výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 17, 1-19

1 Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jóšáfát, ktorý bol dosť silný proti Izraelu. 2 Do všetkých opevnených judských miest dal vojsko a rozmiestnil miestodržiteľov v Judsku a v efrajimských mestách, ktoré zaujal jeho otec Ása. 3 Hospodin bol s Jóšáfátom, pretože chodil po prvotných cestách svojho praotca Dávida. Nevyhľadával baalov, 4 ale hľadal Boha svojho otca, chodil v Jeho prikázaniach, a nie podľa skutkov Izraela. 5 Preto Hospodin upevnil kráľovstvo v jeho ruke a celý Júda dával Jóšáfátovi dary, takže dosiahol veľké bohatstvo a úctu. 6 Keď sa mu na cestách Hospodinových zvýšila odvaha, odstránil z Judska aj výšiny a ašéry. 7 V treťom roku svojej vlády poslal svojich hodnostárov Benchajila, Obadju, Zecharju, Netaneéla a Micháju vyučovať po judských mestách. 8 S nimi poslal levítov Šemaju, Netanju, Zebadju, Asáéla, Šemirámóta, Jonatána, Adoniju, Tobiju a Tób-Adoniju, levítov a s nimi kňazov Elíšámu a Jehoráma. 9 Tí vyučovali v Judsku a mali so sebou knihu zákona Hospodinovho. Pochodili po všetkých judských mestách a vyučovali medzi ľudom. 10 Vtedy prišiel na všetky kráľovstvá krajín vôkol Judska strach pred Hospodinom, takže nebojovali proti Jóšáfátovi. 11 I niektorí Filištínci prinášali Jóšáfátovi dary a striebro ako poplatok. Aj Arabi mu prinášali drobné stádo: sedemtisíc sedemsto baranov a sedemtisíc sedemsto kozlov. 12 Tak Jóšáfát mocnel a dosahoval vrchol. V Judsku budoval hrady a zásobovacie mestá. 13 V judských mestách mal mnoho zásob a v Jeruzaleme mal bojovníkov, udatných hrdinov. 14 Ich zriadenie podľa rodín je toto: Z Judska boli tisícnikmi: Adna, veliteľ, a s ním tristotisíc udatných hrdinov, 15 vedľa neho Jóchánán, veliteľ, a s ním dvestoosemdesiattisíc, 16 ďalej bol vedľa neho Amasja, syn Zichrího, dobrovoľník Hospodinov, a s ním dvestotisíc udatných hrdinov. 17 Z Benjamína boli: udatný hrdina Eljáda a s ním dvestotisíc lukom a štítom vystrojených, 18 vedľa neho bol Józábád a s ním stoosemdesiattisíc vystrojených k vojenskej službe. 19 Títo konali službu u kráľa okrem tých, ktorých kráľ pridelil do opevnených miest po celom Judsku.

2Krn 17, 1-19

Verš 1
Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jóšáfát, ktorý bol dosť silný proti Izraelu.
1Kr 15:24 - Keď Ásá usnul so svojimi otcami, pochovali ho k nim v meste jeho otca Dávida; po ňom sa stal kráľom jeho syn Jehóšáfát.

Verš 2
Do všetkých opevnených judských miest dal vojsko a rozmiestnil miestodržiteľov v Judsku a v efrajimských mestách, ktoré zaujal jeho otec Ása.
2Krn 15:8 - Keď Ása počul tieto slová a proroctvo proroka Azarju, syna Ódédovho, vzchopil sa a odstránil ohavnosti z celého Judska a Benjamínska i z miest, ktorých sa zmocnil v Efrajimskom pohorí, a obnovil oltár Hospodinov, ktorý bol pred Hospodinovou predsieňou.

2Krn 17,3 - "Neskoršie" cesty Dávidove už neboli bez hriechu, na "prvých" nezhrešil. – O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

2Krn 17,9 - Akého rozsahu bola a čo obsahovala táto kniha Zákona, nemožno z osnovy určiť.