výhody registrácie

2. list Timotejovi

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

2Tim 2, 1-26

1 A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, 2 a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. 3 Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. 4 Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí. 5 A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. 6 Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. 7 Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. 8 Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium. 9 Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. 10 A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Kristu Ježíši a věčné slávy. 11 Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. 12 Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře. 13 Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 14 Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů. 15 Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. 16 Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti 17 a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos, 18 kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří. 19 Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis 'Pán zná ty, kdo jsou jeho' a 'ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně'. 20 Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. 21 Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu. 22 Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23 Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám. 24 Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. 25 Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu 26 a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.

2Tim 2, 1-26

Verš 2
a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.
Tít 1:5 - Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil.

Verš 4
Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí.
1Kor 9:25 - Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.

Verš 6
Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu.
1Kor 9:10 - Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo orá a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl.

Verš 8
Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova; to je moje evangelium.
2Sam 7:12 - Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království.
Ž 132:11 - Hospodin přísahal Davidovi na svou věrnost - nevezme to nazpět: "Toho, jenž vzejde z tvých beder, dosadím po tobě na trůn.
Iz 11:1 - I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
Mt 1:1 - Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
Sk 2:30 - Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn;
Sk 13:23 - A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše.
Rim 1:3 - evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova,

Verš 9
Pro ně snáším utrpení a dokonce pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno.
Ef 3:13 - Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět; vždyť se to obrátí k vaší slávě.
Kol 1:24 - Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.
Ef 3:1 - Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany.
Ef 4:1 - Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
Flp 1:7 - Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.
Kol 4:3 - Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení,
Kol 4:18 - Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na to, že jsem v poutech. Milost s vámi.
2Tim 1:8 - Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh,

Verš 11
Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.
Rim 6:8 - Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.

Verš 12
Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.
Rim 8:17 - A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.
2Kor 4:10 - Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
Flp 3:10 - abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti,
1Pt 4:13 - ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
Mt 10:33 - kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Mk 8:38 - Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."
Lk 9:26 - Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.
Lk 12:9 - Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly.

Verš 13
Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
Nm 23:19 - Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?
Rim 3:3 - A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží?
Rim 9:6 - Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael,

Verš 16
Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti
1Tim 1:4 - a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru.
1Tim 4:7 - Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.
1Tim 6:20 - Opatruj, co ti bylo svěřeno, Timoteji, vyhýbej se bezbožným řečem a protikladným naukám, které se lživě nazývají "poznání".
Tít 1:14 - a nedrželi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
Tít 3:9 - Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.

Verš 19
Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis 'Pán zná ty, kdo jsou jeho' a 'ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně'.
Jn 10:14 - Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,

Verš 20
Ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny pro cenné věci, druhé na odpadky.
Rim 9:21 - Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním?

Verš 22
Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.
1Tim 6:11 - Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

Verš 23
Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé; víš, že vedou jen k hádkám.
1Tim 1:4 - a zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na Božím záměru.
1Tim 6:4 - je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká závist, svár, urážky, podezřívání,
Tít 3:9 - Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.

Verš 24
Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý.
1Tim 3:2 - Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,

Verš 25
Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu
Gal 6:1 - Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.

2Tim 2,2 - Pavol dokazuje dôležitosť ústneho podania v živote Cirkvi.

2Tim 2,4-6 - Timotej sa má oddať apoštolátu celý ako vojak, disciplinovaný ako pretekár a usilovný ako roľník.

2Tim 2,11-13 - Asi ide o úryvok z nejakého liturgického hymnu. Porov. 1 Tim 3, 16; 6, 15–16.

2Tim 2,17 - Hymeneus sa spomína aj v 1 Tim 1, 20.

2Tim 2,19 - Nápisy na pohanských chrámoch označovali ich určenie. Pre budovu Božej Cirkvi Pavol vyberá nápisy z Nm 16, 5 a Iz 26, 13; 52, 11. Cirkev patrí Bohu a je povolaná k svätosti.

2Tim 2,20-21 - Nie všetci z tých, čo sú v Cirkvi, sú dokonalí.

2Tim 2,26 - Zmysel gréckej pôvodiny je nejasný. Môže ísť o Božiu vôľu alebo diablovu. Pravdepodobnejší je druhý význam.