výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Mk 6, 1-56

1 ויצא משם ויבא אל ארצו וילכו אחריו תלמידיו׃ 2 וביום השבת החל ללמד בבית הכנסת וישמעו רבים וישתוממו לאמר מאין לזה כאלה ומה היא החכמה הנתונה לו עד אשר נעשו גבורות כאלה על ידיו׃ 3 הלא זה הוא החרש בן מרים ואחי יעקב ויוסי ויהודה ושמעון והלא אחיותיו אתנו פה ויהי להם למכשול׃ 4 ויאמר אליהם ישוע אין הנביא נקלה כי אם בארצו ובין קרוביו ובביתו׃ 5 ולא יכל לעשות שם פלא רק על חלשים מעטים שם את ידיו וירפאם׃ 6 ויתמה על חסרון אמונתם ויסב בכפרים סבוב ולמד׃ 7 ויקרא אל שנים העשר ויחל לשלח אותם שנים שנים ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה׃ 8 ויצו אותם אשר לא ישאו מאומה לדרך זולתי מקל לבדו לא תרמיל ולא לחם ולא נחשת בחגורה׃ 9 רק להיות נעולי סנדל ושתי כתנות לא ילבשו׃ 10 ויאמר אליהם במקום אשר תבאו בית איש שבו בו עד כי תצאו משם׃ 11 וכל אשר לא יקבלו אתכם ולא ישמעו אליכם צאו משם ונערו את עפר כפות רגליכם לעדות להם אמן אני אמר לכם לסדם ולעמרה יקל ביום הדין מן העיר ההיא׃ 12 ויצאו ויקראו לשוב בתשובה׃ 13 ויגרשו שדים רבים ויסוכו בשמן חלשים רבים וירפאום׃ 14 וישמע עליו המלך הורדוס כי נודע שמו ויאמר יוחנן הטובל קם מן המתים ועל כן פעלות בו הגבורות׃ 15 ואחרים אמרו כי הוא אליהו ואחרים אמרו כי נביא הוא או כאחד הנביאים׃ 16 וישמע הורדוס ויאמר יוחנן אשר אנכי נשאתי את ראשו מעליו הוא קם מן המתים׃ 17 כי הוא הורודס שלח לתפש את יוחנן ויאסרהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו כי אתה לקח לו לאשה׃ 18 יען אשר אמר יוחנן אל הורדוס אשת אחיך איננה מתרת לך׃ 19 ותשטם אותו הורודיה ותבקש המיתו ולא יכלה׃ 20 כי הורדוס ירא את יוחנן בדעתו כי הוא איש צדיק וקדוש ויגן בעדו והרבה עשה בשמעו אליו ויאהב לשמע אתו׃ 21 ויבא היום המכשר כי הורדוס ביום הלדת אתו עשה משתה לגדוליו ולשרי האלפים ולראשי הגליל׃ 22 ותבא בת הורודיה ותרקד ותיטב בעיני הורדוס ובעיני המסבים עמו ויאמר המלך אל הנערה שאלי ממני את אשר תחפצי ואתן לך׃ 23 וישבע לה לאמר כל אשר תשאלי ממני אתן לך עד חצי מלכותי׃ 24 ותצא ותאמר לאמה מה אשאל ותאמר את ראש יוחנן המטביל׃ 25 ותמהר מאד לבוא אל המלך ותשאל לאמר רצוני אשר תתן לי עתה בקערה את ראש יוחנן המטביל׃ 26 ויתעצב המלך מאד אך בעבור השבועה והמסבים עמו לא רצה להשיב פניה׃ 27 ומיד שלח המלך אחד הטבחים ויצוהו להביא את ראשו׃ 28 וילך ויכרת את ראשו בבית הסהר ויביאהו בקערה ויתנהו לנערה והנערה נתנה אתו אל אמה׃ 29 וישמעו תלמידיו ויבאו וישאו את גויתו וישימוה בקבר׃ 30 ויקהלו השליחים אל ישוע ויגידו לו את כל אשר עשו ואת אשר למדו׃ 31 ויאמר אליהם באו אתם לבדד אל מקום חרבה ונוחו מעט כי רבים היו הבאים והיצאים עד לאין עת להם לאכול׃ 32 וילכו משם באניה אל מקום חרבה לבדד׃ 33 וההמון ראה אותם יצאים ויכירהו רבים וירוצו שמה ברגליהם מכל הערים ויעברו אותם ויאספו אליו׃ 34 ויצא וירא המון עם רב ויהמו מעיו עליהם כי היו כצאן אשר אין להם רעה ויחל ללמד אותם דברים הרבה׃ 35 ויהי כאשר רפה היום לערוב ויגשו אליו תלמידיו לאמר הנה המקום חרב והיום רד מאד׃ 36 שלח אותם וילכו אל החצרים והכפרים מסביב לקנות להם לחם כי אין להם מה לאכל׃ 37 ויען ויאמר אליהם תנו אתם להם לאכלה ויאמרו אליו הנלך לקנות לחם במאתים דינר ונתן להם לאכלה׃ 38 ויאמר אליהם כמה ככרות לחם יש לכם לכו וראו וידעו ויאמרו חמש ושני דגים׃ 39 ויצו אותם לשבת כלם חברה חברה לבדה על ירק הדשא׃ 40 וישבו להם שורות שורות למאות ולחמשים׃ 41 ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס את הלחם ויתן לתלמידיו לשום לפניהם ואת שני הדגים חלק לכלם׃ 42 ויאכלו כלם וישבעו׃ 43 וישאו מן הפתותים מלוא סלים שנים עשר וגם מן הדגים׃ 44 והאכלים מן הלחם היו כחמשת אלפי איש׃ 45 ואחרי כן האיץ בתלמידיו לרדת באניה ולעבור לפניו אל עבר הים אל בית צידה עד שלחו את העם׃ 46 ויהי אחר שלחו אתם ויעל ההרה להתפלל׃ 47 ויהי ערב והאניה באה בתוך הים והוא לבדו ביבשה׃ 48 וירא אותם מתעמלים בשוטם כי הרוח לנגדם ויהי כעת האשמרת הרביעית ויבא אליהם מתהלך על פני הים ויואל לעבור לפניהם׃ 49 והם בראתם אתו מתהלך על פני הים חשבו כי מראה רוח הוא ויצעקו׃ 50 כי כלם ראוהו ויבהלו אז דבר אתם ויאמר אליהם חזקו כי אני הוא אל תיראו׃ 51 וירד אליהם אל האניה והרוח שככה וישתוממו עוד יותר בלבבם ויתמהו׃ 52 כי לא השכילו בדבר ככרות הלחם מפני טמטום לבבם׃ 53 ויעברו את הים ויבאו ארצה גניסר ויקרבו אל היבשה׃ 54 ויהי כצאתם מן האניה אז הכירהו׃ 55 וירוצו בכל סביבותיהם ויחלו לשאת את החולים במשכבות אל כל מקום אשר שמעו כי שם הוא׃ 56 ובכל מקום אשר יבא אל הכפרים או הערים ואל השדות שם שמו את החולים בחוצות ויתחננו לו כי יגעו רק בציצת בגדו והיה כל אשר נגעו ונושעו׃

Mk 6, 1-56

Verš 1
ויצא משם ויבא אל ארצו וילכו אחריו תלמידיו׃
Mt 13:53 - ויהי ככלות ישוע את המשלים האלה ויעבר משם׃
Lk 4:16 - ויבא אל נצרת אשר גדל שם וילך כמשפטו ביום השבת אל בית הכנסת ויקם לקרא בתורה׃

Verš 3
הלא זה הוא החרש בן מרים ואחי יעקב ויוסי ויהודה ושמעון והלא אחיותיו אתנו פה ויהי להם למכשול׃
Jn 6:42 - ויאמרו הלא זה הוא ישוע בן יוסף אשר אנחנו ידעים את אביו ואת אמו ואיך יאמר מן השמים באתי׃

Verš 4
ויאמר אליהם ישוע אין הנביא נקלה כי אם בארצו ובין קרוביו ובביתו׃
Mt 13:57 - ויהי להם למכשול ויאמר ישוע אליהם אין הנביא נקלה כי אם בארצו ובביתו׃
Lk 4:24 - ויאמר אמן אמר אני לכם כי אין נביא רצוי בארץ מולדתו׃
Jn 4:44 - כי הוא ישוע העיד כי נביא בארץ מולדתו איננו נכבד׃

Verš 5
ולא יכל לעשות שם פלא רק על חלשים מעטים שם את ידיו וירפאם׃
Mt 13:58 - ולא עשה שם גבורות רבות מפני חסר אמונתם׃

Verš 6
ויתמה על חסרון אמונתם ויסב בכפרים סבוב ולמד׃
Mt 9:35 - ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
Lk 13:22 - ויעבר בערים ובכפרים עבור ולמד וישם את דרכו לבוא ירושלים׃

Verš 7
ויקרא אל שנים העשר ויחל לשלח אותם שנים שנים ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה׃
Mt 10:1 - ויקרא אליו את שנים עשר תלמידיו ויתן להם שלטן על רוחות הטמאה לגרשם ולרפוא כל חלי וכל מדוה׃
Lk 6:13 - ובהית הבקר אסף אליו את תלמידיו ויבחר מהם שנים עשר אשר גם קרא להם שליחים׃
Lk 9:1 - ויקרא אל שנים העשר ויתן להם גבורה ושלטן על כל השדים ולרפא חליים׃

Verš 9
רק להיות נעולי סנדל ושתי כתנות לא ילבשו׃
Sk 12:8 - ויאמר אליו המלאך חגר מתניך והנעל את רגליך ויעש כן ויאמר אליו עטה מעילך ולך אחרי׃

Verš 11
וכל אשר לא יקבלו אתכם ולא ישמעו אליכם צאו משם ונערו את עפר כפות רגליכם לעדות להם אמן אני אמר לכם לסדם ולעמרה יקל ביום הדין מן העיר ההיא׃
Mt 10:14 - וכל אשר לא יקבל אתכם ולא ישמע לדבריכם צאו לכם מן הבית ההוא ומן העיר ההיא ונערו את עפר רגליכם׃
Lk 9:5 - וכל אשר לא יקבלו אתכם צאו מן העיר ההיא ונערו את העפר מעל רגליכם לעדות בהם׃
Sk 13:51 - והמה נערו עליהם את העפר מעל רגליהם וילכו לאיקניון׃
Sk 18:6 - ויהי כהמרותם וכגדפם וינער את בגדיו ויאמר אליהם דמכם בראשיכם ואנכי נקי מעתה אלכה לי אל הגוים׃
Mt 10:15 - אמן אמר אני לכם כי יקל לארץ סדום ועמרה ביום הדין מן העיר ההיא׃
Lk 10:12 - אני אמר אלכים כי לסדום יקל ביום ההוא מן העיר ההיא׃

Verš 13
ויגרשו שדים רבים ויסוכו בשמן חלשים רבים וירפאום׃
Jak 5:14 - איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃

Verš 14
וישמע עליו המלך הורדוס כי נודע שמו ויאמר יוחנן הטובל קם מן המתים ועל כן פעלות בו הגבורות׃
Mt 14:1 - בעת ההיא שמע הורדוס שר רבע המדינה את שמע ישוע׃
Lk 9:7 - וישמע הורדוס שר הרבע את כל אשר נעשה על ידו ותפעם רוחו כי יש אשר אמרו יוחנן קם מן המתים׃

Verš 17
כי הוא הורודס שלח לתפש את יוחנן ויאסרהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו כי אתה לקח לו לאשה׃
Mt 14:3 - כי הורדוס תפש את יוחנן ויאסרהו וישימהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו׃
Lk 3:19 - והורדוס שר רבע המדינה אשר הוכח על ידו על אדות הורודיה אשת אחיו פילפוס ועל אדות כל הרע אשר עשה הורדוס׃
Lk 9:9 - ויאמר הורדוס הן אנכי נשאתי את ראש יוחנן מעליו ומי אפוא הוא אשר אני שמע עליו כזאת ויבקש לראותו׃

Verš 18
יען אשר אמר יוחנן אל הורדוס אשת אחיך איננה מתרת לך׃
Lv 18:16 - ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא׃
Lv 20:21 - ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו׃

Verš 20
כי הורדוס ירא את יוחנן בדעתו כי הוא איש צדיק וקדוש ויגן בעדו והרבה עשה בשמעו אליו ויאהב לשמע אתו׃
Mt 14:5 - ויבקש המיתו אך ירא את ההמון כי לנביא חשבו אתו׃
Mt 21:26 - אם נאמר מן השמים יאמר אלינו מדוע אפוא לא האמונתם לו ואם נאמר מבני אדם יראים אנחנו את המון העם כי כלם חשבים את יוחנן לנביא׃

Verš 21
ויבא היום המכשר כי הורדוס ביום הלדת אתו עשה משתה לגדוליו ולשרי האלפים ולראשי הגליל׃
Gn 40:20 - ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו׃
Mt 14:6 - ויהי ביום הלדת הורדוס ותרקד בת הורודיה בתוכם ותיטב בעיני הורדוס׃

Verš 23
וישבע לה לאמר כל אשר תשאלי ממני אתן לך עד חצי מלכותי׃
Sdc 11:30 - וידר יפתח נדר ליהוה ויאמר אם נתון תתן את בני עמון בידי׃

Verš 27
ומיד שלח המלך אחד הטבחים ויצוהו להביא את ראשו׃
Mt 14:10 - וישלח וישא את ראש יוחנן מעליו בבית הסהר׃

Verš 30
ויקהלו השליחים אל ישוע ויגידו לו את כל אשר עשו ואת אשר למדו׃
Lk 9:10 - וישובו השליחים ויספרו לו את כל אשר עשו ויקחם אליו ויסר לבדד אל מקום חרב אשר לעיר הנקראה בית צידה׃

Verš 31
ויאמר אליהם באו אתם לבדד אל מקום חרבה ונוחו מעט כי רבים היו הבאים והיצאים עד לאין עת להם לאכול׃
Mk 3:20 - ויבאו הביתה וישב המון העם להתאסף עד כי לא יכלו אף לאכל לחם׃

Verš 32
וילכו משם באניה אל מקום חרבה לבדד׃
Mt 14:13 - ויהי כשמעו את זאת ויסר משם באניה אל מקום חרבה לבדד וישמעו המון העם וילכו אחריו ברגליהם מן הערים׃
Lk 9:10 - וישובו השליחים ויספרו לו את כל אשר עשו ויקחם אליו ויסר לבדד אל מקום חרב אשר לעיר הנקראה בית צידה׃
Jn 6:1 - ויהי אחרי כן ויצא ישוע אל עבר ים הגליל אשר לטיבריה׃

Verš 34
ויצא וירא המון עם רב ויהמו מעיו עליהם כי היו כצאן אשר אין להם רעה ויחל ללמד אותם דברים הרבה׃
Mt 9:36 - ובראותו את ההמנים נכמרו רחמיו עליהם כי הם מתעלפים ונדחים כצאן אשר אין להם רעה׃
Mt 14:4 - כי יוחנן אמר אליו לא נכון היתה לך לאשה׃
Jer 23:1 - הוי רעים מאבדים ומפצים את צאן מרעיתי נאם יהוה׃
Ez 34:2 - בן אדם הנבא על רועי ישראל הנבא ואמרת אליהם לרעים כה אמר אדני יהוה הוי רעי ישראל אשר היו רעים אותם הלוא הצאן ירעו הרעים׃
Lk 9:11 - והמון העם כאשר ידעו את זאת הלכו אחריו ויקבלם וידבר אליהם על מלכות האלהים וירפא את הצריכים לרפואה׃

Verš 35
ויהי כאשר רפה היום לערוב ויגשו אליו תלמידיו לאמר הנה המקום חרב והיום רד מאד׃
Mt 14:15 - ויהי לפנות ערב ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו המקום חרב וגם נטה היום שלחה את המון העם וילכו אל הכפרים לקנות להם אכל׃
Lk 9:12 - והיום רפה לערב ושנים העשר קרבו ויאמרו אליו שלח נא את העם וילכו אל הכפרים והחצרים אשר סביבותינו ללון שם ולמצא מזון כי פה אנחנו במקום חרבה׃
Jn 6:5 - וישא ישוע את עיניו וירא עם רב בא אליו ויאמר אל פילפוס מאין נקנה להם לחם לאכל׃

Verš 38
ויאמר אליהם כמה ככרות לחם יש לכם לכו וראו וידעו ויאמרו חמש ושני דגים׃
Mt 14:17 - ויאמרו אליו אין לנו פה כי אם חמשת ככרות לחם ושני דגים׃
Lk 9:13 - ויאמר אליהם תנו אתם להם לאכל ויאמרו אין לנו כי אם חמשת ככרות לחם ודגים שנים בלתי אם נלך ונקנה אכל לכל העם הזה׃
Jn 6:9 - יש פה נער אשר לו חמש ככרות לחם שערים ושני דגים אך אלה מה המה לעם רב כזה׃

Verš 41
ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס את הלחם ויתן לתלמידיו לשום לפניהם ואת שני הדגים חלק לכלם׃
Jn 17:1 - את אלה דבר ישוע וישא עיניו השמימה ויאמר אבי הנה באה השעה פאר את בנך למען גם בנך יפארך׃
1Sam 9:13 - כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא יאכל העם עד באו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי אתו כהיום תמצאון אתו׃

Verš 45
ואחרי כן האיץ בתלמידיו לרדת באניה ולעבור לפניו אל עבר הים אל בית צידה עד שלחו את העם׃
Mt 14:22 - ויאץ ישוע בתלמידיו לרדת באניה לעבר לפניה אל עבר הים עד אשר ישלח את העם׃
Jn 6:17 - ויכס אתם החשך וישוע לא בא אליהם׃

Verš 46
ויהי אחר שלחו אתם ויעל ההרה להתפלל׃
Mt 14:23 - ואחרי שלחו את העם עלה ההרה בדד להתפלל ויהי ערב והוא לבדו שמה׃
Lk 6:12 - ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל הלילה בתפלה לאלהים׃

Verš 47
ויהי ערב והאניה באה בתוך הים והוא לבדו ביבשה׃
Mt 14:23 - ואחרי שלחו את העם עלה ההרה בדד להתפלל ויהי ערב והוא לבדו שמה׃
Jn 6:16 - ויהי בערב וירדו תלמידיו אל הים ויבאו באניה ויעברו אל עבר הים אל כפר נחום׃

Verš 53
ויעברו את הים ויבאו ארצה גניסר ויקרבו אל היבשה׃
Mt 14:34 - ויעברו את הים ויבאו ארצה גניסר׃

Mk 6,1-6 - Mt 13, 53-58; Lk 4, 16-30.

Mk 6,3 - Pozri poznámku k Mt 12, 46.

Mk 6,5 - Pozri poznámku k Mt 13, 58.

Mk 6,7-13 - Mt 10, 1. 5-15; Lk 9, 1-6.

Mk 6,8-9 - Napriek niektorým rozdielom v porovnaní s Mt 10, 10 obsah je ten istý. Mať na cestu iba palicu je práve toľká chudoba, ako ju ani nemať. Apoštol musí byť odpútaný od všetkého. Ježiš ich zveruje Božej prozreteľnosti. Východná pohostinnosť im zabezpečovala jedlo i bývanie, nemali to však zneužívať.

Mk 6,13 - Apoštoli mazali chorých olejom. Tridentský koncil v tom vidí predobraz sviatosti pomazania chorých. Podobne o tom hovorí aj apoštolská konštitúcia Pavla VI. Sacram Unctionem infirmorum.

Mk 6,14-29 - Mt 14, 1-12; Lk 3, 19-20; 9, 7-9.

Mk 6,30-44 - Mt 14, 13-21; Lk 9, 10-17; Jn 6, 1-13.

Mk 6,34 - Podľa paralelného textu sv. Jána (6, 4) toto zázračné rozmnoženie chlebov a rýb sa stalo pred Veľkou nocou. Bola to druhá Veľká noc Kristovho verejného účinkovania.

Mk 6,45-52 - Mt 14, 22-33; Jn 6, 16-21.

Mk 6,48 - "Nad ránom" - doslova "o štvrtej nočnej stráži" (čiže o 3. hod.) Podobne aj u Mt.

Mk 6,53-56 - Mt 14, 34-36.