výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Lk 11, 1-54

1 Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl: "Pane, nauč nás modlit se, jako to Jan učil své učedníky." 2 Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! 3 Dávej nám denně náš denní chléb 4 a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení." 5 Potom jim řekl: "Kdo z vás má přítele, za kterým přijde o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby - 6 navštívil mě přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' 7 a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře už jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? 8 Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a dá mu, co potřebuje, kvůli jeho neodbytnosti. 9 A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. 10 Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 11 Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu? 12 A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? 13 Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" 14 Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly. 15 Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!" 16 Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe. 17 On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá. 18 Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem. 19 A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. 20 Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království. 21 Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu. 22 Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. 23 Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. 24 Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' 25 Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, 26 jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku." 27 Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které tě nosilo, a prsům, jež jsi sál!" 28 On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je." 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova. 30 Jako se Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude Syn člověka znamením pro toto pokolení. 31 Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. 32 Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš. 33 Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo. 34 Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné. 35 Dej tedy pozor, ať světlo v tobě není tmou. 36 Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako když tě lampa osvěcuje svým jasem." 37 Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. 38 Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl. 39 Pán mu na to řekl: "Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. 40 Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? 41 Dejte chudým, co máte v mísách, a hle - všechno vám bude čisté! 42 Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat. 43 Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích. 44 Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí." 45 "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." 46 "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete. 47 Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! 48 Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. 49 Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.' 50 Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa - 51 od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat. 52 Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili." 53 Když pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům 54 a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo.

Lk 11, 1-54

Verš 2
Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království!
Mt 6:9 - Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno!

Verš 9
A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Mt 7:7 - Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Mt 21:22 - Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte."
Mk 11:24 - Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.
Jn 14:13 - O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.
Jn 15:7 - Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.
Jn 16:24 - Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
Jak 1:5 - Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá - je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
1Jn 3:22 - a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.
1Jn 5:14 - Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.

Verš 11
Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu?
Mt 7:9 - Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb?

Verš 14
Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly.
Mt 9:32 - Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem.
Mt 12:22 - Potom k němu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl.

Verš 15
Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!"
Mt 9:34 - Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů."
Mt 12:24 - Když to uslyšeli farizeové, řekli: "Tenhle nevymítá démony jinak než Belzebubem, knížetem démonů!"
Mk 3:22 - Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že má Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonů.

Verš 16
Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe.
Mt 16:1 - Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe.

Verš 17
On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá.
Mt 12:25 - Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí.
Mk 3:24 - Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát.

Verš 22
Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí.
Kol 2:15 - V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!

Verš 23
Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.
Mt 12:30 - Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.

Verš 24
Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.'
Mt 12:43 - Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek, ale nenachází.

Verš 26
jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku."
Jn 5:14 - Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. Už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího."
Heb 6:4 - Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém,
Heb 10:26 - Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy,
2Pt 2:20 - Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku.

Verš 28
On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je."
Mt 7:21 - Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane', vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.
Jn 6:29 - Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal."
Rim 2:13 - Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní.

Verš 29
Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.
Jon 1:17 -
Jon 2:10 - Já ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení!"

Verš 31
Královna Jihu povstane na soudu s lidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun.
1Kr 10:1 - Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho vyzkoušela v hádankách.
2Krn 9:1 - Také královna ze Sáby se doslechla o Šalomounově proslulosti, a tak přijela do Jeruzaléma, aby Šalomouna vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do Jeruzaléma s početnou družinou a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci.
Mt 12:42 - Královna Jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun.

Verš 32
Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je někdo víc než Jonáš.
Jon 3:5 - obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších až po největší oblékli pytlovinu.

Verš 33
Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo.
Mt 5:15 - Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě.
Mk 4:24 - Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno.
Lk 8:16 - Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo.

Verš 34
Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však lakomé, je i tvé tělo temné.
Mt 6:22 - Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.

Verš 38
Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl.
Mk 7:3 - Farizeové a všichni Židé totiž nejedí, aniž by si obřadně umyli ruce, a tak dodržují tradici starších.

Verš 39
Pán mu na to řekl: "Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti.
Mt 23:25 - Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti.
Tít 1:15 - Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic - nemají totiž čistou mysl ani svědomí.

Verš 41
Dejte chudým, co máte v mísách, a hle - všechno vám bude čisté!
Iz 58:7 - Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat být netečný k vlastním příbuzným?
Dan 4:27 - zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti!"
Lk 12:33 - Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí.

Verš 42
Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat.
Mt 23:23 - Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat.
1Sam 15:22 - Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší nežli obětovat, věnovat mu pozornost je nad tuk beraní.
Oz 6:6 - Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly.
Mi 6:8 - Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře.
Mt 9:13 - Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."
Mt 12:7 - Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,' neodsuzovali byste nevinné.

Verš 43
Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích.
Mt 23:6 - Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve shromážděních,
Mk 12:38 - Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na tržištích,
Lk 20:46 - "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na tržištích, přední sedadla ve shromážděních a čestná místa na večeřích

Verš 44
Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí."
Mt 23:27 - Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny.

Verš 46
"Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem nesáhnete.
Iz 10:1 - Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy,
Mt 23:4 - Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem.
Sk 15:10 - Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my?

Verš 47
Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové!
Mt 23:29 - Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých

Verš 49
Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.'
Mt 10:16 - Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice.
Lk 10:3 - Jděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky.
Jn 16:2 - Vyobcují vás ze shromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu.
Sk 7:51 - Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši otcové, tak i vy!
Heb 11:35 - Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího - vzkříšení.

Verš 51
od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat.
Gn 4:8 - Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho.
Heb 11:4 - Vírou Ábel přinesl Bohu lepší oběť nežli Kain. Díky ní byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky ní dosud mluví.
2Krn 24:21 - Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali.

Verš 52
Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili."
Mt 23:13 - [14] "Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!

Lk 11,1-4 - Mt 6, 9-13.Ako celá reč, povedaná na vrchu, uvádza sa u Lk v skrátenej forme, aj modlitba Pána je tu o niečo kratšia ako u Mt.

Lk 11,5-8 - Toto podobenstvo sa nachádza len u Lk.

Lk 11,9-13 - Mt 7, 7-11.

Lk 11,14-23 - Mt 12, 22-30; Mk 3, 22-27.

Lk 11,24-26 - Mt 12, 43-45.

Lk 11,27-28 - Tento výjav opisuje iba Lukáš. - Mária je blahoslavená preto, lebo je matkou Ježiša Krista. Blahoslavenejšia je preto, že prijala do srdca Božie slovo a vo svojom živote ho aj uskutočňovala.

Lk 11,29-32 - Mt 12, 38-42; Mk 8, 11-12.

Lk 11,33-36 - Mt 5, 15; 6, 22-23; Mk 4, 21.

Lk 11,34-36 - Porov. poznámku k Mt 6, 22.

Lk 11,37-54 - Mt 23, 23-36.

Lk 11,41 - Farizeji dosiahnu odpustenie hriechov, a teda čisté svedomie, ak vrátia nahrabané veci, alebo ich rozdajú ako almužnu. Porov. Zachejove slová u Lk 19, 8.