výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Krn 17, 1-19

1 Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat. Ten sa ukázal silný proti Izraelu. 2 Do všetkých opevnených miest Júdska dal vojsko a zriadil posádky v júdskej krajine a v efraimských mestách, ktoré dobyl jeho otec Asa. 3 Pán bol s Jozafatom, lebo kráčal po prvých cestách svojho otca Dávida a nevyhľadával bálov, 4 ale vyhľadával Boha svojho otca a kráčal podľa jeho príkazov, a nie podľa toho, čo robil Izrael. 5 Preto Pán upevnil kráľovstvo v jeho ruke a celé Júdsko dávalo Jozafatovi dary, takže mal množstvo bohatstva a slávy. 6 A keď na Pánových cestách vzrástla jeho smelosť, odstránil z Júdska ešte aj výšiny a ašery. 7 V treťom roku svojho kraľovania poslal svoje kniežatá Benhaila, Obdiáša, Zachariáša, Natanaela a Micheáša, aby vyučovali v júdskych mestách, 8 s nimi levitov: Semeiáša, Nataniáša, Zabadiáša, Asaela, Semiramota, Jonatána, Adoniáša, Tobiáša a Tobadoniáša, levitov, a s nimi kňazov Elisamu a Jorama. 9 Vyučovali v Júdsku; mali so sebou knihu Pánovho Zákona. Obišli všetky júdske mestá a vyučovali ľud. 10 Preto zavládol strach pred Pánom vo všetkých kráľovstvách krajín, ktoré boli okolo Júdska, a nepúšťali sa s Jozafatom do vojny. 11 Aj od Filištíncov donášali Jozafatovi dary a striebro ako poplatok. Aj Arabi mu donášali dobytok: sedemtisícsedemsto baranov a sedemtisícsedemsto capov. 12 Takto Jozafat ustavične rástol do výšky. Postavil v Júdsku hrady a mestá pre zásoby. 13 V júdskych mestách previedol mnoho prác a v Jeruzaleme mal bojovníkov, udatných hrdinov. 14 A toto je ich počet podľa domovských rodov: Z Júdska velitelia tisícok: knieža Ednas a s ním tristotisíc udatných bojovníkov. 15 Poruke mu bol knieža Johanan a s ním dvestoosemdesiattisíc. 16 Po jeho ruke bol Zechriho syn Amasiáš, ktorý sa zasvätil Pánovi, a s ním dvestotisíc udatných bojovníkov. 17 Z Benjamína udatný bojovník Eliada a s ním dvestotisíc ozbrojených lukom a štítom. 18 Poruke mu bol Jozabad a s ním stoosemdesiattisíc vystrojených do boja. 19 Oni boli kráľovi k službám okrem tých, ktorých kráľ umiestnil v opevnených mestách po celom Júdsku.

2Krn 17, 1-19

Verš 1
Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat. Ten sa ukázal silný proti Izraelu.
1Kr 15:24 - Potom sa Asa uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat.

Verš 2
Do všetkých opevnených miest Júdska dal vojsko a zriadil posádky v júdskej krajine a v efraimských mestách, ktoré dobyl jeho otec Asa.
2Krn 15:8 - Keď Asa počul tieto slová a proroctvo proroka (Azariáša, syna) Odedovho, vzchopil sa a odstránil hnusoty z celého územia Júdu a Benjamína a z miest, ktoré zaujal na Efraimskom pohorí, a obnovil Pánov oltár, ktorý bol pred Pánovou predsieňou.

2Krn 17,3 - "Neskoršie" cesty Dávidove už neboli bez hriechu, na "prvých" nezhrešil. – O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

2Krn 17,9 - Akého rozsahu bola a čo obsahovala táto kniha Zákona, nemožno z osnovy určiť.