výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lk 19, 1-48

1 ויבוא ויעבר ביריחו׃ 2 והנה איש ושמו זכי מראשי המוכסים והוא עשיר׃ 3 ויבקש לראות את ישוע מי הוא ולא יכל מפני העם כי שפל קומה היה׃ 4 ויקדם וירץ ויעל על שקמה לראותו כי שם הדרך אשר יעבר בה׃ 5 ויהי בבאו אל המקום ההוא ויבט ישוע ויראהו ויאמר אליו זכי רד מהר כי צריך אני לשבת היום בביתך׃ 6 וימהר וירד ויאספהו בשמחה׃ 7 וילונו כל הראים לאמר בא ללון בבית איש חוטא׃ 8 ויעמד זכי ויאמר אל האדון הנה אדני את מחצית נכסי אני נתן לעניים ואם עשקתי איש אשיב לו ארבעתים׃ 9 ויאמר אליו ישוע היום היתה תשועה לבית הזה באשר בן אברהם גם הוא׃ 10 כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד׃ 11 ויהי הם שמעים את זאת ויסף שאת משל על אשר קרב לירושלים והמה חשבים כי מהרה תגלה מלכות האלהים׃ 12 על כן אמר איש אחד מן האדירים הלך אל ארץ רחוקה לקחת לו ממלכה ולשוב׃ 13 ויקרא אל עשרה מעבדיו ויתן להם עשרה מנים ויאמר להם סחרו בהם עד באי׃ 14 ובני עירו שנאים אותו וישלחו מלאכים אחריו לאמר לא נחפץ בזה כי ימלך עלינו׃ 15 ויהי אחרי קחתו את הממלכה וישב ויאמר לקרא את העבדים ההם אשר נתן להם את הכסף למען ידע מה הרויח כל אחד במסחרו׃ 16 ויבא הראשון ויאמר אדני מנה שלך הביא עשרת מנים׃ 17 ויאמר אליו כן העבד הטוב תחת אשר היית נאמן במעט מזער היה שליט על עשר ערים׃ 18 ויבא השני ויאמר אדני מנה שלך עשה חמשת מנים׃ 19 ויאמר גם לזה אף אתה היה על חמש ערים׃ 20 ויבא האחר ויאמר הא לך מנה שלך אשר היה אצלי צרור בסודר׃ 21 מפני יראתי אתך כי אתה איש קשה לקח את אשר לא הנחת וקצר את אשר לא זרעת׃ 22 ויאמר אליו מפיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי אני איש קשה לקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי׃ 23 ולמה לא נתת את כספי לשלחני ואני בבואי הייתי תובע אותו במרבית׃ 24 ויאמר אל העמדים שם שאו ממנו את המנה ותנוהו אל אשר לו עשרת המנים׃ 25 ויאמרו אליו אדנינו יש לו עשרת מנים׃ 26 הן אני אמר לכם כי כל איש שיש לו ינתן לו ואשר אין לו יקח ממנו גם את אשר לו׃ 27 אבל את איבי ההם אשר לא חפצו מלכי עליהם הביאו אתם הנה והרגו אתם לפני׃ 28 ויכל לדבר הדברים האלה ויעבר לפניהם ויעל ירושלים׃ 29 ויהי בקרבו אל בית פגי ובית היני בהר הנקרא הר הזיתים וישלח שנים מתלמידיו לאמר׃ 30 לכו אל הכפר אשר ממולנו והיה בבואכם שמה תמצאו עיר אסור אשר לא ישב עליו אדם עד עתה התירו אתו והביאו׃ 31 וכי ישאל אתכם איש למה תתירהו כה תאמרו אליו יען כי האדון צריך לו׃ 32 וילכו השלוחים וימצאו כאשר דבר אליהם׃ 33 ויתירו את העיר ויאמר אליהם בעליו למה זה אתם מתירים את העיר׃ 34 ויאמרו האדון צריך לו׃ 35 ויביאהו אל ישוע וישליכו את בגדיהם על העיר וירכיבו עליו את ישוע׃ 36 ובנסעו הציעו את בגדיהם על הדרך׃ 37 ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר׃ 38 ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃ 39 ומקצת פרושים אשר בתוך העם אמרו אליו רבי גער בתלמידיך׃ 40 ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃ 41 ויהי כאשר קרב וירא את העיר ויבך עליה לאמר׃ 42 לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃ 43 כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃ 44 וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃ 45 ויבא אל המקדש ויחל לגרש משם את המכרים ואת הקונים בו׃ 46 ויאמר אליהם הן כתוב ביתי בית תפלה הוא ואתם עשתים אותו למערת פריצים׃ 47 ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו׃ 48 ולא מצאו מה לעשות כי כל העם דבקו אחריו לשמע אתו׃

Lk 19, 1-48

Verš 35
ויביאהו אל ישוע וישליכו את בגדיהם על העיר וירכיבו עליו את ישוע׃
Jn 12:14 - וימצא ישוע עיר אחד וירכב עליו כאשר כתוב׃
2Kr 9:13 - וימהרו ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל גרם המעלות ויתקעו בשופר ויאמרו מלך יהוא׃

Verš 38
ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃
Ž 118:26 - ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃
Lk 2:14 - כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו׃
Ef 2:14 - כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃

Verš 40
ויען ויאמר אני אמר לכם כי אם יחשו אלה תזעקנה האבנים׃
Hab 2:11 - כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה׃

Verš 9
ויאמר אליו ישוע היום היתה תשועה לבית הזה באשר בן אברהם גם הוא׃
Lk 13:16 - וזאת אשר היא בת אברהם ואשר השטן אסרה זה שמנה עשרה שנה הלא תתר ממוסרותיה ביום השבת׃

Verš 10
כי בא בן האדם לבקש ולהושיע את האבד׃
Mt 10:6 - כי אם לכו אל הצאן האבדות לבית ישראל׃
Mt 15:24 - ויען ויאמר לא שלחתי כי אם אל הצאן האבדות לבית ישראל׃
Mt 18:11 - כי בא בן האדם להושיע את האבד׃
Sk 13:46 - אז הגידו פולוס ובר נבא על פניהם לאמר בדין היה להשמיע אתכם בראשונה את דבר האלהים ועתה אחרי אשר מאסתם אותו ואינכם זכים בעיניכם לחיי העולם לכן הננו פנים אל הגוים׃

Verš 12
על כן אמר איש אחד מן האדירים הלך אל ארץ רחוקה לקחת לו ממלכה ולשוב׃
Mt 25:14 - כי כמו איש נסע למרחוק אשר קרא אל עבדיו וימסר להם את רכושו׃
Mk 13:34 - והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את ביתו ויתן שלטן לעבדיו ולאיש איש את מלאכתו וגם את השוער צוה לשקד׃

Verš 46
ויאמר אליהם הן כתוב ביתי בית תפלה הוא ואתם עשתים אותו למערת פריצים׃
1Kr 8:29 - להיות עינך פתחות אל הבית הזה לילה ויום אל המקום אשר אמרת יהיה שמי שם לשמע אל התפלה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה׃
Iz 56:7 - והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים׃
Jer 7:11 - המערת פרצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם גם אנכי הנה ראיתי נאם יהוה׃
Mt 21:13 - ויאמר אליהם הן כתוב כי ביתי בית תפלה יקרא ואתם שמתם אתו למערת פריצים׃
Mk 11:17 - וילמד ויאמר להם הלא כתוב כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים ואתם עשיתם אתו מערת פריאים׃

Verš 44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃
1Kr 9:7 - והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם ואת הבית אשר הקדשתי לשמי אשלח מעל פני והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים׃
Mi 3:12 - לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלם עיין תהיה והר הבית לבמות יער׃
Mt 24:1 - ויצא ישוע מן המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את בניני המקדש׃
Mk 13:2 - ויען ישוע אתו ויאמר הראית את כל הבנינים הגדולים האלה לא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃
Lk 21:6 - את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תשאר אבן על אבן אשר לא תתפרק׃

Verš 22
ויאמר אליו מפיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי אני איש קשה לקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי׃
2Sam 1:16 - ויאמר אליו דוד דמיך על ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח יהוה׃
Mt 12:37 - כי מדבריך תצדק ומדבריך תחיב׃

Verš 26
הן אני אמר לכם כי כל איש שיש לו ינתן לו ואשר אין לו יקח ממנו גם את אשר לו׃
Mt 13:12 - כי מי שיש לו נתן ינתן לו ויעדיף ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃
Mt 25:29 - כי כל איש אשר יש לו ינתן לו ויעדיף והאיש אשר אין לו גם את אשר לו יקח ממנו׃
Mk 4:25 - כי מי שיש לו נתון ינתן לו ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃
Lk 8:18 - לכן ראו איך תשמעון כי כל אשר יש לו נתון ינתן לו וכל אשר אין לו גם את אשר הוא חשב להיות לו יקח ממנו׃

Verš 47
ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו׃
Mk 11:18 - וישמעו הסופרים וראשי הכהנים ויתנכלו אתו להשמידו כי יראו מפניו יען אשר כל העם משתוממים על תורתו׃
Jn 7:19 - הלא משה נתן לכם את התורה ואין איש מכם עשה התורה מדוע תבקשו להרגני׃
Jn 8:37 - ידעתי כי זרע אברהם אתם אבל אתם מבקשים להמיתני כי דברי לא יכן בתוככם׃

Verš 29
ויהי בקרבו אל בית פגי ובית היני בהר הנקרא הר הזיתים וישלח שנים מתלמידיו לאמר׃
Mt 21:1 - ויהי כאשר קרבו לירושלים ובאו אל בית פגי בהר הזיתים וישלח ישוע שנים מן התלמידים׃
Mk 11:1 - ויהי כאשר קרבו לירושלים אל בית פגי ובית היני בהר הזיתים וישלח שנים מתלמידיו׃

Lk 19,11-27 - Mt 25,14-30.Matúš uvádza iba podobné podobenstvo. - Mína bola minca v hodnote asi 1/2 kg striebra.

Lk 19,28-40 - Mt 21, 1-11; Mk 11, 1-11; Jn 12, 12-19.

Lk 19,38 - Ž 118, 26.

Lk 19,45-48 - Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-17; Jn 2, 14-16.Jn hovorí, že Ježiš vyhnal aj na začiatku svojho účinkovania predavačov z chrámu.