výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 14, 1-15

1 A tak ľahol Abiáš a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom. A kraľoval Aza, jeho syn, miesto neho. Za jeho dní mala zem pokoj desať rokov. 2 Aza robil to, čo bolo dobré a spravedlivé v očiach Hospodina, jeho Boha. 3 A odstránil oltáre cudzích bohov aj výšiny a roztrieskal modlárske stĺpy a posekal háje. 4 A rozkázal Júdovi, aby hľadali Hospodina, Boha svojich otcov, a aby robili to, čo káže zákon a prikázanie. 5 A odstránil výšiny a slnečné obrazy zo všetkých miest Júdových, a tak bolo kráľovstvo pred ním na pokoji. 6 A vystavil ohradené mestá v Judsku, lebo zem bola na pokoji, ani nebolo proti nemu vojny v tých rokoch, lebo Hospodin mu dal odpočinutia. 7 A riekol Júdovi, svojmu ľudu: Vystavme tie mestá a ohraďme ich múrami, opevnime vežami a opatrime bránami a závorami, kým ešte je zem pred nami v pokoji. Lebo sme hľadali Hospodina, svojho Boha, hľadali sme ho, a dal nám odpočinutia zo všetkých strán. A tak staväli, a darilo sa im. 8 A Aza mal vojsko takých, ktorí nosili veľký štít a ťažkú kopiju z pokolenia Júdovho tristo tisíc mužov, a z Benjamina takých, ktorí nosili malý štít a strieľali z luku, dvesto osemdesiat tisíc. To všetko boli udatní mužovia. 9 A vyšiel proti nim Ethiop Zerach s vojskom, ktorého bolo tisíc tisícov, a vozov mal tristo. Prišiel až k mestu Maréša. 10 A Aza vyšiel proti nemu, a zriadili sa do boja na doline Cefate pri Maréši. 11 Vtedy volal Aza k Hospodinovi, svojmu Bohu, a riekol: Hospodine, u teba nie je rozdielu, keď ty chceš pomôcť, či má niekto mnoho, alebo či nemá sily. Pomôž, nám, ó, Hospodine, náš Bože! Lebo na teba sa opierame a v tvojom mene sme prišli proti tomuto množstvu. Hospodine, ty si naším Bohom, nech nemá proti tebe moci mizerný človek! 12 A Hospodin porazil Ethiopov pred Azom a pred Júdom, takže utekali Ethiopi. 13 A Aza ich prenasledoval i ľud, ktorý bol s ním, až po Gerár. A padlo toľko Ethiopov, že sa nemohli zotaviť, pretože boli skrúšení pred Hospodinom a pred jeho vojskom. A odniesli koristi veľmi mnoho. 14 A zbili všetky mestá v okolí Gerára, lebo strach Hospodinov prišiel na nich, a vyplienili všetky tie mestá, pretože bolo v nich mnoho plenu. 15 A zbili aj stány pastierov dobytka a zajmúc množstvo oviec a veľblúdov navrátili sa do Jeruzalema.

2Krn 14, 1-15

Verš 11
Vtedy volal Aza k Hospodinovi, svojmu Bohu, a riekol: Hospodine, u teba nie je rozdielu, keď ty chceš pomôcť, či má niekto mnoho, alebo či nemá sily. Pomôž, nám, ó, Hospodine, náš Bože! Lebo na teba sa opierame a v tvojom mene sme prišli proti tomuto množstvu. Hospodine, ty si naším Bohom, nech nemá proti tebe moci mizerný človek!
1Sam 14:6 - A Jonatán riekol mládencovi, ktorý nosil jeho zbraň: Poď, prejdime k posádke týchto neobrezancov; možno, že Hospodin vykoná za nás, lebo však Hospodinovi nie je ťažko zachrániť už či mnohom a či málom.

Verš 1
A tak ľahol Abiáš a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom. A kraľoval Aza, jeho syn, miesto neho. Za jeho dní mala zem pokoj desať rokov.
1Kr 15:8 - A tak ľahol Abijam a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom, a kraľoval Aza, jeho syn, miesto neho.

Verš 3
A odstránil oltáre cudzích bohov aj výšiny a roztrieskal modlárske stĺpy a posekal háje.
1Kr 15:13 - Áno, i Maachu, svoju matku, odstránil, aby nebola kráľovnou, pretože bola spravila ohavu pre háj. Ale Aza vyťal jej ohavnú modlu a spálil ju pri potoku Kidrone.

Verš 9
A vyšiel proti nim Ethiop Zerach s vojskom, ktorého bolo tisíc tisícov, a vozov mal tristo. Prišiel až k mestu Maréša.
2Krn 16:8 - Či nebolo Ethiopov a Lýbov množstvo vojska, čo do vozov a jazdcov, veľmi mnoho? A keď si sa oprel na Hospodina, vydal ich do tvojej ruky.

2Krn 14,2 - O pomníkoch a ašerách pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

2Krn 14,4 - Chamány boli stĺpy stavané k úcte boha Bála, ktorého najmä Feníčania ctili ako boha slnka.

2Krn 14,8 - Zara (Zerach) bol azda Sesakov nástupca Osorkon I. (924–896). Alebo je reč len o nejakom ináč neznámom vojvodcovi. Osnova nehovorí, že Zara bol faraónom. – Údolie Safata je neznáme. Možno, že treba prekladať len: "v údolí severne od Maresy".

2Krn 14,12 - Gerar, dnešné Džerar, je juhozápadne od Gazy; porov. 10,19; 26,6.