výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 36, 1-23

1 Nato ľud krajiny vzal Jóácháza, syna Joziášovho, a ustanovil ho miesto jeho otca v Jeruzaleme za kráľa. 2 Jóácház mal dvadsaťtri rokov, keď sa stal kráľom, a v Jeruzaleme kraľoval tri mesiace. 3 Egyptský kráľ ho však pozbavil vlády v Jeruzaleme a krajine uložil pokutu sto talentov striebra a talent zlata. 4 Egyptský kráľ ustanovil jeho brata Eljakíma za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom a zmenil mu meno na Jójákím. Necho vzal jeho brata Jóácháza a odvliekol do Egypta. 5 Jójákím mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, jeho Bohu. 6 Proti nemu vytiahol Nebúkadnecar, babylonský kráľ, a sputnal ho okovami, aby ho odvliekol do Babylona. 7 I náčinie domu Hospodinovho si Nebúkadnecar odniesol do Babylonu a uložil tam vo svojom dome. 8 Ostatné Jójákímove činy, ohavnosti, ktoré páchal, a iné údaje o ňom, sú poznačené v Knihe izraelských a judských kráľov. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jójáchín. 9 Jójáchín mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tri mesiace i desať dní kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. 10 Na prelome roku poslal však kráľ Nebúkadnecar pre neho a dal ho dopraviť do Babylonu spolu so vzácnym náčiním domu Hospodinovho. Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho brata Cidkiju. 11 Cidkija mal dvadsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a jedenásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. 12 Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na pokyn Hospodinov. 13 Ba vzoprel sa proti kráľovi Nebúkadnecarovi, ktorý ho donútil prisahať na Boha. Stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. 14 I všetci kňazskí hodnostári a ľud dopúšťali sa mnohokrát nevery podľa rôznych ohavností národov a poškvrnili dom Hospodinov, ktorý posvätil v Jeruzaleme. 15 Keď im Hospodin, Boh ich otcov, posielal prostredníctvom svojich poslov včas a naliehavo napomenutia, lebo mal súcit so svojím ľudom a svojím príbytkom, 16 zosmiešňovali Božích poslov, opovrhovali Jeho slovami a hanobili Jeho prorokov, preto stúpol Hospodinov hnev proti ľudu, takže nebolo pomoci. 17 Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil ich mládencov mečom, neušetril mládenca ani pannu, ani starca zošlého vekom. Všetkých mu vydal do ruky. 18 Všetko veľké i malé náčinie domu Božieho, poklady domu Hospodinovho, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko odniesol do Babylonie. 19 Potom spálili Boží dom, zrúcali hradby Jeruzalema, spálili všetky jeho paláce, čím zničili i všetky cenné predmety. 20 Tých, ktorí unikli meču, odvliekol do zajatia do Babylonie, kde boli otrokmi jemu i jeho synom až po nastolenie perzskej vlády. 21 Aby sa tak splnilo slovo Hospodinovo, vyslovené Jeremiášom, kým krajina ako náhradu nedostane všetky svoje sviatočné dni odpočinku. Po celý čas, kým bola pustá, odpočívala, aby sa naplnilo sedemdesiat rokov. 22 V prvom roku Kýra, perzského kráľa - aby sa tak splnilo slovo Hospodinovo, vyslovené Jeremiášom - povzbudil Hospodin perzského kráľa Kýra, ktorý dal rozhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písomne: 23 Takto vraví perzský kráľ Kýros: Hospodin, Boh nebies, odovzdal mi všetky kráľovstvá zeme a poveril ma, aby som Mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Ak niekto z vás pochádza z Jeho ľudu, Hospodin, jeho Boh, nech je s ním a nech odíde!

2Krn 36, 1-23

Verš 1
Nato ľud krajiny vzal Jóácháza, syna Joziášovho, a ustanovil ho miesto jeho otca v Jeruzaleme za kráľa.
2Kr 23:30 - Jeho služobníci priviezli mŕtveho z Megidda do Jeruzalema a pochovali ho v jeho hrobke. Potom vzal ľud krajiny Jóácháza, syna Joziášovho, pomazali ho a ustanovili za kráľa miesta jeho otca.

Verš 6
Proti nemu vytiahol Nebúkadnecar, babylonský kráľ, a sputnal ho okovami, aby ho odvliekol do Babylona.
2Kr 24:1 - Za jeho dní pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar. Jójákím sa stal jeho poddaným na tri roky. Potom sa znova vzbúril proti nemu.

Verš 9
Jójáchín mal osem rokov, keď sa stal kráľom, a tri mesiace i desať dní kraľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi.
2Kr 24:8 - Jójáchín mal osemnásť rokov, keď sa stal kráľom, a kraľoval tri mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Nechuštá, dcéra Élnátanova z Jeruzalema.

Verš 10
Na prelome roku poslal však kráľ Nebúkadnecar pre neho a dal ho dopraviť do Babylonu spolu so vzácnym náčiním domu Hospodinovho. Za kráľa nad Judskom a Jeruzalemom dosadil jeho brata Cidkiju.
Dan 1:1 - V treťom roku kraľovania judského kráľa Jehojákíma prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar k Jeruzalemu a obkľúčil ho.
2Kr 24:17 - Miesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Matanju a premenil mu meno na Cidkija.
Jer 37:1 - Po Jojákímovom synovi Konjáhovi sa stal kráľom Joziášov syn Cidkija, ktorého babylonský kráľ Nebúkadnecar ustanovil za kráľa v Judsku.

Verš 12
Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na pokyn Hospodinov.
Jer 52:2 - Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, celkom tak, ako robil Jojákím.

Verš 21
Aby sa tak splnilo slovo Hospodinovo, vyslovené Jeremiášom, kým krajina ako náhradu nedostane všetky svoje sviatočné dni odpočinku. Po celý čas, kým bola pustá, odpočívala, aby sa naplnilo sedemdesiat rokov.
Jer 25:12 - Po uplynutí sedemdesiatich rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko - znie výrok Hospodinov - a obrátim ho na večnú púšť.
Jer 29:10 - Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto.

Verš 22
V prvom roku Kýra, perzského kráľa - aby sa tak splnilo slovo Hospodinovo, vyslovené Jeremiášom - povzbudil Hospodin perzského kráľa Kýra, ktorý dal rozhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písomne:
Ezd 1:1 - V prvom roku perzského kráľa Kýra - aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, povedané ústami Jeremiáša - povzbudil Hospodin ducha perzského kráľa Kýra, a ten po celom svojom kráľovstve dal rozhlásiť a aj písomne oznámiť:
Jer 25:12 - Po uplynutí sedemdesiatich rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa, i ten národ, i Chaldejsko - znie výrok Hospodinov - a obrátim ho na večnú púšť.
Jer 29:10 - Lebo takto vraví Hospodin: Keď sa doplní sedemdesiat rokov pre Babyloniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto.

2Krn 36,3 - Prekladáme podľa 2 Kr 23,33.

2Krn 36,6 - Nabuchodonozor buď nepreviedol svoj úmysel a Joakima neodviedol do zajatia, alebo ho potom čoskoro pustil domov.

2Krn 36,9 - S 2 Kr 24,8 čítame: "osemnásť". Ale podľa niektorých mal Joachim len osem rokov, keď nastúpil na trón.

2Krn 36,10 - "Keď uplynul rok", t. j. keď zas prišlo obdobie, v ktorom králi tiahli do boja (porov. 2 Sam 11,1). – Sedekiáš bol "otcov brat", čiže strýc Joachina (porov. 2 Kr 24,17).

2Krn 36,21 - Sedemdesiat rokov zajatia (porov. Jer 25,11; 29,10) sa počíta od roku 605, keď sa prvá skupina Júdovcov dostala do zajatia. – Izraeliti nezachovávali sobotný rok, v ktorom nesmeli obrábať polia; preto museli desať sobotných týždňov, čiže 70 rokov, byť v zajatí, ďaleko od svojich rolí. Tie si teda nahradili odpočinok, ktorý im Izraeliti nedopriali v sobotných rokoch. Zem cez celé zajatie slávila sobotný rok.

2Krn 36,22 - Prvý rok Kýrovho panovania bol rok 539 pr. Kr. Tu sa uvádza len začiatok Kýrovho dekrétu, celý je na začiatku Knihy Ezdrášovej.