výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Prís 25, 1-28

1 Aj toto sú príslovia Šalamúnove, ktoré zozbierali ľudia judské ho kráľa Chizkiju. 2 Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci. 3 Výška nebies, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. 4 Keď sa od striebra oddelí troska, bude celkom očistené. 5 Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou. 6 Nevystatuj sa pred kráľom a nestavaj sa na miesto veľmožov, 7 lebo lepšie je, keď ti povedia: Postúp sem vyššie! ako keby ťa ponížili pred kniežaťom. 8 Nevyjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahanbí? 9 Vybav si svoj spor s blížnym, ale neprezrádzaj tajomstvo iného, 10 aby ťa nepotupil, kto to počuje, a neprestala by zlá povesť o tebe. 11 Ako zlaté jablká na strieborných podnosoch je slovo povedané v pravý čas. 12 Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. 13 Ako chlad snehu v čase žatvy je spoľahlivý posol tým, čo ho poslali, lebo občerstvuje dušu svojich pánov. 14 Ako vznášajúce sa oblaky a vietor bez dažďa je človek, ktorý sa chváli darom, čo nedá. 15 Trpezlivosťou možno presvedčiť knieža, a jemný jazyk láme kosti. 16 Našiel si med? Jedz, koľko potrebuješ, len aby si sa nepresýtil a nemusel ho vyvrátiť. 17 Tvoja noha nech zriedka vkročí do príbytku tvojho blížneho, aby sa ťa nepresýtil a neznenávidel. 18 Človek, ktorý vydáva krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, je ako kladivo, meč a ostrý šíp. 19 Spoliehať sa na neverného v čase súženia je ako zlý zub a krívajúca noha. 20 Kto spieva piesne smutnému srdcu, je ako ten, čo vyzlieka odev za studeného dňa a leje ocot na ranu. 21 Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho chlebom, ak je smädný, napoj ho vodou; 22 lebo tak mu zhrnieš žeravé uhlie na hlavu, a Hospodin ti odplatí. 23 Severný vietor prináša dážď, tajne ohovárajúci jazyk rozhnevanú tvár. 24 Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. 25 Dobrá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka. 26 Spravodlivý, čo sa zakolíše pred bezbožným, je ako skalené žriedlo a skazený prameň. 27 Nie je dobre jesť veľa medu, preto šetri s pochvalnými slovami. 28 Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb.

Prís 25, 1-28

Verš 2
Je slávou Božou zatajovať veci, je slávou kráľov vyskúmať veci.
Rim 11:33 - Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho.

Verš 5
Keď odstránia bezbožného spred kráľa, jeho trón sa upevní spravodlivosťou.
Prís 20:8 - Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojím pohľadom všetko zlé.
Prís 20:28 - Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón.

Verš 7
lebo lepšie je, keď ti povedia: Postúp sem vyššie! ako keby ťa ponížili pred kniežaťom.
Lk 14:7 - Keď spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo:

Verš 8
Nevyjdi unáhlene k súdu s tým, čo videli tvoje oči. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahanbí?
Prís 18:17 - Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho.

Verš 13
Ako chlad snehu v čase žatvy je spoľahlivý posol tým, čo ho poslali, lebo občerstvuje dušu svojich pánov.
Prís 13:17 - Bezbožný posol vrhá do nešťastia, ale verný posol uzdravuje.

Verš 15
Trpezlivosťou možno presvedčiť knieža, a jemný jazyk láme kosti.
Prís 15:1 - Vľúdna odpoveďodvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev.
Prís 16:14 - Hnev kráľa je posol smrti, ale múdry človek ho uzmieri.

Verš 18
Človek, ktorý vydáva krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, je ako kladivo, meč a ostrý šíp.
Ž 11:2 - Lebo, hľa, bezbožní napínajú luk, na tetivu si kladú šíp, by potme vystrelili na úprimných srdcom.
Ž 57:4 - On zošle pomoc z neba a zachráni ma, zahanbí toho, kto sliedi za mnou. Sela. Boh zošle svoju milosť a svoju vernosť.
Ž 59:7 - Vracajú sa podvečer, zavýjajú ako psy, obiehajú mesto.
Ž 120:4 - Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z kručiny!
Prís 12:18 - Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.

Verš 20
Kto spieva piesne smutnému srdcu, je ako ten, čo vyzlieka odev za studeného dňa a leje ocot na ranu.
Rim 12:15 - Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!

Verš 21
Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho chlebom, ak je smädný, napoj ho vodou;
Rim 12:20 - Naopak: ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, napoj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu.
Ex 23:4 - Ak natrafíš na vola alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť.

Verš 24
Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome.
Prís 21:9 - Lepšie je bývať na rohu strechy ako so svárlivou ženou v spoločnom dome.
Prís 21:19 - Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou, mrzutou ženou.

Verš 28
Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb.
Prís 16:32 - Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto.

Pris 25,1 - Redaktori tejto zbierky Šalamúnskych prísloví ich vypísali z iných zbierok, ktoré boli známe. Ezechiáš, preslávený tým, že dvíhal náboženský život, odstraňoval z neho neporiadky, vydal príkaz svojim pomocníkom, aby zozbierali Šalamúnske porekadlá, roztratené v rozmanitých menších zvitkoch, a aby ich napísali na spoločný väčší zvitok.

Pris 25,7 - Porov. Lk 14,8–11.

Pris 25,10 - Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Láska a priateľstvo činia človeka slobodným;zachovávaj si ich, abys’ nebol naprotiveň."

Pris 25,20 - Polverš 20a nie je v LXX. Kritika v ňom vidí glosu, alebo sa žiada k nemu na doplnok ďalší polverš, aby vznikla štvorveršová sloha. – Vo Vulg je ďalší dvojverš:"Ako škodí rúchu moľ a drevu črviak,takto škodí smútok srdcu ľudskému."

Pris 25,22 - Porov. 1 Sam 24,13–14.

Pris 25,27 - Nezrozumiteľný hebrejský text v druhom polverši je doplnený podľa LXX.