výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 17, 1-19

1 A kraľoval Jozafat, jeho syn, miesto neho. A zmocnil sa proti Izraelovi. 2 A umiestil vojsko po všetkých mestách Júdových, ktoré boly ohradené. Rozložil i posádky stráže v zemi Júdovej a po mestách Efraimových, ktoré zaujal Aza, jeho otec. 3 A Hospodin bol s Jozafatom, lebo chodil po prvých cestách Dávida, svojho otca, a nevyhľadával Bálov. 4 Ale hľadal Boha svojho otca a chodil v jeho prikázaniach a nerobil tak, ako robil Izrael. 5 Preto Hospodin upevnil kráľovstvo v jeho ruke, a dali všetci obyvatelia Júdovi Jozafatovi dary, takže mal hojne bohatstva a slávy. 6 A keď sa povznieslo jeho srdce na cestách Hospodinových, odstránil ešte aj výšiny i háje z Júdu. 7 A v treťom roku svojho kraľovania poslal svoje kniežatá, Benchaila, Obadiáša, Zachariáša, Natanaela a Michaiáša, aby učili po mestách Júdových. 8 A išli s nimi Levitovia Šemaiáš, Netaniáš, Zebadiáš, Azael, Šemiramót, Jonatán, Adoniáš, Tobiáš a Tobadoniáš, Levitovia, a s nimi Elišama a Jehorám, kňazi. 9 A tak učili po Judsku majúc so sebou knihu zákona Hospodinovho a chodili dookola po všetkých mestách Júdových a učili medzi ľudom. 10 A bol strach Hospodinov na všetkých kráľovstvách zemí, ktoré boly vôkol Judska, a nebojovaly proti Jozafatovi. 11 A z Filištínov donášali rôzni Jozafatovi dary i striebra uloženú daň. Aj Arabovia mu dovádzali drobný dobytok, po každé sedem tisíc sedemsto baranov a kozlov tiež sedem tisíc sedemsto. 12 A tak prospieval Jozafat a rástol až vysoko. A vystavil v Judsku zámky a mestá skladíšť. 13 A konal mnohé práce veliké v judských mestách a bojovníkov, udatných mužov, mal v Jeruzaleme. 14 A toto je ich počet podľa domu ich otcov. Z Júdu velitelia nad tisícami: veliteľ Adna a s ním udatných mužov tristo tisíc. 15 Vedľa neho veliteľ Jehochanan a s ním dvesto osemdesiat tisíc. 16 A vedľa toho Amaziáš, syn Zichriho, ktorý sa dobrovoľne oddal Hospodinovi, a s ním dvesto tisíc udatných mužov. 17 Z Benjamina: udatný muž Eljada a s ním ozbrojených lučišťom a malým štítom dvesto tisíc. 18 A vedľa neho Jehozabad a s ním sto osemdesiat tisíc vyzbrojených do boja. 19 Tí posluhovali kráľovi, krome tých, ktorých umiestil kráľ v ohradených mestách po celom Judsku.

2Krn 17, 1-19

Verš 1
A kraľoval Jozafat, jeho syn, miesto neho. A zmocnil sa proti Izraelovi.
1Kr 15:24 - A tak ľahol Aza a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný s nimi v meste Dávida, svojho otca. A kraľoval Jozafat, jeho syn, miesto neho.

Verš 2
A umiestil vojsko po všetkých mestách Júdových, ktoré boly ohradené. Rozložil i posádky stráže v zemi Júdovej a po mestách Efraimových, ktoré zaujal Aza, jeho otec.
2Krn 15:8 - A keď počul Aza tie slová a proroctvo proroka Odéda, posilnil sa a odpratal ošklivosti z celej zeme Júdovej a Benjaminovej ako i z miest, ktoré zaujal z pohoria Efraimovho, a obnovil oltár Hospodinov, ktorý bol pred dvoranou Hospodinovou.

2Krn 17,3 - "Neskoršie" cesty Dávidove už neboli bez hriechu, na "prvých" nezhrešil. – O báloch pozri pozn. k 1 Sam 7,3–4.

2Krn 17,9 - Akého rozsahu bola a čo obsahovala táto kniha Zákona, nemožno z osnovy určiť.