výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 11, 1-23

1 A keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, shromaždil dom Júdov a Benjaminov, sto osemdesiat tisíc vybraných bojovníkov, aby bojovali proti Izraelovi a tak prinavrátili kráľovstvo Rechabeámovi. 2 Ale stalo sa slovo Hospodinovo k Šemaiášovi, mužovi Božiemu, povediac: 3 Povedz Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu, judskému kráľovi, i celému Izraelovi, ktorý je v Judsku i v Benjaminovi, a riekni: 4 Takto hovorí Hospodin: Nechoďte hore ani nebojujte proti svojim bratom! Navráťte sa každý do svojho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A poslúchli slová Hospodinove a vrátili sa a neišli proti Jeroboámovi. 5 A Rechabeám býval v Jeruzaleme a vystavil mestá na ohradené mestá v Judsku. 6 A vystavil Betlehem, Étam a Tekou, 7 Bét-cúr, Socho a Adullam, 8 Gát, Maréšu a Zíf, 9 Adoraim, Lachiš a Azéku, 10 Careu, Ajalon a Hebron, ktoré boly v Judsku a v Benjaminovi, ohradené mestá. 11 A keď opevnil ohradené mestá, dal do nich vojvodov a zásoby potravín a oleja i vína 12 a do jedného každého mesta veľké štíty a kopije a náramne ich opevnil a mal Júdu a Benjamina. 13 A kňazi a Levitovia, ktorí boli v celom Izraelovi, postavili sa k nemu zo všetkých svojich krajov. 14 Lebo Levitovia opustili svoje predmestia i svoje državie a odišli do Judska a do Jeruzalema, preto že ich zavrhol Jeroboám i jeho synovia, aby nekonali kňazskej služby Hospodinovi. 15 A postavil si zvláštnych kňazov pre výšiny, pre démonov a pre teľatá, ktoré spravil. 16 A za nimi zo všetkých pokolení Izraelových tí, ktorí oddali svoje srdce hľadať Hospodina, Boha Izraelovho, prišli do Jeruzalema obetovať Hospodinovi, Bohu svojich otcov. 17 A tak upevnili kráľovstvo Júdovo a posilňovali Rechabeáma, syna Šalamúnovho, tri roky; lebo chodili po ceste Dávidovej a Šalamúnovej tri roky. 18 A Rechabeám si vzal ženu, Machalať, dcéru Jerimóta, syna Dávidovho, a Abichaiľ, dcéru Eliába, syna Izaiho, 19 ktorá mu porodila synov, Jehuša, Šemariáša a Zahama. 20 A po nej si vzal Maachu, dcéru Absalomovu, ktorá mu porodila Abiáša, Attaiho, Zízu a Šelomita. 21 A Rechabeám miloval Maachu, dcéru Absalomovu, nado všetky svoje ženy a svoje ženiny, lebo si bol vzal osemnásť žien a šesťdesiat ženín a splodil dvadsaťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 A Rechabeám postavil Abiáša, syna Maachy, za hlavu, za vojvodu medzi jeho bratmi, lebo ho mienil učiniť kráľom. 23 A počínal si rozumne a rozsadil zo všetkých svojich synov do všetkých zemí Júdu a Benjamina, do všetkých ohradených miest, a dal im množstvo poživy a napýtal im hromadu žien.

2Krn 11, 1-23

Verš 1
A keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, shromaždil dom Júdov a Benjaminov, sto osemdesiat tisíc vybraných bojovníkov, aby bojovali proti Izraelovi a tak prinavrátili kráľovstvo Rechabeámovi.
1Kr 12:21 - Keď potom prišiel Rechabeám do Jeruzalema, shromaždil všetok dom Júdov i pokolenie Benjaminovo, sto osemdesiat tisíc vybraných mužov vojenných, aby bojovali proti domu Izraelovmu nato, aby prinavrátili kráľovstvo Rechabeámovi, synovi Šalamúnovmu.

Verš 4
Takto hovorí Hospodin: Nechoďte hore ani nebojujte proti svojim bratom! Navráťte sa každý do svojho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A poslúchli slová Hospodinove a vrátili sa a neišli proti Jeroboámovi.
1Kr 12:24 - Takto hovorí Hospodin: Nechoďte hore ani nebojujte proti svojim bratom, synom Izraelovým! Navráťte sa každý do svojho domu, lebo odo mňa sa stala tá vec. A poslúchli slovo Hospodinovo a vrátili sa, aby odišli podľa slova Hospodinovho.

Verš 20
A po nej si vzal Maachu, dcéru Absalomovu, ktorá mu porodila Abiáša, Attaiho, Zízu a Šelomita.
1Kr 15:2 - Kraľoval tri roky v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Maacha, dcéra Abisalomova.

Verš 14
Lebo Levitovia opustili svoje predmestia i svoje državie a odišli do Judska a do Jeruzalema, preto že ich zavrhol Jeroboám i jeho synovia, aby nekonali kňazskej služby Hospodinovi.
2Krn 13:9 - Či ste azda nezahnali kňazov Hospodinových, synov Áronových, a Levitov? A narobili ste si kňazov ako národy iných zemí; ktokoľvek prijde, aby naplnil svoju ruku juncom alebo siedmimi baranmi, nuž stane sa kňazom tomu, čo nie je Bohom.

Verš 15
A postavil si zvláštnych kňazov pre výšiny, pre démonov a pre teľatá, ktoré spravil.
1Kr 12:31 - A spravil dom výšin a narobil kňazov z najposlednejších z ľudu, ktorí neboli zo synov Léviho.

2Krn 11,1-4 - Porov. 1 Kr 12,21–24.

2Krn 11,6-10 - O Etame porov. Sdc 15,7–8. – O Tekue 2 Sam 14,2. Betsur porov. Joz 15,58 a 1 Krn 2,45; Socho 1 Sam 17,1; Odolam 1 Sam 22,1; Gét 1 Sam 5,8; Maresa (Tell Sandahanna) Joz 15,44; Zif 1 Sam 23,14; Adoram, dnes Dura, západne od Hebronu. – Lachis pozri 2 Kr 14,19; Azeka, pozri 1 Sam 17,1; Saraa, pozri Joz 15,33.

2Krn 11,15 - O capoch pozri Lv 17,7. – O Jeroboamových teľcoch pozri 1 Kr 12,28 nn.

2Krn 11,16 - "Za nimi" rozumej: za levitmi.

2Krn 11,22 - Slovo: "zamýšľal!" je už z 23. verša, porov. LXX.