výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mt 7, 1-29

1 Nesúďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. 3 A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti triesku z oka! — a pozri, v oku máš brvno? 5 Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata. 6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás! 7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. 9 Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, 10 alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia! 12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. 13 Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. 14 Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú. 15 Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. 16 Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Po ich ovocí ich teda poznáte. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí! 24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 25 Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. 26 No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. 27 Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. 28 Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. 29 Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.

Mt 7, 1-29

Verš 1
Nesúďte, aby ste neboli súdení.
Lk 6:37 - Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené!
Rim 2:1 - Preto, človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.
1Kor 4:3 - Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim.
1Kor 4:5 - Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vynesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery sŕdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha.

Verš 2
Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám.
Mk 4:24 - Ďalej im hovoril: Dávajte si pozor, čo počúvate! Akou mierou meriate, takou vám bude odmerané, ba ešte aj pridané,
Lk 6:38 - Dávajte a bude dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.

Verš 3
A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš?
Lk 6:41 - Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata, a brvno vo svojom oku nezbadáš?

Verš 5
Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata.
Prís 18:17 - Kto prvý rieši svoj spor, zdá sa spravodlivý, kým nepríde jeho blížny a nepreverí ho.

Verš 6
Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás!
Prís 9:8 - Nekarhaj posmeškára, aby ťa neznenávidel, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád.
Prís 23:9 - Nehovor nič pred bláznom, keď počúva, lebo pohrdne tvojimi rozumnými slovami.

Verš 7
Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.
Mt 21:22 - A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť.
Mk 11:24 - Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.
Lk 11:9 - A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.
Jn 14:13 - a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi.
Jn 16:24 - Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!
Jak 1:5 - Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.
1Jn 3:22 - a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči.
1Jn 5:14 - A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.

Verš 8
Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí.
Prís 8:17 - Milujem tých, čo ma milujú. Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma.
Jer 29:12 - Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás.

Verš 11
Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia!
Gn 6:5 - Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu.
Gn 8:21 - Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal si: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil.

Verš 12
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.
Lk 6:31 - Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Verš 13
Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú.
Lk 13:24 - Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo, hovorím vám: Mnohí sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať.

Verš 14
Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú.
Sk 14:22 - Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere; pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.

Verš 15
Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci.
Dt 13:3 - a keby sa znamenie alebo zázrak podľa predpovede aj splnili, no pritom by ti povedal: Poďme za inými bohmi, ktorých si nepoznal, a slúžme im,
Jer 23:16 - Toto hovorí Hospodin zástupov: Nepočúvajte slová prorokov, ktorí vám prorokujú, oni vás totiž zavádzajú. Hovoria iba vidinu vlastného srdca, ale nie to, čo je z Hospodinových úst.
Mt 24:4 - Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol.
Rim 16:17 - Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich!
Ef 5:6 - Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev.
Kol 2:8 - Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi.
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Verš 17
Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie.
Mt 3:10 - Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa.
Mt 12:33 - Ak zasadíte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré, no ak zasadíte planý strom, aj jeho ovocie bude plané. Veď strom poznať po ovocí.
Mk 11:13 - Vtom z diaľky zbadal figovník plný lístia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas fíg.
Lk 8:8 - Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva!

Verš 21
Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.
Mt 25:11 - Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Pane, pane, otvor nám!
Lk 6:46 - Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte to, čo hovorím?
Lk 13:25 - Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste?
Sk 19:13 - Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás za pomoci Ježiša, ktorého hlása Pavol.
Rim 2:13 - Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon.
Jak 1:22 - Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

Verš 22
Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov?
Jer 14:14 - Hospodin mi odpovedal: Proroci v mojom mene prorokujú lož. Neposlal som ich, nič som im neprikázal ani som k nim nehovoril. Prorokujú vám falošné videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca.
Jer 27:15 - Veď ja som ich neposlal — znie výrok Hospodina — ale oni falošne prorokujú v mojom mene, aby som vás poslal do vyhnanstva a zahynuli ste vy aj proroci, ktorí vám prorokujú.
Lk 13:26 - A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si na našich uliciach.

Verš 23
Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí!
Ž 6:8 - Žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov.
Mt 25:12 - On im však odpovedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás.
Lk 13:25 - Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste?
Lk 13:27 - Ale on vám povie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste? Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa!
Mt 25:41 - Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.
Lk 13:25 - Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám! Ale on vám odpovie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste?
Lk 13:27 - Ale on vám povie: Nepoznám vás. Odkiaľ ste? Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa!

Verš 24
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Jer 17:8 - Bude ako strom zasadený pri vode, svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava, jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie.
Lk 6:47 - Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a plní ich?
Rim 2:13 - Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon.
Jak 1:25 - Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.

Verš 26
No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku.
Ez 13:11 - povedz tým omietkarom, že odpadne. Príde zaplavujúci lejak, zošlem krupobitie a strhne sa búrlivý vietor.
Rim 2:13 - Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú tí, čo plnia zákon.
Jak 1:23 - Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár.

Verš 29
Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.
Mk 1:22 - Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
Mk 6:2 - Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali: Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami!
Lk 4:32 - Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc.

Mt 7,1-5 - Mk 4, 24; Lk 6, 37–38. 41–42.

Mt 7,6 - So svätými vecami treba zaobchádzať sväto. V Starom zákone sa to vzťahovalo na obetné mäso, ktoré sa nesmelo hodiť psom. Na tejto vete spočíva aj disciplína v držaní tajomstva v prvotnej Cirkvi. O tajomstvách viery nehovorili pred nekresťanmi.

Mt 7,7-11 - Lk 11, 9–13.

Mt 7,12 - Lk 6, 31.Pozitívne sa tu formuluje to zlaté pravidlo konania, ktoré už v negatívnom znení poznali (Tob 4, 16). Dokonalosť kresťana nespočíva v tom, že nerobí zlo, ale v tom, že koná dobro.

Mt 7,13-14 - Lk 13, 24.Tesná brána je obrazom námahy, obetavosti a svedomitosti. Široká brána a priestranná cesta sú zasa obrazom voľného, ľahkomyseľného a hriešneho života.

Mt 7,15-23 - Lk 6, 43–44. 46; 13, 26–27.

Mt 7,24-27 - Lk 6, 47–49.

Mt 7,28-29 - Mk 1, 22; Lk 7, 1; 4, 32.