výhody registrácie

Evanjelium podľa Marka

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Mk 6, 1-56

1 Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města; jeho učedníci šli s ním. 2 Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to má?" ptali se. "Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? 3 Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovali. 4 Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě." 5 A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. 6 Překvapen jejich nevírou pak obcházel okolní vesnice a učil. 7 Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy 8 a uložil jim, ať si na cestu neberou nic kromě hole: ani mošnu ani chléb ani peníze do opasku; 9 ať mají obuté sandály, ale neberou si ani náhradní košile. 10 "Když vejdete do něčího domu," řekl jim, "zůstaňte tam, dokud neodejdete. 11 Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim." 12 A tak šli a vyzývali lidi k pokání. 13 Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali. 14 Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." 15 Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jeden z dávných proroků." 16 Když to Herodes uslyšel, řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stít. Vstal z mrtvých!" 17 Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. 18 Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je nezákonný!" 19 Herodias mu to měla za zlé a chtěla ho zabít, ale nemohla. 20 Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal. 21 Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje. 22 Když přišla dcera té Herodiady a zatančila, zalíbila se Herodovi i jeho hostům natolik, že král dívce řekl: "Požádej mě, o co chceš, a dám ti to." 23 Odpřísáhl: "Splním ti jakékoli přání až do polovice mého království." 24 Šla tedy za svou matkou a ptala se jí: "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!" řekla jí matka. 25 A tak hned spěchala za králem a žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." 26 Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům jí to nechtěl odmítnout. 27 Hned poslal kata s příkazem, ať přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení 28 a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji té dívce a ta ji dala své matce. 29 Když o tom uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pohřbili ho. 30 Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. 31 Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo k nim přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. 32 Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. 33 Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali. Seběhli se tam ze všech měst pěšky a předstihli je. 34 Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. 35 Když se už připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a už je moc hodin," řekli. 36 "Propusť je, ať si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst." 37 Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "To máme jít nakoupit chleba za dvě stě denárů a dát jim najíst?" namítli. 38 "Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby." 39 Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě. 40 Když se rozložili ve skupinách po stu a po padesáti, 41 vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem, 42 a tak se všichni najedli do sytosti. 43 Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. 44 A ty chleby jedlo pět tisíc mužů. 45 Hned potom přiměl své učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. 46 A když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil. 47 Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi. 48 Uviděl je, jak se dřou s veslováním, protože vítr vál proti nim. Krátce před svítáním se k nim vydal pěšky po hladině a chtěl je minout. 49 Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře, mysleli, že je to přízrak, a křičeli strachy. 50 Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se.On ale na ně hned promluvil: "Vzchopte se, to jsem já! Nebojte se." 51 Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně omráčení úžasem. 52 Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů; jejich srdce bylo tvrdé. 53 A když se přeplavili, přistáli u Genezaretu, kde zakotvili. 54 Jakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. 55 Zběhali celý ten kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. 56 Ať přišel do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven.

Mk 6, 1-56

Verš 1
Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města; jeho učedníci šli s ním.
Mt 13:53 - Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud.
Lk 4:16 - Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.

Verš 3
Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovali.
Jn 6:42 - Říkali: "Není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?"

Verš 4
Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých příbuzných a ve vlastním domě."
Mt 13:57 - A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě."
Lk 4:24 - Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený.
Jn 4:44 - Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě.

Verš 5
A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je.
Mt 13:58 - A kvůli jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků.

Verš 6
Překvapen jejich nevírou pak obcházel okolní vesnice a učil.
Mt 9:35 - Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh.
Lk 13:22 - Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil.

Verš 7
Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy
Mt 10:1 - Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh.
Lk 6:13 - a když se rozednilo, zavolal své učedníky. Vybral z nich dvanáct a nazval je apoštoly:
Lk 9:1 - Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci

Verš 9
ať mají obuté sandály, ale neberou si ani náhradní košile.
Sk 12:8 - a anděl mu řekl: "Oblékni se a obuj." Když to udělal, anděl pokračoval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou."

Verš 11
Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim."
Mt 10:14 - Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z nohou i jeho prach.
Lk 9:5 - Kdekoli by vás nepřijali, vyjděte z toho města a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim."
Sk 13:51 - Ti však na ně setřásli prach z nohou a přišli do Ikonia.
Sk 18:6 - Když mu však odporovali a rouhali se, setřásl si prach z pláště se slovy: "Vaše krev na vaši hlavu, já jsem od ní čistý! Od této chvíle půjdu k pohanům."
Mt 10:15 - Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu.
Lk 10:12 - Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu.

Verš 13
Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali.
Jak 5:14 - Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.

Verš 14
Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i král Herodes. Říkalo se: "Jan Křtitel vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky."
Mt 14:1 - V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes.
Lk 9:7 - Když se o všem, co se dělo, doslechl i tetrarcha Herodes, nevěděl, co si má myslet. Někteří říkali: "Jan vstal z mrtvých,"

Verš 17
Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa.
Mt 14:3 - Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,
Lk 3:19 - Když ale káral tetrarchu Heroda za jeho sňatek s Herodiadou, manželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal,
Lk 9:9 - "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?" A toužil se s ním setkat.

Verš 18
Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je nezákonný!"
Lv 18:16 - Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra!
Lv 20:21 - Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého bratra - budou bezdětní.

Verš 20
Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal.
Mt 14:5 - Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka.
Mt 21:26 - Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka."

Verš 21
Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje.
Gn 40:20 - Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře.
Mt 14:6 - Dcera té Herodiady pak na oslavě Herodových narozenin tančila uprostřed hodovníků a Herodovi se tak zalíbila,

Verš 23
Odpřísáhl: "Splním ti jakékoli přání až do polovice mého království."
Sdc 11:30 - Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou

Verš 27
Hned poslal kata s příkazem, ať přinese Janovu hlavu. Ten odešel, sťal ho ve vězení
Mt 14:10 - Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal.

Verš 30
Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili.
Lk 9:10 - Apoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s sebou a odešel s nimi do ústraní poblíž města jménem Betsaida.

Verš 31
Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo k nim přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo.
Mk 3:20 - Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst.

Verš 32
Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo.
Mt 14:13 - Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupy, vypravily se za ním pěšky z měst.
Lk 9:10 - Apoštolové se potom vrátili za Ježíšem a vyprávěli mu, co všechno dělali. Tehdy je vzal s sebou a odešel s nimi do ústraní poblíž města jménem Betsaida.
Jn 6:1 - Ježíš potom odešel za Galilejské (neboli Tiberiadské) jezero

Verš 34
Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech.
Mt 9:36 - Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře.
Mt 14:4 - protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s ní je nezákonný!"
Jer 23:1 - "Běda pastýřům, kteří hubí a rozhánějí ovce na mé pastvině! praví Hospodin.
Ez 34:2 - "Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům - Tak praví Panovník Hospodin: Běda vám, pastýři Izraele, kteří pasete sami sebe! Nemají se snad pastýři starat o ovce?
Lk 9:11 - Jakmile se to dozvěděly zástupy, vydaly se za ním. Přijal je tedy, vyprávěl jim o Božím království a uzdravoval ty, kdo potřebovali uzdravit.

Verš 35
Když se už připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a už je moc hodin," řekli.
Mt 14:15 - Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a už je dost pozdě. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit něco k jídlu."
Lk 9:12 - Když se začalo chýlit k večeru, přišlo za ním jeho Dvanáct. "Propusť ten zástup," řekli mu. "Ať se rozejdou do okolních vesnic a statků a najdou si tam nocleh a stravu, protože tady jsme v pustině."
Jn 6:5 - Ježíš pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?"

Verš 38
"Kolik máte chlebů?" řekl jim. "Jděte se podívat." Když to zjistili, řekli: "Pět - a dvě ryby."
Mt 14:17 - "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby."
Lk 9:13 - Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby," namítli. "Ledaže bychom šli a všem těm lidem jídlo koupili."
Jn 6:9 - "Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?"

Verš 41
vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem,
Jn 17:1 - Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíle - oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe.
1Sam 9:13 - Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on má obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla. Když vyrazíte hned, zastihnete ho právě včas."

Verš 45
Hned potom přiměl své učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup.
Mt 14:22 - Hned potom přiměl učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy.
Jn 6:17 - nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se už setmělo, Ježíš k nim nepřišel.

Verš 46
A když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil.
Mt 14:23 - Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám.
Lk 6:12 - V těch dnech pak vystoupil na horu, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu,

Verš 47
Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi.
Mt 14:23 - Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám.
Jn 6:16 - Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru,

Verš 53
A když se přeplavili, přistáli u Genezaretu, kde zakotvili.
Mt 14:34 - Když se přeplavili, přistáli u Genezaretu.

Mk 6,1-6 - Mt 13, 53-58; Lk 4, 16-30.

Mk 6,3 - Pozri poznámku k Mt 12, 46.

Mk 6,5 - Pozri poznámku k Mt 13, 58.

Mk 6,7-13 - Mt 10, 1. 5-15; Lk 9, 1-6.

Mk 6,8-9 - Napriek niektorým rozdielom v porovnaní s Mt 10, 10 obsah je ten istý. Mať na cestu iba palicu je práve toľká chudoba, ako ju ani nemať. Apoštol musí byť odpútaný od všetkého. Ježiš ich zveruje Božej prozreteľnosti. Východná pohostinnosť im zabezpečovala jedlo i bývanie, nemali to však zneužívať.

Mk 6,13 - Apoštoli mazali chorých olejom. Tridentský koncil v tom vidí predobraz sviatosti pomazania chorých. Podobne o tom hovorí aj apoštolská konštitúcia Pavla VI. Sacram Unctionem infirmorum.

Mk 6,14-29 - Mt 14, 1-12; Lk 3, 19-20; 9, 7-9.

Mk 6,30-44 - Mt 14, 13-21; Lk 9, 10-17; Jn 6, 1-13.

Mk 6,34 - Podľa paralelného textu sv. Jána (6, 4) toto zázračné rozmnoženie chlebov a rýb sa stalo pred Veľkou nocou. Bola to druhá Veľká noc Kristovho verejného účinkovania.

Mk 6,45-52 - Mt 14, 22-33; Jn 6, 16-21.

Mk 6,48 - "Nad ránom" - doslova "o štvrtej nočnej stráži" (čiže o 3. hod.) Podobne aj u Mt.

Mk 6,53-56 - Mt 14, 34-36.