt 1:1 - Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:
Sk 2:30 - Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho vlastních potomků.
Sk 13:23 - Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného Spasitele - Ježíše,
Rim 1:3 - Toto evangelium je o jeho Synu - který tělem pocházel z Davidova semene,

Verš 9
Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech.
Ef 3:13 - Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.
Kol 1:24 - Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež má nést jeho tělo, totiž církev.
Ef 3:1 - Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany.
Ef 4:1 - Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali.
Flp 1:7 - Právem takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia.
Kol 4:3 - Modlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení),
Kol 4:18 - JÁ, PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Milost s vámi.
2Tim 1:8 - Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.

Verš 11
Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít.
Rim 6:8 - Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.

Verš 12
Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.
Rim 8:17 - A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.
2Kor 4:10 - Stále na vlastním těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život.
Flp 3:10 - Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti,
1Pt 4:13 - Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí!
Mt 10:33 - Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích.
Mk 8:38 - Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly."
Lk 9:26 - Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.
Lk 12:9 - Kdo mě ale před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly.

Verš 13
Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe!
Nm 23:19 - Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní?
Rim 3:3 - Jistě, někteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost?
Rim 9:6 - Ale ne že by Boží slovo selhalo. Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael.

Verš 16
Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha.
1Tim 1:4 - Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.
1Tim 4:7 - Světské babské báje odmítej a raději se cvič ve zbožnosti.
1Tim 6:20 - Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a rozporům toho, co je mylně nazýváno "poznáním".
Tít 1:14 - a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
Tít 3:9 - Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.

Verš 19
Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin ví, kdo mu patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost."
Jn 10:14 - Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a mé ovce znají mě,

Verš 20
Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí.
Rim 9:21 - Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí.

Verš 22
Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce.
1Tim 6:11 - Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.

Verš 23
Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky.
1Tim 1:4 - Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.
1Tim 6:4 - je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnek
Tít 3:9 - Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.

Verš 24
A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit
1Tim 3:2 - Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.

Verš 25
a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu
Gal 6:1 - Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.

2Tim 2,2 - Pavol dokazuje dôležitosť ústneho podania v živote Cirkvi.

2Tim 2,4-6 - Timotej sa má oddať apoštolátu celý ako vojak, disciplinovaný ako pretekár a usilovný ako roľník.

2Tim 2,11-13 - Asi ide o úryvok z nejakého liturgického hymnu. Porov. 1 Tim 3, 16; 6, 15–16.

2Tim 2,17 - Hymeneus sa spomína aj v 1 Tim 1, 20.

2Tim 2,19 - Nápisy na pohanských chrámoch označovali ich určenie. Pre budovu Božej Cirkvi Pavol vyberá nápisy z Nm 16, 5 a Iz 26, 13; 52, 11. Cirkev patrí Bohu a je povolaná k svätosti.

2Tim 2,20-21 - Nie všetci z tých, čo sú v Cirkvi, sú dokonalí.

2Tim 2,26 - Zmysel gréckej pôvodiny je nejasný. Môže ísť o Božiu vôľu alebo diablovu. Pravdepodobnejší je druhý význam.