výhody registrácie

Evanjelium podľa Lukáša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Lk 3, 1-38

1 בשנת חמש עשרה למלכות הקיסר טיבריוס בהיות פונטיוס פילטוס הגמון ביהודה והורדוס שר רבע על הגליל ואחיו פילפוס שר רבע על מדינות יטור וטרכונה ולוסניס שר רבע על אבילין׃ 2 בימי הכהנים הגדולים חנן וקיפא היה דבר אלהים אל יוחנן בן זכריה במדבר׃ 3 ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃ 4 ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃ 5 כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃ 6 וראו כל בשר את ישועת אלהים׃ 7 ויאמר אל המון העם היצאים להטבל על ידו אתם ילדי הצפעונים מי הורה אתכם להמלט מפני הקצף הבא׃ 8 לכן עשו פרי הראוי לתשובה ואל תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם׃ 9 וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש׃ 10 וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה׃ 11 ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא׃ 12 ויבאו גם מוכסים להטבל ויאמרו אליו רבי מה נעשה׃ 13 ויאמר אליהם אל תגבו יותר מחקכם׃ 14 וישאלהו גם אנשי הצבא לאמר ואנחנו מה נעשה ויאמר אליהם איש אל תזעזעו ואל תלשינו איש ויהי די לכם בשכרכם׃ 15 ויהי כאשר חכה העם וכלם חשבים בלבם לאמר אולי יוחנן הוא המשיח׃ 16 ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃ 17 אשר המזרה בידו להבר את גרנו ויאסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃ 18 וכן עוד דברים אחרים הרבה בשר וגם הזהיר את העם׃ 19 והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃ 20 הוסיף על כל אלה גם את זאת ויסגר את יוחנן במשמר׃ 21 ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים׃ 22 וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי׃ 23 והוא ישוע בהחלו היה כבן שלשים שנה ויחשבהו לבן יוסף בן עלי׃ 24 בן מתת בן לוי בן מלכי בן יני בן יוסף׃ 25 בן מתתיה בן אמוץ בן נחום בן חסלי בן נגי׃ 26 בן מחת בן מתתיה בן שמעי בן יוסף בן יודה׃ 27 בן יוחנן בן רישא בן זרבלל בן שאלתיאל בן גרי׃ 28 בן מלכי בן אדי בן קוסם בן אלמדם בן ער׃ 29 בן יוסי בן אליעזר בן יורים בן מתת בן לוי׃ 30 בן שמעון בן יהודה בן יוסף בן יונם בן אליקים׃ 31 בן מליא בן מינא בן מתתה בן נתן בן דוד׃ 32 בן ישי בן עובד בן בעז בן שלמון בן נחשון׃ 33 בן עמינדב בן ארם בן חצרון בן פרץ בן יהודה׃ 34 בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור׃ 35 בן שרוג בן רעו בן פלג בן עבר בן שלח׃ 36 בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נח בן למך׃ 37 בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן׃ 38 בן אנוש בן שת בן אדם בן אלהים׃

Lk 3, 1-38

Verš 2
בימי הכהנים הגדולים חנן וקיפא היה דבר אלהים אל יוחנן בן זכריה במדבר׃
Sk 4:6 - וחנן הכהן הגדול וקיפא ויוחנן ואלכסנדרוס וכל אשר ממשפחת הכהן הגדול׃

Verš 3
ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
Mt 3:1 - בימים ההם בא יוחנן המטביל ויהי קרא במדבר יהודה לאמר׃
Mk 1:4 - ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃

Verš 4
ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Iz 40:3 - קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו׃
Mt 3:3 - הלא זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Mk 1:3 - קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Jn 1:23 - ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא׃

Verš 38
בן אנוש בן שת בן אדם בן אלהים׃
Gn 5:3 - ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת׃

Verš 6
וראו כל בשר את ישועת אלהים׃
Ž 98:2 - הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו׃
Iz 52:10 - חשף יהוה את זרוע קדשו לעיני כל הגוים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו׃

Verš 7
ויאמר אל המון העם היצאים להטבל על ידו אתם ילדי הצפעונים מי הורה אתכם להמלט מפני הקצף הבא׃
Mt 3:7 - ויהי כראותו רבים מן הפרושים והצדוקים נגשים לטבילתו ויאמר להם ילדי הצפעונים מי השכיל אתכם להמלט מן הקצף הבא׃
Mt 23:33 - נחשים אתם ילדי הצפעונים איכה תמלטו מדין גיהנם׃

Verš 8
לכן עשו פרי הראוי לתשובה ואל תדמו בנפשכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכל האלהים להקים בנים לאברהם׃
Mt 3:9 - ואל תחשבו בלבבכם לאמר אברהם הוא אבינו כי אני אמר לכם כי מן האבנים האלה יכול האלהים להקים בנים לאברהם׃
Jn 8:39 - ויענו ויאמרו אליו אבינו הוא אברהם ויאמר אליהם ישוע אלו הייתם בני אברהם כמעשי אברהם עשיתם׃
Sk 13:26 - אנשים אחים בני משפחת אברהם ויראי אלהים אשר בקרבכם לכם שלוח דבר הישועה הזאת׃

Verš 9
וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע והשלך באש׃
Mt 3:10 - וכבר הושם הגרזן על שרש העצים והנה כל עץ אשר איננו עשה פרי טוב יגדע וישלך באש׃
Mt 7:19 - וכל עץ אשר לא יעשה פרי טוב יגדע וישלך באש׃

Verš 10
וישאלהו המון העם לאמר מה אפוא נעשה׃
Sk 2:37 - ויהי כשמעם התעצבו אל לבם ויאמרו אל פטרוס ואל שאר השליחים אנשים אחים מה עלינו לעשות׃

Verš 11
ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא׃
Jak 2:13 - כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃
Jak 2:15 - אח או אחות אם יהיו בעירם ובחסר לחם יומם׃
1Jn 3:17 - ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃

Verš 34
בן יעקב בן יצחק בן אברהם בן תרח בן נחור׃
Gn 11:10 - אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול׃

Verš 16
ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
Mt 3:11 - הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני כדי לשאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
Mk 1:8 - אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃
Jn 1:26 - ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃
Sk 1:5 - כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש בקרוב אחרי הימים האלה׃
Sk 11:16 - ואזכר את דבר האדון אשר אמר יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש׃
Sk 19:4 - ויאמר פולוס יוחנן הטביל בטבילת התשובה ואמר אל העם כי האמן יאמינו באשר יבוא אחריו והוא המשיח ישוע׃
Iz 44:3 - כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך׃
Joe 2:28 - והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו׃
Sk 2:4 - וימלאו כלם רוח הקדש ויחלו לדבר בלשנות אחרות כאשר נתנם הרוח להטיף׃
Sk 11:15 - וכאשר החלותי לדבר צלחה עליהם רוח הקדש כאשר צלחה עלינו בתחלה׃

Verš 17
אשר המזרה בידו להבר את גרנו ויאסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃
Mt 3:12 - אשר בידו המזרה וזרה את גרנו ואסף את דגנו אל אוצרו ואת המץ ישרפנו באש אשר לא תכבה׃

Verš 19
והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃
Mt 14:3 - כי הורדוס תפש את יוחנן ויאסרהו וישימהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו׃
Mk 6:18 - יען אשר אמר יוחנן אל הורדוס אשת אחיך איננה מתרת לך׃

Verš 21
ויהי בהטבל כל העם וגם ישוע נטבל ומתפלל ויפתחו השמים׃
Mt 3:13 - ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להטבל על ידו׃
Mk 1:9 - ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן׃
Jn 1:32 - ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו׃

Verš 22
וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי׃
Iz 42:1 - הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא׃
Mt 17:5 - עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Mk 9:7 - ויהי ענן סוכך עליהם ויצא מן הענן קול אמר זה בני ידידי אליו שמעו׃
Lk 9:35 - ויצא קול מן הענן אמר זה בני ידידי אליו תשמעון׃
Kol 1:13 - אשר הוא חלצנו מממשלת החשך והעבירנו למלכות בן אהבתו׃
2Pt 1:17 - כי לקח מאת אלהים האב יקר וכבוד בבא אליו קול מתוך הדרת כבודו לאמר זה בני ידידי רצתה נפשי בו׃

Verš 23
והוא ישוע בהחלו היה כבן שלשים שנה ויחשבהו לבן יוסף בן עלי׃
Mt 13:55 - הלא זה הוא בן החרש הלא אמו שמה מרים ואחיו יעקב ויוסי ושמעון ויהודה׃
Jn 6:42 - ויאמרו הלא זה הוא ישוע בן יוסף אשר אנחנו ידעים את אביו ואת אמו ואיך יאמר מן השמים באתי׃

Lk 3,1-18 - Mt 3, 1-12; Mk 1, 1-18; Jn 1, 19-31.

Lk 3,1 - Lukáš opisuje skutočné udalosti a zvýrazňuje to tým, že dejiny spásy včleňuje do svetských dejín. Presne určuje čas vystúpenia Jána Krstiteľa.

Lk 3,2 - Veľkňaz Annáš bol v tom čase už zosadený. Jeho zaťa Kajfáša Rimania ustanovili za úradujúceho veľkňaza. Pre Židov však zostal veľkňazom aj naďalej Annáš. Jeho vplyv nezanikol ani po zosadení. Preto Lukáš spomína oboch, Annáša aj Kajfáša.

Lk 3,4-6 - Iz 40, 3-5.

Lk 3,19-20 - Mt 14, 3-12; Mk 6, 17-29.

Lk 3,21-22 - Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Jn 1, 32-34.

Lk 3,23-38 - Mt 1, 17.Ježišov rodokmeň u Lk sa v mnohom odlišuje od Matúšovho. Lukášovo evanjelium je určené pre obrátených z pohanstva, preto so zreteľom na nich i rodokmeň Ježiša Krista ide až k samému praotcovi celého ľudského pokolenia, aby aj tým vyniklo, že Ježiš je Spasiteľom všetkých ľudí. - Jozefovi predkovia sú u Lk iní ako u Mt. Vysvetlenie podávajú svätí otcovia, odvolávajúc sa na švagrovské manželstvo, a myslia, že oba rodokmene uvádzajú predkov sv. Jozefa. Jeden evanjelista však uvádza prirodzený pôvod sv. Jozefa (Mt), druhý zasa legálny pôvod (Lk) podľa ustanovenia o švagrovskom manželstve (Dt 25, 5-6). Podľa toho Jakub (u Mt) a Héli (u Lk) boli by vlastní bratia od spoločnej matky. Héli zomrel bez potomka. Jeho vdovu si vzal Jakub a od nej mal syna Jozefa. Tak môže byť Jozef súčasne synom Jakubovým (prirodzeným) a Héliho (legálnym).