výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Krn 26, 1-32

1 למחלקות לשערים לקרחים משלמיהו בן קרא מן בני אסף׃ 2 ולמשלמיהו בנים זכריהו הבכור ידיעאל השני זבדיהו השלישי יתניאל הרביעי׃ 3 עילם החמישי יהוחנן הששי אליהועיני השביעי׃ 4 ולעבד אדם בנים שמעיה הבכור יהוזבד השני יואח השלשי ושכר הרביעי ונתנאל החמישי׃ 5 עמיאל הששי יששכר השביעי פעלתי השמיני כי ברכו אלהים׃ 6 ולשמעיה בנו נולד בנים הממשלים לבית אביהם כי גבורי חיל המה׃ 7 בני שמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני חיל אליהו וסמכיהו׃ 8 כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם׃ 9 ולמשלמיהו בנים ואחים בני חיל שמונה עשר׃ 10 ולחסה מן בני מררי בנים שמרי הראש כי לא היה בכור וישימהו אביהו לראש׃ 11 חלקיהו השני טבליהו השלשי זכריהו הרבעי כל בנים ואחים לחסה שלשה עשר׃ 12 לאלה מחלקות השערים לראשי הגברים משמרות לעמת אחיהם לשרת בבית יהוה׃ 13 ויפילו גורלות כקטן כגדול לבית אבותם לשער ושער׃ 14 ויפל הגורל מזרחה לשלמיהו וזכריהו בנו יועץ בשכל הפילו גורלות ויצא גורלו צפונה׃ 15 לעבד אדם נגבה ולבניו בית האספים׃ 16 לשפים ולחסה למערב עם שער שלכת במסלה העולה משמר לעמת משמר׃ 17 למזרח הלוים ששה לצפונה ליום ארבעה לנגבה ליום ארבעה ולאספים שנים שנים׃ 18 לפרבר למערב ארבעה למסלה שנים לפרבר׃ 19 אלה מחלקות השערים לבני הקרחי ולבני מררי׃ 20 והלוים אחיה על אוצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים׃ 21 בני לעדן בני הגרשני ללעדן ראשי האבות ללעדן הגרשני יחיאלי׃ 22 בני יחיאלי זתם ויואל אחיו על אצרות בית יהוה׃ 23 לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי׃ 24 ושבאל בן גרשום בן משה נגיד על האצרות׃ 25 ואחיו לאליעזר רחביהו בנו וישעיהו בנו וירם בנו וזכרי בנו ושלמות בנו׃ 26 הוא שלמות ואחיו על כל אצרות הקדשים אשר הקדיש דויד המלך וראשי האבות לשרי האלפים והמאות ושרי הצבא׃ 27 מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית יהוה׃ 28 וכל ההקדיש שמואל הראה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה כל המקדיש על יד שלמית ואחיו׃ 29 ליצהרי כנניהו ובניו למלאכה החיצונה על ישראל לשטרים ולשפטים׃ 30 לחברוני חשביהו ואחיו בני חיל אלף ושבע מאות על פקדת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת יהוה ולעבדת המלך׃ 31 לחברוני יריה הראש לחברוני לתלדתיו לאבות בשנת הארבעים למלכות דויד נדרשו וימצא בהם גבורי חיל ביעזיר גלעד׃ 32 ואחיו בני חיל אלפים ושבע מאות ראשי האבות ויפקידם דויד המלך על הראובני והגדי וחצי שבט המנשי לכל דבר האלהים ודבר המלך׃

1Krn 26, 1-32

1Krn 26,7 - Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.

1Krn 26,12 - "Podľa pohlavárov mužstiev" rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, "mužstvo". "Ich bratia" boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.

1Krn 26,15 - Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.

1Krn 26,16 - Dnes je ťažko si predstaviť stanovisko tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala "Brána Šalleket". Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála "stráž vedľa stráže". Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23,11).

1Krn 26,17 - Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.

1Krn 26,18 - O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23,11.

1Krn 26,20 - Miesto "Achiáša" dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX: "ich bratia". – "Zasvätené veci" boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.

1Krn 26,21 - Leladan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Leladana (porov. 23,7–9).

1Krn 26,23 - Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.

1Krn 26,30 - "Za Jordánom na západ" je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordána, čiže Predjordánsko.

1Krn 26,31 - O Jazeri pozri Joz 13,25.

1Krn 26,32 - Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.