výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Krn 16, 1-43

1 ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים׃ 2 ויכל דויד מהעלות העלה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה׃ 3 ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אשה לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה׃ 4 ויתן לפני ארון יהוה מן הלוים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל ליהוה אלהי ישראל׃ 5 אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃ 6 ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצצרות תמיד לפני ארון ברית האלהים׃ 7 ביום ההוא אז נתן דויד בראש להדות ליהוה ביד אסף ואחיו׃ 8 הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו׃ 9 שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃ 10 התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃ 11 דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃ 12 זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיהו׃ 13 זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו׃ 14 הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו׃ 15 זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃ 16 אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק׃ 17 ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃ 18 לאמר לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם׃ 19 בהיותכם מתי מספר כמעט וגרים בה׃ 20 ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר׃ 21 לא הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃ 22 אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו׃ 23 שירו ליהוה כל הארץ בשרו מיום אל יום ישועתו׃ 24 ספרו בגוים את כבודו בכל העמים נפלאתיו׃ 25 כי גדול יהוה ומהלל מאד ונורא הוא על כל אלהים׃ 26 כי כל אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה׃ 27 הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמו׃ 28 הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃ 29 הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃ 30 חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט׃ 31 ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו בגוים יהוה מלך׃ 32 ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו׃ 33 אז ירננו עצי היער מלפני יהוה כי בא לשפוט את הארץ׃ 34 הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃ 35 ואמרו הושיענו אלהי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך׃ 36 ברוך יהוה אלהי ישראל מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן והלל ליהוה׃ 37 ויעזב שם לפני ארון ברית יהוה לאסף ולאחיו לשרת לפני הארון תמיד לדבר יום ביומו׃ 38 ועבד אדם ואחיהם ששים ושמונה ועבד אדם בן ידיתון וחסה לשערים׃ 39 ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן יהוה בבמה אשר בגבעון׃ 40 להעלות עלות ליהוה על מזבח העלה תמיד לבקר ולערב ולכל הכתוב בתורת יהוה אשר צוה על ישראל׃ 41 ועמהם הימן וידותון ושאר הברורים אשר נקבו בשמות להדות ליהוה כי לעולם חסדו׃ 42 ועמהם הימן וידותון חצצרות ומצלתים למשמיעים וכלי שיר האלהים ובני ידותון לשער׃ 43 וילכו כל העם איש לביתו ויסב דויד לברך את ביתו׃

1Krn 16, 1-43

Verš 1
ויביאו את ארון האלהים ויציגו אתו בתוך האהל אשר נטה לו דויד ויקריבו עלות ושלמים לפני האלהים׃
2Sam 6:17 - ויבאו את ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה לו דוד ויעל דוד עלות לפני יהוה ושלמים׃

Verš 34
הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Ž 107:1 - הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Ž 118:1 - הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Ž 136:1 - הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Ž 136:1 - הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃

Verš 3
ויחלק לכל איש ישראל מאיש ועד אשה לאיש ככר לחם ואשפר ואשישה׃
2Sam 6:19 - ויחלק לכל העם לכל המון ישראל למאיש ועד אשה לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת וילך כל העם איש לביתו׃

Verš 15
זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור׃
Gn 17:9 - ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם׃

Verš 16
אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק׃
Gn 26:3 - גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך׃

Verš 17
ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃
Gn 28:13 - והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך׃
Gn 35:11 - ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו׃

Verš 21
לא הניח לאיש לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃
Gn 12:20 - ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו׃
Ex 7:1 - ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך׃
Ex 8:1 - ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני׃
Ex 9:1 - ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני׃
Ex 10:1 - ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו׃
Ex 11:1 - ויאמר יהוה אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה׃

1Krn 16,8-36 - Chválospev je zložený zo žalmov, a to 8–22 = Ž 105,1–5. Verše 23–33 = Ž 96. Verš 34 = Ž 106,1. Verš 35 = Ž 106,47. Verš 36 je chváloreč podobná tým, ktorými sa zakončujú prvé štyri zbierky žalmov.