výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mt 14, 1-36

1 V tom čase sa tetrarcha Herodes dopočul o Ježišovi. 2 Svojim sluhom povedal: Toto je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom zázračné sily. 3 Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vrhol do žalára pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa. 4 Lebo mu Ján povedal: Nie je ti dovolené mať ju za manželku. 5 Preto ho chcel zabiť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho pokladali za proroka. 6 Na Herodesove narodeniny dcéra Herodiady tancovala uprostred hostí a zapáčila sa Herodesovi, 7 takže jej pod prísahou sľúbil dať, čo si len zažiada. 8 Na pokyn svojej matky povedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. 9 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli hosťom rozkázal, aby jej ju dali. 10 A tak dal Jána v žalári sťať. 11 Jeho hlavu priniesli na mise, dali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. 12 Jánovi učeníci prišli, vzali jeho mŕtve telo a pochovali ho. Potom to išli oznámiť Ježišovi. 13 Keď to Ježiš počul, odišiel na lodi a utiahol sa do ústrania na osamelé miesto. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli pešo za ním. 14 Keď vystúpil z lode a videl veľký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. 15 Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: Toto je odľahlé miesto a čas pokročil. Prepusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo. 16 Ježiš im však povedal: Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. 17 Oni mu odpovedali: Máme tu iba päť chlebov a dve ryby. 18 Vyzval ich: Prineste mi ich sem! 19 Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. 20 Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj dvanásť plných košov zvyškov. 21 Len mužov, ktorí jedli, bolo asi päťtisíc; okrem nich tam boli aj ženy a deti. 22 Nato hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. 23 Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. 24 Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti nim. 25 Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k nim Ježiš, kráčajúc po mori. 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili: To je prízrak! A od strachu kričali. 27 Ale Ježiš sa im hneď ozval: Vzmužte sa! Ja som to! Nebojte sa! 28 Peter mu odpovedal: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode! 29 On povedal: Poď! Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. 30 Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! 31 Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval? 32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. 33 Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Naozaj si Boží Syn. 34 Keď sa preplavili na druhý breh, zakotvili pri Genezarete. 35 Obyvatelia toho kraja ho spoznali a rozchýrili to po celom okolí. Nato k nemu prinášali všetkých chorých. 36 Prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Tí, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

Mt 14, 1-36

Verš 1
V tom čase sa tetrarcha Herodes dopočul o Ježišovi.
Mk 6:14 - Dopočul sa o ňom kráľ Herodes, lebo jeho meno sa stalo známym. Šírili sa takéto reči: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, preto v ňom pôsobia mocné sily!
Lk 9:7 - Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo jedni hovorili: Ján vstal z mŕtvych,

Verš 34
Keď sa preplavili na druhý breh, zakotvili pri Genezarete.
Mk 6:53 - Keď sa preplavili na druhý breh, pristáli pri Genezarete.

Verš 3
Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vrhol do žalára pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa.
Mk 6:17 - Herodes totiž prikázal Jána chytiť a vrhnúť v putách do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, pretože si ju vzal za ženu.
Lk 3:19 - Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes

Verš 4
Lebo mu Ján povedal: Nie je ti dovolené mať ju za manželku.
Lv 18:16 - Nezneuctíš svojím pomerom bratovu ženu; tým by si zneuctil svojho brata.

Verš 5
Preto ho chcel zabiť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho pokladali za proroka.
Mt 21:26 - Ale ak povieme, že od ľudí, musíme sa báť zástupu, lebo Jána všetci pokladajú za proroka.

Verš 6
Na Herodesove narodeniny dcéra Herodiady tancovala uprostred hostí a zapáčila sa Herodesovi,
Gn 40:20 - Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pred nimi vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára:
Mk 6:21 - Vhodná chvíľa nastala, keď Herodes usporiadal na svoje narodeniny hostinu pre svojich veľmožov, veliteľov a významné osobnosti z Galiley.

Verš 7
takže jej pod prísahou sľúbil dať, čo si len zažiada.
Sdc 11:30 - Jefte zložil pred Hospodinom tento sľub: Ak mi naozaj vydáš Amónčanov do rúk

Verš 13
Keď to Ježiš počul, odišiel na lodi a utiahol sa do ústrania na osamelé miesto. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli pešo za ním.
Mt 12:15 - Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel odtiaľ. Mnohí išli za ním a on všetkých uzdravil.
Mk 6:31 - Povedal im: Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte! Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť.
Lk 9:10 - Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzal ich so sebou a odišli sami do mesta, ktoré sa volá Betsaida.

Verš 14
Keď vystúpil z lode a videl veľký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých.
Jn 6:5 - Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?
Mt 9:36 - Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera.

Verš 15
Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: Toto je odľahlé miesto a čas pokročil. Prepusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo.
Mk 6:35 - Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: Toto je pusté miesto a je už veľa hodín.
Lk 9:12 - Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu Dvanásti a povedali: Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste.

Verš 19
Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom.
1Sam 9:13 - Keď vojdete do mesta, musíte ho zastihnúť prv, než sa odoberie na výšinu k jedlu. Ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde. Pozvaní budú jesť až potom, keď on požehná obetu. Len choďte, práve ho zastihnete.

Verš 22
Nato hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy.
Mk 6:45 - Hneď potom prinútil svojich učeníkov nastúpiť na loď a ísť vopred na druhý breh do Betsaidy, kým on rozpustí zástup.
Jn 6:17 - nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k nim ešte nevrátil.

Verš 23
Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.
Mk 6:46 - Keď ich prepustil, vybral sa na vrch modliť sa.
Jn 6:15 - Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám.

Mt 14,1-12 - Mk 6, 14–29; Lk 9, 7–9; 3, 19–20.

Mt 14,1 - Herodes Antipas bol jedným zo synov Herodesa Veľkého. Z otcovho dedičstva dostal za podiel Galileu a Zajordánsko (Pereu). Svojmu bratovi odlákal manželku Herodiadu a žil s ňou. Vládol do roku 39, keď bol poslaný do vyhnanstva.

Mt 14,13-21 - Mk 6, 31–44; Lk 9, 10–17; Jn 6, 1–13.Zázračné rozmnoženie chlebov je prípravou na ustanovenie sviatosti Eucharistie.

Mt 14,22-33 - Mk 6, 45–51; Jn 6, 15–21.

Mt 14,24 - 1 stadion je asi 186 m.

Mt 14,34-36 - Mk 6, 53–56.

Mt 14,34 - Genezaret je úrodná rovina na severozápadnom pobreží Genezaretského jazera.