výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 5, 1-14

1 Po ukončení všetkých prác na dome Hospodinovom, ktoré vykonal Šalamún, vniesol doň zasvätené dary Dávida, svojho otca. Striebro, zlato a všetko náčinie uložil do pokladníc domu Božieho. 2 Potom Šalamún zhromaždil do Jeruzalema starších Izraela, všetkých kmeňových predákov, kniežatá rodín Izraelcov, aby vyniesli truhlu zmluvy Hospodinovej z mesta Dávidovho, čiže zo Siona. 3 Tak sa zhromaždili ku kráľovi všetci Izraelci na sviatok, ktorý býva siedmy mesiac. 4 Keď prišli všetci starší Izraela, levíti zdvihli truhlu 5 a vyniesli ju. Svätostánok a všetko posvätné náčinie v stánku vyniesli levítski kňazi. 6 Kráľ Šalamún a celý zbor Izraela, ktorý sa zišiel k nemu pred truhlou, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobytka, že ho pre množstvo nebolo možné spočítať ani odhadnúť. 7 Potom kňazi vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej na jej miesto do najzadnejšej miestnosti chrámu, do veľsvätyne, pod krídla cherubov. 8 Cherubi mali roztiahnuté krídla nad miestom pre truhlu, takže zhora zastierali truhlu a jej žrde. 9 Žrde tak vyčnievali, že ich konce boli viditeľné. Zostali tam až dodnes. 10 V truhle nebolo nič okrem dvoch tabúľ, ktoré dal Mojžiš na Chórebe, kde uzavrel Hospodin zmluvu s Izraelcami, keď ich vyviedol z Egypta. 11 Potom kňazi vyšli zo svätyne. Lebo všetci prítomní kňazi sa posvätili bez ohľadu na oddiely. 12 Levítski speváci, všetci, čo prislúchali Ásáfovi, Hémánovi alebo Jedútúnovi, ich synovia a bratia, oblečení v byse, s cimbalmi, harfami a citarami stáli východne od oltára, a spolu s nimi stodvadsať kňazov trúbilo na trúbach. 13 Medzi trubačmi a spevákmi bol súlad, takže zaznieval jeden hlas pri vzdávaní chvály a vďaky Hospodinovi. Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť, oblak naplnil dom Hospodinov, 14 takže kňazi pre oblak nemohli nastúpiť do služby, lebo sláva Hospodinova naplnila Boží dom.

2Krn 5, 1-14

2Krn 5,1 - Pozri 1 Kr 7,51.

2Krn 5,4 - Podľa 1 Kr 8,3 niesli archu kňazi, ktorí tiež pochádzali z kmeňa Lévi.

2Krn 5,9 - Miesto "z archy" čítaj s 1 Kr 8,8: "zo svätyne". – Tam sú po dnešný deň – do dôb autora prameňov; po návrate zo zajatia už ich tam nebolo.

2Krn 5,11 - Vložka 11 b–13 a v 1 Kr 8 chýba. – Obyčajne sa museli očisťovať len kňazi tej triedy, ktorá bola v službe, teraz sa očistili všetci, lebo sa všetci zúčastnili na posviacke chrámu.