výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Krn 1, 1-54

1 אדם שת אנוש׃ 2 קינן מהללאל ירד׃ 3 חנוך מתושלח למך׃ 4 נח שם חם ויפת׃ 5 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס׃ 6 ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה׃ 7 ובני יון אלישה ותרשישה כתים ורודנים׃ 8 בני חם כוש ומצרים פוט וכנען׃ 9 ובני כוש סבא וחוילה וסבתא ורעמא וסבתכא ובני רעמא שבא ודדן׃ 10 וכוש ילד את נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ׃ 11 ומצרים ילד את לודיים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים׃ 12 ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים׃ 13 וכנען ילד את צידון בכרו ואת חת׃ 14 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי׃ 15 ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני׃ 16 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי׃ 17 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך׃ 18 וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר׃ 19 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃ 20 ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח׃ 21 ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה׃ 22 ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבא׃ 23 ואת אופיר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן׃ 24 שם ארפכשד שלח׃ 25 עבר פלג רעו׃ 26 שרוג נחור תרח׃ 27 אברם הוא אברהם׃ 28 בני אברהם יצחק וישמעאל׃ 29 אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם׃ 30 משמע ודומה משא חדד ותימא׃ 31 יטור נפיש וקדמה אלה הם בני ישמעאל׃ 32 ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן׃ 33 ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה׃ 34 ויולד אברהם את יצחק בני יצחק עשו וישראל׃ 35 בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח׃ 36 בני אליפז תימן ואומר צפי וגעתם קנז ותמנע ועמלק׃ 37 בני רעואל נחת זרח שמה ומזה׃ 38 ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן׃ 39 ובני לוטן חרי והומם ואחות לוטן תמנע׃ 40 בני שובל עלין ומנחת ועיבל שפי ואונם ובני צבעון איה וענה׃ 41 בני ענה דישון ובני דישון חמרן ואשבן ויתרן וכרן׃ 42 בני אצר בלהן וזעון יעקן בני דישון עוץ וארן׃ 43 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלע בן בעור ושם עירו דנהבה׃ 44 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה׃ 45 וימת יובב וימלך תחתיו חושם מארץ התימני׃ 46 וימת חושם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עיות׃ 47 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה׃ 48 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר׃ 49 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור׃ 50 וימת בעל חנן וימלך תחתיו הדד ושם עירו פעי ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב׃ 51 וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה אלוף יתת׃ 52 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן׃ 53 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר׃ 54 אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום׃

1Krn 1, 1-54

Verš 32
ובני קטורה פילגש אברהם ילדה את זמרן ויקשן ומדן ומדין וישבק ושוח ובני יקשן שבא ודדן׃
Gn 25:2 - ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח׃

Verš 1
אדם שת אנוש׃
Gn 5:3 - ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת׃

Verš 34
ויולד אברהם את יצחק בני יצחק עשו וישראל׃
Gn 25:21 - ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃
Gn 25:24 - וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה׃

Verš 35
בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח׃
Gn 36:10 - אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו׃

Verš 5
בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס׃
Gn 10:2 - בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס׃

Verš 8
בני חם כוש ומצרים פוט וכנען׃
Gn 10:6 - ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען׃

Verš 12
ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים׃
Gn 10:14 - ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים׃

Verš 17
בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם ועוץ וחול וגתר ומשך׃
Gn 10:22 - בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם׃

Verš 24
שם ארפכשד שלח׃
Gn 11:10 - אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול׃
Lk 3:36 - בן קינן בן ארפכשד בן שם בן נח בן למך׃

Verš 28
בני אברהם יצחק וישמעאל׃
Gn 16:15 - ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל׃
Gn 21:2 - ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃

Verš 29
אלה תלדותם בכור ישמעאל נביות וקדר ואדבאל ומבשם׃
Gn 25:13 - ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם׃

1Krn 1,1-4 - Porov. Gn 5,3–32.

1Krn 1,10 - O Nimródovi pozri Gn 10,9–12.

1Krn 1,17 - Chus, Hul, Geter a Mosoch boli Aramovi synovia.

1Krn 1,17-23 - Porov. Gn 10,22–29.

1Krn 1,19 - Meno Faleg znamená "deliť".

1Krn 1,29-31 - Porov. Gn 25,13–16.

1Krn 1,37 - Porov. Gn 36,13.

1Krn 1,38-42 - Porov. Gn 36,20–28.

1Krn 1,43-50 - Porov. Gn 36,31–39.

1Krn 1,51-54 - Porov. Gn 36,40–43.