výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Lk 9, 1-62

1 Ježiš si zavolal Dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. 2 Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. 3 Povedal im: Nič si neberte na cestu; ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. 4 Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. 5 Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti nim. 6 Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. 7 Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo jedni hovorili: Ján vstal z mŕtvych, 8 iní, že sa zjavil Eliáš, a ďalší, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. 9 Herodes povedal: Jána som dal sťať. Kto je potom ten, o kom počúvam takéto veci? A chcel ho vidieť. 10 Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzal ich so sebou a odišli sami do mesta, ktoré sa volá Betsaida. 11 Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. 12 Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu Dvanásti a povedali: Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. 13 On im povedal: Vy im dajte jesť! Ale oni hovorili: Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. 14 Bolo tam asi päťtisíc mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: Pousádzajte ich do skupín asi po päťdesiat! 15 Urobili to, a všetkých usadili. 16 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. 17 Všetci jedli a nasýtili sa, ba z nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte dvanásť košov. 18 Raz sa osamote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: Za koho ma ľudia pokladajú? 19 Oni odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. 20 A za koho ma pokladáte vy?, opýtal sa ich. Peter odpovedal: Za Božieho Mesiáša. 21 No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali, 22 a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. 23 Všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. 24 Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. 25 Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? 26 Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. 27 Amen, hovorím vám: Niektorí z vás, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo. 28 Asi osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. 29 Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril belobou ako blesk. 30 A hľa, rozprávali sa s ním dvaja muži — Mojžiš a Eliáš. 31 Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. 32 Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. 33 Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. 34 A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. 35 Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn, jeho počúvajte. 36 A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli. 37 Na druhý deň zostúpili z vrchu. V ústrety mu prišlo množstvo ľudí. 38 Tu akýsi muž zo zástupu vykríkol: Učiteľ, prosím ťa, pozri na môjho syna, moje jediné dieťa! 39 Zmocňuje sa ho zlý duch, takže z ničoho nič vykrikuje, lomcuje ním, až sa mu pení z úst; takto ho trýzni a len ťažko ho opúšťa. 40 Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. 41 Ježiš povedal: Neveriace a skazené pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Priveď sem svojho syna! 42 Ako chlapec prichádzal, zlý duch ho zvalil a lomcoval ním. Ježiš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. 43 Všetci žasli nad veľkou Božou mocou. Keď sa všetci čudovali, čo všetko robil, povedal svojim učeníkom: 44 Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. 45 Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý; preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať. 46 Padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. 47 Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba 48 a povedal: Kto prijme v mojom mene toto dieťa, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. 49 Vtedy Ján povedal: Učiteľ, videli sme, ako ktosi v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu v tom, pretože nepatrí medzi nás. 50 Nebráňte mu — odpovedal Ježiš —, lebo kto nie je proti vám, je za vás! 51 Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. 52 Poslal pred sebou poslov aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, 53 tam ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? 55 On sa obrátil k nim a pokarhal ich. 56 A odišli do inej dediny. 57 Raz, keď šli po ceste, ktosi mu povedal: Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. 58 Ježiš mu odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde skloniť hlavu. 59 Iného zas vyzval: Poď za mnou! On odpovedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 60 Ale Ježiš mu povedal: Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo! 61 A iný zas hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. 62 Ježiš odpovedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.

Lk 9, 1-62

Verš 1
Ježiš si zavolal Dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov.
Mt 10:1 - Zvolal si dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, takže ich mohli vyháňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh.
Mk 3:13 - Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu.
Mk 6:7 - Zavolal si Dvanástich, začal ich posielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi.
Lk 6:13 - Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi. Boli to

Verš 2
Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých.
Mt 10:7 - Choďte a ohlasujte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Verš 3
Povedal im: Nič si neberte na cestu; ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat.
Mt 10:9 - Neberte si do opaskov ani zlaté, ani strieborné, ani medené peniaze,
Mk 6:8 - Prikazoval im, aby si na cestu okrem palice nič nebrali; ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska,
Lk 22:35 - Potom im povedal: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či vám niečo chýbalo? Oni odpovedali: Nič.

Verš 5
Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti nim.
Mt 10:14 - Z toho domu alebo mesta, kde vás neprijmú a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri odchode si straste prach z nôh.
Mk 6:11 - Ak vás na niektorom mieste neprijmú a nebudú chcieť vypočuť, odíďte odtiaľ. A straste si prach z nôh ako svedectvo pre nich.
Lk 10:11 - Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Vedzte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo.
Sk 13:51 - Oni však otriasli prach zo svojich nôh proti nim a odišli do Ikónia.
Sk 18:6 - Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom.

Verš 7
Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo jedni hovorili: Ján vstal z mŕtvych,
Mt 14:1 - V tom čase sa tetrarcha Herodes dopočul o Ježišovi.
Mk 6:14 - Dopočul sa o ňom kráľ Herodes, lebo jeho meno sa stalo známym. Šírili sa takéto reči: Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, preto v ňom pôsobia mocné sily!

Verš 10
Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzal ich so sebou a odišli sami do mesta, ktoré sa volá Betsaida.
Mk 6:30 - Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili.
Mt 14:13 - Keď to Ježiš počul, odišiel na lodi a utiahol sa do ústrania na osamelé miesto. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli pešo za ním.
Mk 6:31 - Povedal im: Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte! Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť.

Verš 12
Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu Dvanásti a povedali: Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste.
Mt 14:15 - Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: Toto je odľahlé miesto a čas pokročil. Prepusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo.
Mk 6:35 - Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: Toto je pusté miesto a je už veľa hodín.
Jn 6:5 - Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?

Verš 13
On im povedal: Vy im dajte jesť! Ale oni hovorili: Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí.
Mt 14:16 - Ježiš im však povedal: Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť.
Mk 6:37 - Ale on im povedal: Vy im dajte jesť! Opýtali sa ho: Máme ísť nakúpiť chlieb za dvesto denárov a dať ľuďom jesť?
Jn 6:9 - Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby; ale čo je to pre toľkých?

Verš 16
Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu.
1Sam 9:13 - Keď vojdete do mesta, musíte ho zastihnúť prv, než sa odoberie na výšinu k jedlu. Ľud totiž nebude jesť, kým on nepríde. Pozvaní budú jesť až potom, keď on požehná obetu. Len choďte, práve ho zastihnete.

Verš 18
Raz sa osamote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: Za koho ma ľudia pokladajú?
Mt 16:13 - Keď Ježiš prišiel do končín Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?
Mk 8:27 - Ježiš sa vybral aj s učeníkmi do dedín pri Cézarei Filipovej. Cestou sa svojich učeníkov spýtal: Za koho ma ľudia pokladajú?

Verš 19
Oni odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.
Mt 14:2 - Svojim sluhom povedal: Toto je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto pôsobia v ňom zázračné sily.

Verš 20
A za koho ma pokladáte vy?, opýtal sa ich. Peter odpovedal: Za Božieho Mesiáša.
Jn 6:69 - a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.

Verš 22
a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený.
Mt 16:21 - Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň vzkriesený.
Mt 17:22 - Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí,
Mk 8:31 - Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.
Mk 9:31 - Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.
Mk 10:33 - Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom,
Lk 18:31 - Vtedy si vzal so sebou Dvanástich a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci.
Lk 24:7 - Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych.

Verš 23
Všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Mt 10:38 - Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Mt 16:24 - Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
Mk 8:34 - Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma!
Lk 14:27 - Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.

Verš 24
Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju.
Mt 10:39 - Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Mt 16:25 - Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho, a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho.
Mk 8:35 - Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Lk 17:33 - Kto sa bude usilovať zachovať si život, stratí ho, ale kto ho stratí, ten si ho zachová.
Jn 12:25 - Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život.

Verš 26
Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov.
Mt 10:33 - Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.
Mk 8:38 - Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.
Lk 12:9 - Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.
2Tim 2:12 - ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kraľovať; ak ho zaprieme, aj on zaprie nás;
1Jn 2:23 - Ten, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Verš 27
Amen, hovorím vám: Niektorí z vás, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo.
Mt 16:28 - Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve.
Mk 9:1 - A dodal: Amen, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, určite neokúsia smrť, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo s mocou.

Verš 28
Asi osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa.
Mt 17:1 - O šesť dní vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.
Mk 9:2 - O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich do ústrania na vysoký vrch. Tam sa pred nimi premenil.

Verš 35
Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn, jeho počúvajte.
Iz 42:1 - Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.
Mt 3:17 - A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.
Mt 17:5 - Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a vtom bolo z oblaku počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte.
Mk 1:11 - Vtom z nebies zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.
Mk 9:7 - Tu sa utvoril oblak, zatienil ich a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn! Jeho počúvajte!
Lk 3:22 - a Duch Svätý zostúpil na neho v podobe holubice. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.
Kol 1:13 - On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
2Pt 1:17 - Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.
Dt 18:19 - Kto neposlúchne moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, toho vezmem na zodpovednosť.
Sk 3:22 - Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom,čo vám povie.

Verš 37
Na druhý deň zostúpili z vrchu. V ústrety mu prišlo množstvo ľudí.
Mt 17:14 - Keď prišli k zástupu, pristúpil k Ježišovi istý človek, padol na kolená
Mk 9:17 - Jeden zo zástupu mu odpovedal: Učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty.

Verš 44
Počúvajte a dobre si zapamätajte tieto slová: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.
Mt 17:22 - Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí,
Mk 9:31 - Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.

Verš 45
Oni však to slovo nepochopili a jeho zmysel im zostal skrytý; preto nerozumeli, no báli sa ho na to slovo spýtať.
Lk 2:50 - No oni jeho slovu neporozumeli.
Lk 18:34 - Lenže oni ničomu z toho nerozumeli a zmysel týchto slov im zostal skrytý a nechápali, čo povedal.

Verš 46
Padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší.
Mt 18:1 - V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?
Mk 9:33 - Tak prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, pýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali?
Lk 22:24 - Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší.

Verš 48
a povedal: Kto prijme v mojom mene toto dieťa, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.
Mt 18:5 - A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.
Mk 9:37 - Kto prijíma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, neprijíma mňa, ale toho, ktorý ma poslal.
Jn 13:20 - Amen, amen, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.
Lk 10:16 - Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohŕda, mnou pohŕda. A kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.
Jn 13:20 - Amen, amen, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.
Mt 23:11 - Najväčší z vás bude vaším sluhom.
Lk 14:11 - Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Lk 18:14 - Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Verš 49
Vtedy Ján povedal: Učiteľ, videli sme, ako ktosi v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu v tom, pretože nepatrí medzi nás.
Mk 9:38 - Ján mu povedal: Učiteľ, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňal zlých duchov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami.

Verš 50
Nebráňte mu — odpovedal Ježiš —, lebo kto nie je proti vám, je za vás!
Mt 12:30 - Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou nezhromažďuje, rozhadzuje.
Lk 11:23 - Kto nie je so mnou, je proti mne; a kto so mnou nezhromažďuje, ten rozhadzuje.

Verš 51
Keď sa napĺňali dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema.
Mk 16:19 - Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici.
Sk 1:2 - až do dňa, keď bol vzatý do neba. Predtým dal prostredníctvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil.
1Tim 3:16 - Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, zvestovaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.

Verš 53
tam ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem.
Jn 4:9 - Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.

Verš 54
Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?
2Kr 1:10 - Eliáš odpovedal veliteľovi päťdesiatčlenného oddielu: Ak som Boží muž, nech spadne oheň z neba a pohltí teba i tvoj päťdesiatčlenný oddiel. Vtom spadol z neba oheň a pohltil ho i s oddielom.
2Kr 1:12 - Eliáš však odpovedal: Ak som Boží muž, nech oheň spadne z neba a pohltí ťa i s oddielom. Vtom spadol z neba Boží oheň a pohltil ho i s päťdesiatčlenným oddielom.

Verš 56
A odišli do inej dediny.
Jn 3:17 - Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.
Jn 12:47 - Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť.

Verš 57
Raz, keď šli po ceste, ktosi mu povedal: Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš.
Mt 8:19 - Tu prišiel nejaký zákonník a povedal mu: Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš.

Verš 59
Iného zas vyzval: Poď za mnou! On odpovedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.
Mt 8:21 - Iný z jeho učeníkov mu povedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.

Verš 60
Ale Ježiš mu povedal: Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!
Mt 8:22 - Ježiš mu však povedal: Nasleduj ma, a nechaj mŕtvym pochovávať svojich mŕtvych.

Verš 61
A iný zas hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.
1Kr 19:20 - Elizeus zanechal dobytok, rozbehol sa za Eliášom a povedal: Dovoľ mi, prosím, pobozkať otca i matku. Potom prídem za tebou. Odvetil mu: Choď, ale sa vráť! Veď čo mám s tebou robiť?

Verš 62
Ježiš odpovedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
Prís 26:11 - Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznovstvo.
Flp 3:14 - Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi.
Heb 6:5 - a okúsili dobré Božie slovo i moc budúceho veku
2Pt 2:20 - Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok.

Lk 9,1-6 - Mt 10, 5-14; Mk 6, 7-13.

Lk 9,7-9 - Mt 14, 1-2; Mk 6, 14-16.

Lk 9,10-17 - Mt 14, 13-21; Mk 6, 30-44; Jn 6, 1-13.

Lk 9,18-21 - Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30.

Lk 9,22 - Mt 16, 21; Mk 8, 31.

Lk 9,23-27 - Mt 16, 24-28; Mk 8, 34-9, 1.

Lk 9,27 - Vzťahuje sa to na Ježišovo premenenie a najmä zmŕtvychvstanie.

Lk 9,28-36 - Mt 17, 1-9; Mk 9, 2-10.

Lk 9,37-43 - Mt 17, 14-20; Mk 9, 14-29.

Lk 9,43-45 - Mt 17, 22; Mk 9, 30-32.

Lk 9,46-48 - Mt 18, 1-5; Mk 9, 33-37.

Lk 9,49-50 - Mk 9, 38-41.

Lk 9,51-56 - Verš 51 zodpovedá Mt 19, 1 a Mk 10, 1. Lukáš uvádza na začiatku Ježišovho účinkovania v Judei veľkú zbierku evanjeliového materiálu, zoskupeného okolo niekoľkých epizód, ktoré sa odohrali na judejskom území (Lk 9, 51 - 18, 14). "Pevne sa rozhodol" - doslova: "Zatvrdil si tvár" (porov. Iz 50, 7).

Lk 9,53 - Samaritáni sa nábožensky už dávno (od čias babylonského zajatia) odtrhli od náboženskej jednoty so Židmi a pokladali svoj posvätný vrch Garizim za miesto, kde treba Boha uctievať (Jn 4, 20). Preto sa správali nepriateľsky aj voči židovským pútnikom, ktorí šli cez ich územie z Galiley do Jeruzalema.

Lk 9,57-62 - Mt 8, 18-22.