výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mt 24, 1-51

1 Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zbúrané. 3 Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. 4 Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú. 6 Budete počuť vojnový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa nepreľakli. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladomory a zemetrasenia. 8 Ale to všetko je začiatok útrap. 9 Potom vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Kto však vytrvá do konca, bude spasený. 14 A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď teda uvidíte stáť na svätom mieste ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela — kto číta, nech pochopí —, 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech ujdú do hôr. 17 Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19 V tých dňoch beda ťarchavým a dojčiacim ženám. 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je — neverte! 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených. 25 Hľa, vopred vám o tom hovorím. 26 Ak vám teda povedia: Hľa, je na pustatine — nevychádzajte! Hľa, je vnútri domu — neverte! 27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy. 29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakochs veľkou mocou a slávou. 31 On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý. 32 Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. 33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36 No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. 37 Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, 39 a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve ženy budú mlieť na mlyne: Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. 45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, aby im dával načas pokrm? 46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby si zlý sluha povedal v duchu: Môj pán mešká, 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami — 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, 51 rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Mt 24, 1-51

Verš 1
Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.
Mk 13:1 - Keď Ježiš vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby!
Lk 21:5 - Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi kameňmi a ďakovnými darmi, povedal:

Verš 2
On im však povedal: Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zbúrané.
1Kr 9:7 - vyhubím Izrael z povrchu krajiny, ktorú som dal im, a dom, ktorý som zasvätil svojmu menu, zavrhnem od seba. Izrael sa stane odstrašujúcim príkladom všetkým národom.
Mi 3:12 - Preto pre vás bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny.
Lk 19:44 - Zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe, a nenechajú ti kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.

Verš 3
Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.
Mk 13:1 - Keď Ježiš vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby!
Mk 13:3 - Keď potom sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Ján a Ondrej:
Lk 21:7 - Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?
Sk 1:6 - Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo?

Verš 4
Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol.
Jer 29:8 - Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, nedajte ani na svoje sny, ktoré sa vám prisnijú,
Ef 5:6 - Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev.
Kol 2:18 - Nech vás nikto nepripraví o odmenu samoľúbou poníženosťou a uctievaním anjelov, keď sa bude zaoberať tým, čo videl, nemiestne sa nadúvať svojím telesným zmýšľaním.
1Sol 2:3 - Lebo naše povzbudzovanie nepochádzalo z omylu ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu,
1Jn 4:1 - Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

Verš 5
Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú.
Jer 14:14 - Hospodin mi odpovedal: Proroci v mojom mene prorokujú lož. Neposlal som ich, nič som im neprikázal ani som k nim nehovoril. Prorokujú vám falošné videnie, ničomné veštenie a výmysly svojho srdca.
Jer 23:25 - Počul som, čo hovoria proroci, ktorí prorokujú v mojom mene klamstvo. Hovoria: Mal som sen! Mal som sen!
Jn 5:43 - Ja som prišiel v mene svojho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho.

Verš 7
Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladomory a zemetrasenia.
Iz 19:2 - Popudím Egypťanov medzi sebou, budú bojovať brat proti bratovi, priateľ proti priateľovi, mesto proti mestu, kráľovstvo proti kráľovstvu.

Verš 9
Potom vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.
Mt 10:17 - Majte sa na pozore pred ľuďmi! Budú vás totiž vydávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógach.
Lk 21:11 - Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba.
Jn 15:20 - Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.
Jn 16:2 - Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš vytrpieť! Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desaťdní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!

Verš 11
Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.
2Pt 2:1 - Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu.

Verš 12
A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.
2Tim 3:1 - Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.

Verš 13
Kto však vytrvá do konca, bude spasený.
Mt 10:22 - Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.
Mk 13:13 - Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vydrží do konca, bude spasený.
Lk 21:19 - Ak vytrváte, získate život.
Zjv 2:7 - Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.
Zjv 2:10 - Neboj sa toho, čo máš vytrpieť! Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou, a budete sužovaní desaťdní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života!
Zjv 3:10 - Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme.

Verš 15
Keď teda uvidíte stáť na svätom mieste ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela — kto číta, nech pochopí —,
Mk 13:14 - Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na mieste, kde nemá byť — kto číta, nech rozumie — vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr.
Lk 21:20 - Keď uvidíte, že vojská obkľučujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie.
Dan 9:27 - Za jeden týždeň mnohým nanúti zmluvu. Uprostred týždňa zastaví spaľovanú a pokrmovú obetu. Na ich mieste bude hrozná modla až po stanovené rozhodnutie o konci pustošiteľa.

Verš 20
Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu,
Sk 1:12 - Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.

Verš 21
lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude.
Dan 12:1 - V tom čase povstane veľké knieža, Míchael, ochranca synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až doteraz. V tom čase však bude zachránený tvoj ľud i každý, kto sa nájde zapísaný v knihe.

Verš 23
Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo: Tam je — neverte!
Mk 13:21 - Ak vám vtedy niekto povie: Pozrite, tu je Kristus!, alebo: Hľa, tam je! — neverte.
Lk 21:8 - On odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blízko!, no nechoďte za nimi!

Verš 24
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených.
Dt 13:1 - Všetko, čo vám prikazujem, starostlivo dodržiavajte, nič k tomu nepridávajte ani z toho neuberajte.
2Sol 2:11 - Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži

Verš 26
Ak vám teda povedia: Hľa, je na pustatine — nevychádzajte! Hľa, je vnútri domu — neverte!
Lk 17:23 - Vtedy vám povedia: Hľa, tam je! Hľa, tu je! Ale vy nechoďte, nebežte za nimi!

Verš 28
Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy.
Jób 39:30 - Jeho mláďatá vyciciavajú krv a tam, kde sú mŕtvoly, je aj on.
Lk 17:37 - Opýtali sa ho: Kde, Pane? On im povedal: Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj supy.

Verš 29
Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.
Iz 13:10 - Pretože hviezdy nebies a ich súhvezdia nevydajú svetlo, slnko sa zatmie pri východe a mesiac sa nezaskvie svetlom.
Ez 32:7 - Keď vyhasneš, zakryjem nebesá a zatemním na nich hviezdy. Slnko zakryjem oblakom a mesiac už nevydá svoje svetlo.
Joe 2:31 -
Joe 3:15 -
Mk 13:24 - V tých dňoch, po tom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svit.
Lk 21:15 - Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť.

Verš 30
Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakochs veľkou mocou a slávou.
Dan 7:10 - Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili.
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.
Mt 25:31 - Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.
Mt 26:64 - Ježiš mu odpovedal: Ty si to povedal, ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človekasedieť po pravici Mocia prichádzať na nebeských oblakoch.
Mk 13:26 - Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.
Mk 14:62 - Nato Ježiš odpovedal: Ja som. Uvidíte Syna človekasedieť po pravici Mocia prichádzať s nebeskými oblakmi.
Lk 21:27 - Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblakus veľkou mocou a slávou.
Sk 1:11 - a povedali: Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.
2Sol 1:10 - To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu.
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen!
Zjv 1:7 - Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen!

Verš 31
On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý.
1Kor 15:52 - naraz, v tom okamihu, keď sa naposledy ozve poľnica. Keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení.
1Sol 4:16 - Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi;

Verš 32
Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko.
Mk 13:28 - Od figovníka si vezmite poučenie! Keď jeho ratolesť omladne a objavia sa listy, viete, že leto je blízko.
Lk 21:29 - Povedal im toto podobenstvo: Pozrite na figovník a na všetky stromy!

Verš 35
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.
Ž 102:26 - Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk.
Iz 51:6 - Pozdvihnite oči k nebesiam a pozrite dole na zem, lebo nebesá sa rozplynú ako dym a zem sa rozpadne ako odev. Podobne pomrú jej obyvatelia. Moja spása však bude trvať naveky a moja spravodlivosť nezanikne.
Mk 13:31 - Nebo i zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.
Heb 1:11 - Ony sa pominú, ale ty zostávaš;a všetci zostarnú ako odev

Verš 36
No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.
Mk 13:32 - O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.
Sk 1:7 - On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.

Verš 37
Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
Gn 6:2 - Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali.
Lk 17:26 - Ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní Syna človeka.
1Pt 3:20 - Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo osem ľudí.
2Pt 2:5 - Ani starý svet neušetril, keď priviedol potopu na bezbožný svet, ale Noacha, hlásateľa spravodlivosti, zachránil ako ôsmeho spolu s inými siedmimi.

Verš 38
Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu,
Gn 7:7 - Noach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho nevesty pred záplavou vody.

Verš 40
Vtedy dvaja budú na poli: Jeden bude vzatý a druhý ponechaný.
Lk 17:34 - Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane.
1Sol 4:17 - potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom.

Verš 42
Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
Mt 25:13 - Bedlite teda, lebo neviete dňa ani hodiny!
Mk 13:33 - Majte sa na pozore, bedlite! Veď neviete, kedy príde ten čas.
Lk 12:40 - Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
Lk 21:36 - Preto bedlite celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.

Verš 43
Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu.
Lk 12:39 - Uvedomte si: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu.
1Sol 5:2 - lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.
2Pt 3:10 - Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené.
Zjv 3:3 - Rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie! Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu k tebe prídem.
Zjv 16:15 - Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nevideli jeho hanbu.

Verš 45
Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, aby im dával načas pokrm?
Mt 25:21 - Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!
Lk 12:42 - Pán mu odpovedal: Kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu?

Verš 51
rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 8:12 - ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 13:42 - a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 22:13 - Vtedy kráľ povedal sluhom: Zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 25:30 - A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Lk 13:28 - Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku.

Mt 24,1-14 - Mk 13, 1–13; Lk 21, 5–19.

Mt 24,2 - Pred opisom Ježišovho umučenia kladú traja prví evanjelisti jeho reč o skaze Jeruzalema, na ktorú už upozornil farizejov (Mt 23, 38), a o konci sveta. Keďže ide o posledné udalosti, týkajúce sa Jeruzalema a celého sveta, menujeme túto reč eschatologickou rečou, t. j. rečou o posledných udalostiach. Obe udalosti sa tak prelínajú, že ich ťažko od seba odlíšiť. Skaza Jeruzalema je predobrazom konca sveta, lebo vtedy sa akoby úradne skončí úloha Starého zákona v dejinách spásy. Kristove slová o Jeruzaleme sa doslova splnili roku 70 po Kr.

Mt 24,15-28 - Mk 13, 14–23; Lk 21, 20–24.

Mt 24,15 - "Ohavnosť spustošenia" bude podobná spustošeniu, o ktorom hovorí prorok Daniel (9, 27; 11, 31; 12, 11). Vtedy Antiochus Epifanes roku 168 pred Kr. postavil v jeruzalemskom chráme Diovu sochu. Tomu pripodobňuje Kristus aj zaujatie chrámu Rimanmi. Títus bol posledný človek, ktorý bol vo Svätyni svätých.

Mt 24,29-31 - Mk 13, 24–27; Lk 21, 25–28.

Mt 24,32-36 - Mk 13, 28–32; Lk 21, 29–33.Na otázku apoštolov, kedy nastane skaza Jeruzalema (v. 3), Ježiš odpovedá (24, 33), že je blízko, predo dvermi. "Toto pokolenie" sú Ježišovi vrstovníci. Dožijú sa toho, čo im o skaze Jeruzalema predpovedal. Na druhú otázku, kedy bude koniec sveta, odpovedal: "O tom dni a o tej hodine nevie nik" (24, 36). "Ani Syn", ako človek. Toto je jedno z možných vysvetlení týchto Ježišových predpovedí.

Mt 24,37-41 - Lk 17, 26–35.

Mt 24,45-51 - Lk 12, 41–48.V súvislosti s nečakaným príchodom Ježiša Matúš uvádza tri podobenstvá ako výzvu na bdelosť.