výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 33, 1-25

1 Manasses mal dvanásť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval päťdesiatpäť rokov v Jeruzaleme. 2 A robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, podľa ohavností národov, ktoré vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových. 3 Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bol rozboril Ezechiáš, jeho otec, a postavil oltáre Bálom a narobil hájov a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im. 4 A vystavil oltáre aj v dome Hospodinovom, o ktorom povedal Hospodin: V Jeruzaleme bude moje meno na veky. 5 A nastaväl oltárov všetkému vojsku nebeskému v oboch dvoroch domu Hospodinovho. 6 A on sám dal previesť svojich synov cez oheň v údolí syna Hinnoma a planetáril, veštil a čaril a nadovážil si duchárov a vedomcov robiac mnoho takéto, čo je zlé v očiach Hospodinových, aby ho popudzoval. 7 Postavil aj rytý obraz modly z kameňa, ktorý spravil, v dome Božom, o ktorom povedal Bôh Dávidovi a Šalamúnovi, jeho synovi: V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som vyvolil zpomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky. 8 A neučiním toho viacej, aby som dal uhnúť nohe Izraelovej preč zo zeme, ktorú som osobitne postavil pre vašich otcov, len ak budú pozorovať, aby činili všetko to, čo som im prikázal, celý zákon a ustanovenia a súdy, vydané skrze Mojžiša. 9 Ale Manasses zaviedol Júdu a obyvateľov Jeruzalema do bludu, aby robili horšie ako národy, ktoré vyhladil Hospodin zpred tvári synov Izraelových. 10 A Hospodin hovoril Manassesovi a jeho ľudu, ale nepozorovali. 11 Preto doviedol na nich Hospodin veliteľov vojska assýrskeho kráľa, ktorí jali Manassesa na tŕne a poviažuc ho dvoma medenými reťazami odviedli ho do Babylona. 12 No, keď bol sovrený, ponižoval sa a krotil tvár Hospodina, svojho Boha, a veľmi sa koril pred Bohom svojich otcov. 13 A modlil sa mu. A Bôh sa mu dal uprosiť a vyslyšal jeho pokornú prosbu a doviedol ho zpät do Jeruzalema do jeho kráľovstva. A tak poznal Manasses, že on, Hospodin, je Bohom. 14 Potom vystavil vonkajší múr mesta Dávidovho na západ od Gichona, v údolí, a jako sa ide k Rybej bráne, a obohnal múrom Ofel a vyhnal ho, múr, veľmi vysoko. A postavil veliteľov vojska do všetkých miest ohradených v Judsku. 15 A odstránil cudzích bohov aj kamenný obraz modly z domu Hospodinovho i všetky oltáre, ktoré bol vystavil na vrchu domu Hospodinovho a v Jeruzaleme, a vyhádzal to von za mesto. 16 Potom vystavil oltár Hospodinov a obetoval na ňom pokojné obeti bitné a obeti chvály a rozkázal Júdovi, aby slúžili Hospodinovi, Bohu Izraelovmu. 17 Avšak ľud ešte vždy obetoval na výšinách, len že Hospodinovi, svojmu Bohu. 18 A ostatné deje Manassesove a jeho modlitba k jeho Bohu jako i slová vidiacich, ktorí mu hovorievali v mene Hospodina, Boha Izraelovho, to hľa, je napísané v dejinách kráľov Izraelových. 19 A jeho modlitba, a jako sa mu dal Bôh uprosiť, a všetky jeho hriechy i jeho prestúpenie i miesta, na ktorých bol vystavil výšiny, a kde bol postavil háje a rytiny, prv ako sa pokoril, to hľa, je napísané v dejinách Chozaiho. 20 A tak ľahol Manasses a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v jeho dome. A kraľoval Amon, jeho syn, miesto neho. 21 Amon mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme. 22 Robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, ako bol robil Manasses, jeho otec, lebo Amon obetoval všetkým rytinám, ktorých bol narobil Manasses, jeho otec, a slúžil im. 23 Nepokoril sa pred Hospodinom, ako sa pokoril Manasses, jeho otec, lebo on, Amon, hrešil o mnoho viac. 24 A sprisahali sa proti nemu jeho služobníci a zabili ho v jeho dome. 25 A zase ľud zeme pobil všetkých tých, ktorí sa sprisahali proti kráľovi Amonovi, a ľud zeme urobil kráľom Joziáša, jeho syna, miesto neho.

2Krn 33, 1-25

Verš 11
Preto doviedol na nich Hospodin veliteľov vojska assýrskeho kráľa, ktorí jali Manassesa na tŕne a poviažuc ho dvoma medenými reťazami odviedli ho do Babylona.
Dt 28:36 - Hospodin zavedie i teba i tvojho kráľa, ktorého ustanovíš nad sebou, k národu, ktorého si neznal ani ty ani tvoji otcovia, a tam budeš slúžiť iným bohom, drevu a kameňu.
Jób 36:8 - A jestli sú poviazaní reťazami a lapení sú do povrazov trápenia,

Verš 3
Lebo zase vystavil výšiny, ktoré bol rozboril Ezechiáš, jeho otec, a postavil oltáre Bálom a narobil hájov a klaňal sa všetkému vojsku nebeskému a slúžil im.
2Kr 18:4 - On odstránil výšiny, roztrieskal modlárske sochy, vysekal háje a roztĺkol medeného hada, ktorého bol spravil Mojžiš; lebo až do tých dní mu kadili synovia Izraelovi kadivo, a nazval ho Nechuštánom .
2Krn 31:1 - Keď sa to všetko dokončilo, vyšli všetci synovia Izraelovi, ktorí sa tam nachádzali, do miest Júdových a rozlámali modlárske sochy a posekali háje a rozborili výšiny aj oltáre a odpratali to z celého Judska, Benjaminska, Efraimska a zo zeme Manassesovej až i všetko dokončili. Potom sa navrátili všetci synovia Izraelovi, každý do svojho državia, do svojich miest.
2Krn 32:12 - Či azda on sám, Ezechiáš, neodstránil jeho výšin a jeho oltárov a nepovedal Júdovi a Jeruzalemu: Pred jedným oltárom sa budete klaňať a na ňom budete kadiť.

Verš 4
A vystavil oltáre aj v dome Hospodinovom, o ktorom povedal Hospodin: V Jeruzaleme bude moje meno na veky.
2Kr 21:4 - A vystavil oltáre v dome Hospodinovom, o ktorom povedal Hospodin: V Jeruzaleme položím svoje meno.
Dt 12:5 - Ale na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, váš Bôh, zo všetkých vašich pokolení, aby tam položil svoje meno, tam, kde bude bývať, budete ho hľadať, a ta prijdeš.
Dt 12:11 - vtedy na to miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, váš Bôh, nato, aby tam prebývalo jeho meno, budete donášať všetko to, čo vám ja prikazujem, svoje zápalné obeti a svoje bitné obeti, svoje desatiny a obeť pozdvihnutia svojej ruky jako i všetko najlepšie svojich sľubov, ktoré sľúbite Hospodinovi.
2Sam 7:13 - Ten vystaví môjmu menu dom, a ja postavím pevne trón jeho kráľovstva, takže bude stáť až na veky.
1Kr 8:29 - aby boly tvoje oči otvorené na tento dom noc i deň, na miesto, o ktorom si povedal: Nechže je moje meno tam, aby si vyslýchal modlitbu, ktorú sa bude modliť tvoj služobník na tomto mieste.
1Kr 9:3 - a Hospodin mu riekol: Počul som tvoju modlitbu a tvoju pokornú prosbu, ktorú si prosil predo mnou: posvätil som tento dom, ktorý si vystavil, aby som tam položil svoje meno, a aby tam bolo až na veky, a moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni.
2Krn 7:16 - A tak teraz som si vyvolil a posvätil som tento dom, aby tam bolo moje meno až na veky, a moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni.
Ž 132:13 - Lebo Hospodin si vyvolil Sion, oň si žiada za svoj príbytok, ako povedal:
Jer 32:34 - A nastaväli svojich hnusôb v dome, nad ktorým bolo menované moje meno, aby ho zanečistili.

Verš 21
Amon mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme.
2Kr 21:19 - Amon mal dvadsaťdva rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval dva roky v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Mešullemeť, dcéra Charúca z Jotby.

Verš 6
A on sám dal previesť svojich synov cez oheň v údolí syna Hinnoma a planetáril, veštil a čaril a nadovážil si duchárov a vedomcov robiac mnoho takéto, čo je zlé v očiach Hospodinových, aby ho popudzoval.
Lv 18:21 - A nedáš, aby niekto z tvojho semena bol prevedený cez oheň Molochovi, a nepoškvrníš mena svojho Boha. Ja som Hospodin.
Dt 18:10 - Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník
2Kr 16:3 - lež chodil po ceste kráľov Izraelových, ba ešte i svojho syna dal previesť cez oheň podľa ohavností pohanských národov, ktoré vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových.
2Krn 28:3 - Krome toho aj kadil v doline syna Hinnoma a pálil svojich synov ohňom podľa ohavností pohanov, ktorých vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových.

2Krn 33,1-9 - Porov. 2 Kr 21,1–9.

2Krn 33,6 - Údolie Benenom pozri 28,3.

2Krn 33,7 - Podľa 2 Kr 21,7 bola to socha Ašery.

2Krn 33,13 - Vo vydaniach Vulgáty na konci po kánonických knihách býva odtlačovaná "Modlitba Manassesova". Je to nepravý (apokryfný) spis. Pravá modlitba sa nám nezachovala.

2Krn 33,14 - O Gihone porov. 32,30; o Ofeli 27,3. – Rybná brána bola v strede severného múru.

2Krn 33,17 - Bola to síce zakázaná, ale aspoň už nie modlárska bohoslužba.

2Krn 33,18 - O prameňoch Kroník pozri úvod.

2Krn 33,19 - Vulgáta slovo "vidcov" pokladá za vlastné meno: Hosai.

2Krn 33,20 - Porov. 2 Kr 21,18.

2Krn 33,21-24 - Porov. 2 Kr 21,19–26.