výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Krn 6, 1-81

1 בני לוי גרשון קהת ומררי׃ 2 ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועזיאל׃ 3 ובני עמרם אהרן ומשה ומרים ובני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ 4 אלעזר הוליד את פינחס פינחס הליד את אבישוע׃ 5 ואבישוע הוליד את בקי ובקי הוליד את עזי׃ 6 ועזי הוליד את זרחיה וזרחיה הוליד את מריות׃ 7 מריות הוליד את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב׃ 8 ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ׃ 9 ואחימעץ הוליד את עזריה ועזריה הוליד את יוחנן׃ 10 ויוחנן הוליד את עזריה הוא אשר כהן בבית אשר בנה שלמה בירושלם׃ 11 ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב׃ 12 ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את שלום׃ 13 ושלום הוליד את חלקיה וחלקיה הוליד את עזריה׃ 14 ועזריה הוליד את שריה ושריה הוליד את יהוצדק׃ 15 ויהוצדק הלך בהגלות יהוה את יהודה וירושלם ביד נבכדנאצר׃ 16 בני לוי גרשם קהת ומררי׃ 17 ואלה שמות בני גרשום לבני ושמעי׃ 18 ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל׃ 19 בני מררי מחלי ומשי ואלה משפחות הלוי לאבותיהם׃ 20 לגרשום לבני בנו יחת בנו זמה בנו׃ 21 יואח בנו עדו בנו זרח בנו יאתרי בנו׃ 22 בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו׃ 23 אלקנה בנו ואביסף בנו ואסיר בנו׃ 24 תחת בנו אוריאל בנו עזיה בנו ושאול בנו׃ 25 ובני אלקנה עמשי ואחימות׃ 26 אלקנה בנו אלקנה צופי בנו ונחת בנו׃ 27 אליאב בנו ירחם בנו אלקנה בנו׃ 28 ובני שמואל הבכר ושני ואביה׃ 29 בני מררי מחלי לבני בנו שמעי בנו עזה בנו׃ 30 שמעא בנו חגיה בנו עשיה בנו׃ 31 ואלה אשר העמיד דויד על ידי שיר בית יהוה ממנוח הארון׃ 32 ויהיו משרתים לפני משכן אהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית יהוה בירושלם ויעמדו כמשפטם על עבודתם׃ 33 ואלה העמדים ובניהם מבני הקהתי הימן המשורר בן יואל בן שמואל׃ 34 בן אלקנה בן ירחם בן אליאל בן תוח׃ 35 בן ציף בן אלקנה בן מחת בן עמשי׃ 36 בן אלקנה בן יואל בן עזריה בן צפניה׃ 37 בן תחת בן אסיר בן אביסף בן קרח׃ 38 בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל׃ 39 ואחיו אסף העמד על ימינו אסף בן ברכיהו בן שמעא׃ 40 בן מיכאל בן בעשיה בן מלכיה׃ 41 בן אתני בן זרח בן עדיה׃ 42 בן איתן בן זמה בן שמעי׃ 43 בן יחת בן גרשם בן לוי׃ 44 ובני מררי אחיהם על השמאול איתן בן קישי בן עבדי בן מלוך׃ 45 בן חשביה בן אמציה בן חלקיה׃ 46 בן אמצי בן בני בן שמר׃ 47 בן מחלי בן מושי בן מררי בן לוי׃ 48 ואחיהם הלוים נתונים לכל עבודת משכן בית האלהים׃ 49 ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים׃ 50 ואלה בני אהרן אלעזר בנו פינחס בנו אבישוע בנו׃ 51 בקי בנו עזי בנו זרחיה בנו׃ 52 מריות בנו אמריה בנו אחיטוב בנו׃ 53 צדוק בנו אחימעץ בנו׃ 54 ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל׃ 55 ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה׃ 56 ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה׃ 57 ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה׃ 58 ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה׃ 59 ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה׃ 60 וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם׃ 61 ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר׃ 62 ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה׃ 63 לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה׃ 64 ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם׃ 65 ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות׃ 66 וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים׃ 67 ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה׃ 68 ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה׃ 69 ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה׃ 70 וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה למשפחת לבני קהת הנותרים׃ 71 לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה׃ 72 וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה׃ 73 ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה׃ 74 וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה׃ 75 ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה׃ 76 וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה׃ 77 לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה׃ 78 ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה׃ 79 ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה׃ 80 וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה׃ 81 ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה׃

1Krn 6, 1-81

Verš 1
בני לוי גרשון קהת ומררי׃
Gn 46:11 - ובני לוי גרשון קהת ומררי׃
Ex 6:16 - ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה׃
Nm 26:57 - ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃
1Krn 23:6 - ויחלקם דויד מחלקות לבני לוי לגרשון קהת ומררי׃

Verš 8
ואחיטוב הוליד את צדוק וצדוק הוליד את אחימעץ׃
2Sam 8:17 - וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר׃
2Sam 15:27 - ויאמר המלך אל צדוק הכהן הרואה אתה שבה העיר בשלום ואחימעץ בנך ויהונתן בן אביתר שני בניכם אתכם׃

Verš 16
בני לוי גרשם קהת ומררי׃
Ex 6:17 - בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם׃

Verš 49
ואהרן ובניו מקטירים על מזבח העולה ועל מזבח הקטרת לכל מלאכת קדש הקדשים ולכפר על ישראל ככל אשר צוה משה עבד האלהים׃
Ex 30:7 - והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה׃
Ex 30:10 - וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא ליהוה׃
Nm 4:16 - ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו׃
Nm 7:10 - ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח׃
Nm 18:1 - ויאמר יהוה אל אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהנתכם׃

Verš 22
בני קהת עמינדב בנו קרח בנו אסיר בנו׃
Ex 6:24 - ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי׃

Verš 56
ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה׃
Joz 21:12 - ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה באחזתו׃

1Krn 6,1 - V LXX a vo Vulgáte 5,27 je 6,1. Rozdiel číslovaní trvá až po 6,66 hebr. = 6,81 Vulg.

1Krn 6,13 - Meno Samuelovho prvorodeného syna vypadlo. Volal sa Joel (1 Sam 8,2).

1Krn 6,16 - Archa zmluvy sa dostala na pokoj, keď ju doniesli do Jeruzalema (porov. 15,1 n.).

1Krn 6,39 - Zoznam kňazských a levitských miest pozri Joz 21,1 n.

1Krn 6,54 - Helon je Ajalon, pozri 1 Sam 14,31.

1Krn 6,55 - Miesto "Aner" čítaj "Tánach" (Taanach); porov. Joz 21,25. – Balám je Jeblaám (Joz 17,11), pozri pozn. k 2 Kr 9,27.