výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Krn 14, 1-14

1 Asa robil, čo bolo dobré a spravodlivé v očiach Pána, jeho Boha. 2 Odstránil cudzie oltáre a výšiny, polámal pomníky a povytínal ašery. 3 Júdovi prikázal, aby vyhľadával Pána, Boha svojich otcov, a plnil zákon a prikázania. 4 Odstránil zo všetkých júdskych miest výšiny a chamány. Kým bol on, kráľovstvo malo pokoj. 5 V Júdsku postavil opevnené mestá, lebo krajina bola v pokoji a v tých rokoch sa proti nemu nestrhla nijaká vojna, lebo Pán mu doprial pokoj. 6 Povedal Júdovi: „Stavajme tieto mestá a ohraďme ich múrom, vežami, bránami a závorami! Krajina je ešte pred nami, lebo sme hľadali Pána, svojho Boha. Hľadali sme a doprial nám pokoj zo všetkých strán.“ Stavali teda s úspechom. 7 V Asovom vojsku bolo z Júdu tristotisíc štítonošov a kopijníkov a z Benjamína dvestoosemdesiattisíc štítonošov a strelcov z luku. To všetko boli udatní bojovníci. 8 Vytiahol proti nim Etiópčan Zara s miliónovou armádou a tristo vozmi a došiel až k Marese. 9 Asa mu išiel naproti a zviedli boj v údolí Safata pri Marese. 10 Asa vzýval Pána, svojho Boha, a hovoril: „Pane, okrem teba niet nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo na teba sa opierame a v tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty!“ 11 A Pán porazil Etiópčanov pred Asom a pred Júdom, takže Etiópčania ušli. 12 Asa a vojsko, ktoré bolo s ním, prenasledovalo ich až po Gerar. Z Etiópčanov padli toľkí, že sotva bolo u nich živého, lebo Pán a jeho vojsko ich zlomili. Nabrali veľa koristi 13 a porazili všetky mestá na okolí Geraru, lebo sa ich zmocnil strach pred Pánom. Všetky tie mestá vyplienili, lebo v nich bolo veľa koristi. 14 Zborili aj stany pri dobytku, zajali množstvo oviec a tiav a vrátili sa do Jeruzalema.

2Krn 14, 1-14

Verš 11
A Pán porazil Etiópčanov pred Asom a pred Júdom, takže Etiópčania ušli.
1Sam 14:6 - Jonatán povedal chlapcovi, svojmu zbrojnošovi: „Nože, prejdime k posádke tých neobrezancov, azda Pán urobí (niečo) v náš prospech. Veď Pánovi nič neprekáža zachrániť pomocou veľkého alebo nepatrného počtu!“

Verš 1
Asa robil, čo bolo dobré a spravodlivé v očiach Pána, jeho Boha.
1Kr 15:8 - Potom sa Abiam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa.

Verš 3
Júdovi prikázal, aby vyhľadával Pána, Boha svojich otcov, a plnil zákon a prikázania.
1Kr 15:13 - Odstránil tiež svoju (starú) matku Maáchu z postavenia kňažnej, lebo dala Ašere urobiť necudný pomník. Asa zrútil jej ohavnú modlu a spálil ju v údolí Kedronu.

Verš 9
Asa mu išiel naproti a zviedli boj v údolí Safata pri Marese.
2Krn 16:8 - Neboli Etiópčania a Líbyjci početným vojskom s veľkým množstvom vozov a jazdcov? Ale že si sa spoliehal na Pána, vydal ti ich do rúk.

2Krn 14,2 - O pomníkoch a ašerách pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

2Krn 14,4 - Chamány boli stĺpy stavané k úcte boha Bála, ktorého najmä Feníčania ctili ako boha slnka.

2Krn 14,8 - Zara (Zerach) bol azda Sesakov nástupca Osorkon I. (924–896). Alebo je reč len o nejakom ináč neznámom vojvodcovi. Osnova nehovorí, že Zara bol faraónom. – Údolie Safata je neznáme. Možno, že treba prekladať len: "v údolí severne od Maresy".

2Krn 14,12 - Gerar, dnešné Džerar, je juhozápadne od Gazy; porov. 10,19; 26,6.