výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Mt 8, 1-34

1 Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. 2 Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. 4 Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo. 5 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: 6 Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. 7 Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. 8 Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému: Choď!, tak ide, a druhému: Poď!, tak príde, a svojmu sluhovi: Urob to!, tak to urobí. 10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. 11 No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve, 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. 13 Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel. 14 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinú ležať v horúčke. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Vstala a obsluhovala ho. 16 Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich, 17 aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše slabostia niesol naše choroby. 18 Keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. 19 Tu prišiel nejaký zákonník a povedal mu: Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš. 20 Ježiš mu však odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť. 21 Iný z jeho učeníkov mu povedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 22 Ježiš mu však povedal: Nasleduj ma, a nechaj mŕtvym pochovávať svojich mŕtvych. 23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. 24 Zrazu sa na mori strhla taká veľká búrka, že vlny sa valili na loďku. Ježiš však spal. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho: Pane, zachráň nás, hynieme! 26 On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho. 27 Ľudia hovorili s úžasom: Ktože je to, že víchor a more ho poslúchajú? 28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobových jaskýň. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste. 29 Zrazu vykríkli: Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom? 30 Obďaleč sa pásla veľká črieda svíň. 31 Démoni ho prosili: Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň. 32 On im to dovolil: Choďte! Vtom vyšli a vošli do svíň. Nato sa celá črieda začala rútiť dolu úbočím do mora a zahynula vo vode. 33 Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, porozprávali všetko, aj udalosť s posadnutými. 34 Tu celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.

Mt 8, 1-34

Verš 2
Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.
Mk 1:40 - Tu prišiel k nemu malomocný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma očistiť.
Lk 5:12 - Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. Len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.

Verš 4
Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.
Lk 5:14 - Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A potom mu povedal: Choď! Ukáž sa kňazovi! Prines obetu za svoje očistenie tak, ako to prikázal Mojžiš, na svedectvo pre nich!
Lv 13:2 - Ak sa niekomu objaví na pokožke opuchlina či vyrážka alebo biela škvrna a z nej sa na pokožke vyvinie príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov.
Lv 14:2 - Toto je zákon o malomocnom na deň jeho očisťovania: Privedú ho ku kňazovi.

Verš 5
Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho:
Lk 7:1 - Keď skončil svoju reč k ľuďom, ktorí ho počúvali, vošiel do Kafarnauma.

Verš 8
Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.
Ž 107:20 - Poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil.

Verš 11
No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve,
Lk 13:29 - A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.

Verš 12
ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 21:43 - Preto vám hovorím, že vám bude odňaté Božie kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať úrodu.
Mt 13:42 - a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 22:13 - Vtedy kráľ povedal sluhom: Zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 24:51 - rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Lk 13:28 - Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku.

Verš 34
Tu celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.
Sk 16:39 - Prišli, odprosili ich, a keď ich vyviedli, prosili ich, aby odišli z mesta.

Verš 14
Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinú ležať v horúčke.
Mk 1:29 - Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.
Lk 4:38 - Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova testiná mala vysokú horúčku a prosili za ňu.

Verš 17
aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše slabostia niesol naše choroby.
Iz 53:4 - Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý.
1Pt 2:24 - On sám, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili vďaka spravodlivosti. Jeho ranami ste boli uzdravení.

Verš 19
Tu prišiel nejaký zákonník a povedal mu: Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš.
Lk 9:57 - Raz, keď šli po ceste, ktosi mu povedal: Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš.

Verš 22
Ježiš mu však povedal: Nasleduj ma, a nechaj mŕtvym pochovávať svojich mŕtvych.
1Tim 5:6 - ale tá, čo žije v rozkošiach, je zaživa mŕtva.

Verš 23
Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním.
Mk 4:35 - V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: Prejdime na druhý breh!
Lk 8:22 - Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi na loď a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu

Verš 26
On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho.
Jób 26:12 - Svojou mocou rozbúril more a svojou bystrosťou roztrieskal Rahaba.
Ž 107:29 - Víchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili.
Iz 51:10 - Nie si to ty, čo vysušil more, vody veľkej priepasti, a čo z morskej priehlbiny spravil cestu na prechod vykúpeným?

Verš 28
Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobových jaskýň. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste.
Mk 5:1 - Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja.
Lk 8:26 - Priplavili sa do gerazského kraja, ktorý je oproti Galilei.

Mt 8,1-4 - Mk 1, 40–45; Lk 5, 12–14.

Mt 8,4 - Lv 14, 2–32.Ježiš na začiatku svojej činnosti nechce, aby sa zvesť o jeho zázračných činoch priveľmi šírila. Ľud sa mal postupne presvedčiť o jeho božskom poslaní a mal zmeniť aj svoje nesprávne pozemské náhľady na mesiášske kráľovstvo.

Mt 8,5-13 - Lk 7,1–10; 13,28–29.

Mt 8,12 - "Synovia kráľovstva" sú členovia vyvolené- ho národa, ktorí svojou zaťatosťou, nepoddajnosťou a odporom proti Ježišovi stratili prednostné právo (Lk 13,28–29). Radosti neba znázorňuje Kristus obrazom hostiny, ktorá bývala večer v osvetlenej miestnosti.

Mt 8,14-17 - Mk 1,29–32. 34; Lk 4,38–40.

Mt 8,17 - Iz 53,4.

Mt 8,18-22 - Lk 9,57–60.

Mt 8,20 - "Syn človeka" je mesiášsky názov, ktorým Ježiš u Mt 33-krát označuje sám seba. Neznamená len toľko, že Ježiš je pravý človek, ale podľa Daniela (7, 13) týmto názvom sa vyjadruje aj Ježišov nebeský pôvod, ako aj jeho večná sláva a vláda.

Mt 8,23-27 - Mk 4,35–41; Lk 8,22–25.

Mt 8,28-34 - Mk 5,1–20; Lk 8,26–39.

Mt 8,28 - Kraj Gadary (alebo Gerazy) treba hľadať v Dekapole na východnom pobreží Genezaretského jazera. Obyvatelia boli pohania a tí mohli chovať svine.

Mt 8,29 - "Predčasne," – t. j. ešte pred posledným súdom, keď budú definitívne vrhnutí do pekla.