výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mt 1, 1-25

1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. 2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, 3 Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, 4 Rám splodil Ammínadaba, Ammínadab splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. 5 Salmón s Ráchab splodil syna Bóaza, Bóaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja, 6 Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna, 7 Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Ásafa, 8 Ásaf splodil Jóšafata. Jóšafat splodil Jórama, Jóram splodil Uzziju, 9 Uzzija splodil Jótama, Jótam splodil Acháza, Acház splodil Chizkiju, 10 Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil Jekonju a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jekonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela, 13 Zerubbábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljákima, Eljákim splodil Azora, 14 Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, 15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. 17 A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a od babylonského zajatia po Krista štrnásť. 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. 20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. 22 Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: 23 Hľa, panna počne a porodí synaa dajú mu meno Emanuel,čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.

Mt 1, 1-25

Verš 1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma.
Lk 1:31 - Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

Verš 2
Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov,
Gn 21:2 - Sára počala a porodila Abrahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal.
Gn 25:26 - Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ézavovej päty. Preto dostal meno Jákob. Keď sa narodili, Izák mal šesťdesiat rokov.
Gn 29:35 - Zasa počala, porodila syna a povedala: Teraz budem velebiť Hospodina. Preto mu dala meno Júda. Potom prestala rodiť.

Verš 3
Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma,
Gn 38:27 - Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá.
Gn 38:29 - On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala: Akou trhlinou si sa predral? Preto mu dala meno Perec.
Rút 4:18 - Toto je Perecov rodokmeň: Perec splodil Checróna.
1Krn 2:5 - Perecovi synovia: Checrón a Chámul.
Rút 4:19 - Checrón splodil Ráma. Rám splodil Ammínadaba.
1Krn 2:9 - Checrónovi sa narodili synovia: Jerachmeel, Rám a Kelúbaj.

Verš 6
Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna,
Rút 4:22 - Obéd splodil Izaja a Izaj splodil Dávida.
1Sam 16:1 - Hospodin povedal Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa.
1Sam 17:12 - Dávid bol synom oného Efraťana z judského Betlehema, ktorý sa volal Izaj a mal osem synov. Za čias Saulových bol už starý na to, aby šiel s mužmi do boja.
1Krn 2:15 - Ócema šiesteho, Dávida siedmeho.
1Krn 12:18 - Dávid ich uvítal a vyhlásil: Ak prichádzate ku mne ako priatelia pomôcť mi, rád sa s vami spojím. Ak ste ma však prišli zradiť nepriateľom, hoci mi nelipne na rukách násilie, nech na to zhliadne Boh našich otcov a potrestá to.

Verš 7
Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Ásafa,
1Kr 11:43 - Keď sa Šalamún uložil k svojim otcom, pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.
1Krn 3:10 - Syn Šalamúnov bol Rechabeám a jeho syn Abija, jeho syn Ása, jeho syn Jóšafat,

Verš 11
Joziáš splodil Jekonju a jeho bratov za babylonského zajatia.
1Krn 3:16 - Synovia Jójakimovi: jeho syn Jekonja, jeho syn Cidkija.

Verš 12
Po babylonskom zajatí Jekonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela,
1Krn 3:17 - Synovia väzňa Jekonju: jeho syn Šealtíel,
Ezd 3:2 - Jócadakov syn Jéšua so svojimi druhmi, kňazmi, a Šealtíelov syn Zerubbábel so svojimi druhmi sa rozhodli postaviť oltár Bohu Izraela, aby na ňom prinášali spaľované obety, ako je napísané v zákone Božieho muža Mojžiša.

Verš 18
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Lk 1:27 - k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária.
Lk 1:34 - Mária odpovedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža.

Verš 21
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov.
Lk 1:31 - Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.
Sk 4:12 - A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

Verš 23
Hľa, panna počne a porodí synaa dajú mu meno Emanuel,čo v preklade znamená: Boh s nami.
Iz 7:14 - Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.

Verš 25
Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.
Lk 2:21 - Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako bol počatý v matkinom lone.

Mt 1,1-17 - Lk 3, 23–38.Rodokmeň Ježiša Krista ukazuje, že Pán Ježiš pochádza skutočne z Abrahámových potomkov (Gn 12, 3) a z Dávidovho rodu (2 Sam 7, 12–16) podľa prisľúbení daných Abrahámovi a Dávidovi.

Mt 1,1 - "Syn Dávidov" je obľúbené pomenovanie Mesiáša u prorokov; tento názov používali na označenie Mesiáša aj Židia. "Kristus" je grécke slovo; je to preklad hebrejského slova "Mesiáš", po slovensky "Pomazaný". Pomazaním olejom sa v Starom zákone ustanovovali a uvádzali do úradu králi, kňazi a proroci. Kristus je Kráľ, Veľkňaz a Prorok. Kristus, ako potomok Abrahámov a Dávidov, vystupuje v dejinách ako stredobod všetkého, čo Boh urobil pre spásu ľudského pokolenia. Až po Ježiša trvá príprava na spásu. Ježiš spásu uskutočňuje a s ním prichádza na svet prisľúbené Božie kráľovstvo.

Mt 1,2 - Tento rodokmeň symetricky vyjadruje tri obdobia dejín spásy a dejín vyvoleného národa: od Abraháma po Dávida, od Dávida po babylonské zajatie a od babylonského zajatia po Krista. Každé obdobie je zastúpené symetricky 14 rodmi, hoci ich v skutočnosti bolo oveľa viac. Preto »mal syna« tu nemusí znamenať vždy bezprostredného otca. V rodokmeni sa uvádzajú aj štyri ženy, z toho tri cudzinky, ktoré počali v nezákonitej situácii. Tým sa naznačuje, že Ježiš prišiel spasiť všetkých ľudí, Židov i pohanov.

Mt 1,11 - Odvádzanie Židov do babylonského zajatia sa začalo za Joakima (roku 605 pred Kristom) a bolo dokončené roku 587.

Mt 1,16 - Jozef sa nazýva manželom Márie, lebo podľa Božej vôle uzavrel s ňou manželský zväzok. Pravda, v manželstve zachovávali obaja ustavičné panenstvo, žili ako brat a sestra. Pretože medzi Jozefom a Máriou bolo uzavreté riadne manželstvo, Ježiš patril manželským právom nielen Panne Márii, ale aj Jozefovi. A to je dôvod, prečo rodokmeň, ktorý je vlastne Jozefovým rodokmeňom, mohol byť označený ako rodokmeň Ježiša Krista.

Mt 1,18 - Zasnúbenie u Židov bolo už pravým manželstvom. Len ešte "spolu nebývali" a až asi po roku manžel – snúbenec "prijal manželku" do svojho domu.

Mt 1,19 - Manžel u Židov mohol manželku prepustiť, ale musel jej dať priepustný list, v ktorom bola uvedená aj príčina prepustenia. Jozef nepomýšľal na takéto úradné prepustenie. Bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo.

Mt 1,23 - Iz 7, 14.

Mt 1,25 - Duch Svätý poučil Jozefa, že Mária sa v panenstve stala matkou Božieho Syna; preto neporušil jej panenstvo ani pred narodením ani po narodení Božieho Syna. To je učenie viery, o ktorom nemožno pochybovať. Výraz "ale nepoznal ju, kým neporodila syna," je hebraizmus a doslovný preklad latinského textu, ktorý podľa zmyslu treba chápať: A bez toho, že by s ňou nažíval, porodila syna. Ostatné časti evanjelia, ako aj tradícia Cirkvi predpokladajú ustavičné panenstvo Panny Márie. Hebraizmus »kým (až) neporodila« bol zaužívaný výraz východného človeka; vidno to aj z 2 Sam 6, 23: "Saulovej dcére Michol sa nenarodil syn až do dňa jej smrti." Spojka "až" ("kým") tu nepoukazuje na to, čo bude, ale na fakt, ktorý sa stal, alebo nestal.