výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

2Krn 11, 1-23

1 ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם׃ 2 ויהי דבר יהוה אל שמעיהו איש האלהים לאמר׃ 3 אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל ביהודה ובנימן לאמר׃ 4 כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דברי יהוה וישבו מלכת אל ירבעם׃ 5 וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה׃ 6 ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע׃ 7 ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם׃ 8 ואת גת ואת מרשה ואת זיף׃ 9 ואת אדורים ואת לכיש ואת עזקה׃ 10 ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות׃ 11 ויחזק את המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין׃ 12 ובכל עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי לו יהודה ובנימן׃ 13 והכהנים והלוים אשר בכל ישראל התיצבו עליו מכל גבולם׃ 14 כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃ 15 ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה׃ 16 ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את לבבם לבקש את יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם׃ 17 ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש׃ 18 ויקח לו רחבעם אשה את מחלת בן ירימות בן דויד אביהיל בת אליאב בן ישי׃ 19 ותלד לו בנים את יעוש ואת שמריה ואת זהם׃ 20 ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזא ואת שלמית׃ 21 ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו כי נשים שמונה עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים וששים בנות׃ 22 ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו׃ 23 ויבן ויפרץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים׃

2Krn 11, 1-23

Verš 1
ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם׃
1Kr 12:21 - ויבאו רחבעם ירושלם ויקהל את כל בית יהודה ואת שבט בנימן מאה ושמנים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם בית ישראל להשיב את המלוכה לרחבעם בן שלמה׃

Verš 4
כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דברי יהוה וישבו מלכת אל ירבעם׃
1Kr 12:24 - כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דבר יהוה וישבו ללכת כדבר יהוה׃

Verš 20
ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזא ואת שלמית׃
1Kr 15:2 - שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת אבישלום׃

Verš 14
כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃
2Krn 13:9 - הלא הדחתם את כהני יהוה את בני אהרן והלוים ותעשו לכם כהנים כעמי הארצות כל הבא למלא ידו בפר בן בקר ואילם שבעה והיה כהן ללא אלהים׃

Verš 15
ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה׃
1Kr 12:31 - ויעש את בית במות ויעש כהנים מקצות העם אשר לא היו מבני לוי׃

2Krn 11,1-4 - Porov. 1 Kr 12,21–24.

2Krn 11,6-10 - O Etame porov. Sdc 15,7–8. – O Tekue 2 Sam 14,2. Betsur porov. Joz 15,58 a 1 Krn 2,45; Socho 1 Sam 17,1; Odolam 1 Sam 22,1; Gét 1 Sam 5,8; Maresa (Tell Sandahanna) Joz 15,44; Zif 1 Sam 23,14; Adoram, dnes Dura, západne od Hebronu. – Lachis pozri 2 Kr 14,19; Azeka, pozri 1 Sam 17,1; Saraa, pozri Joz 15,33.

2Krn 11,15 - O capoch pozri Lv 17,7. – O Jeroboamových teľcoch pozri 1 Kr 12,28 nn.

2Krn 11,16 - "Za nimi" rozumej: za levitmi.

2Krn 11,22 - Slovo: "zamýšľal!" je už z 23. verša, porov. LXX.