výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 16, 1-14

1 V tridsiatom šiestom roku kráľovstva Azovho vyšiel hore Báša, izraelský kráľ, proti Júdovi a staväl Rámu, aby nedal nikomu ani vyjsť ani vojsť k Azovi, judskému kráľovi. 2 Vtedy vyniesol Aza striebro a zlato z pokladov domu Hospodinovho i domu kráľovho a poslal k Ben-hadadovi, sýrskemu kráľovi, ktorý býval v Damašku, povediac: 3 Je smluva medzi mnou a medzi tebou, medzi mojím otcom a medzi tvojím otcom. Hľa, posielam ti striebro a zlato. Idi, zruš svoju smluvu s Bášom, izraelským kráľom, aby odišiel hore odo mňa. 4 A Ben-hadad poslúchol kráľa Azu a poslal veliteľov vojsk, ktoré mal, proti mestám Izraelovým, a zbili Ijjon a Dán a Ábel-maim i všetky skladištia, mestá Naftaliho. 5 A stalo sa, keď to počul Báša, že prestal staväť Rámu a nechal stáť svoju prácu. 6 A kráľ Aza pojal celého Júdu, a pobrali kamene mesta Rámy i jeho drevo, z ktorého staväl Báša, a vystavil z toho Gebu a Micpu. 7 V tom čase prišiel vidiaci Chanani k Azovi, judskému kráľovi, a riekol mu: Za to, že si sa oprel na sýrskeho kráľa a neoprel si sa na Hospodina, svojho Boha, preto uniklo vojsko sýrskeho kráľa z tvojej ruky. 8 Či nebolo Ethiopov a Lýbov množstvo vojska, čo do vozov a jazdcov, veľmi mnoho? A keď si sa oprel na Hospodina, vydal ich do tvojej ruky. 9 Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny. 10 A Aza sa rozhneval na vidiaceho a dal ho do väzenia, lebo sa bol rozzúril preto na neho. A Aza utiskoval niektorých z ľudu toho času. 11 A hľa, deje Azove, prvé i posledné, hľa, tie sú napísané v knihe kráľov Júdových a Izraelových. 12 Potom v tridsiatom deviatom roku svojho kráľovstva onemocnel Aza na svoje nohy, a to veľmi ťažkou nemocou. No, ani vo svojej nemoci nehľadal Hospodina, ale lekárov. 13 A tak ľahol Aza a ležal so svojimi otcami. A zomrel štyridsiateho prvého roku svojho kraľovania. 14 A pochovali ho v jeho hroboch, ktoré si vytesal v meste Dávidovom. A položili ho na ležište, ktoré bol naplnil voňavými vecami, a to rôznymi, a masťami, pripravenými na umelý spôsob lekárnický, a pálili mu toho hromadu, náramne veľkú.

2Krn 16, 1-14

Verš 1
V tridsiatom šiestom roku kráľovstva Azovho vyšiel hore Báša, izraelský kráľ, proti Júdovi a staväl Rámu, aby nedal nikomu ani vyjsť ani vojsť k Azovi, judskému kráľovi.
1Kr 15:17 - A Báša, izraelský kráľ, odišiel hore proti Júdovi a staväl Rámu, aby nedal nikomu ani vyjsť ani vojsť k Azovi, judskému kráľovi.

Verš 9
Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Preto si bláznivo urobil, lebo odteraz budú proti tebe vojny.
Jób 34:21 - Lebo jeho oči hľadia na cesty človeka, a vidí všetky jeho kroky.
Prís 5:21 - Lebo cesty človeka sú pred očima Hospodinovými, a on váži všetky jeho stezy.
Prís 15:3 - Oči Hospodinove vidia na všetkých miestach, hľadiac pozorujú zlých i dobrých.
Jer 16:17 - Lebo moje oči hľadia na všetky ich cesty, nie sú ukryté predo mnou, ani ich neprávosť nie je skrytá pred mojimi očima.
Jer 32:19 - veľký čo do rady a mohutný čo do skutku, ktorého oči sú otvorené a hľadia na všetky cesty synov človeka, aby si dal každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov,

2Krn 16,1-6 - Porov. 1 Kr 15,17–22.

2Krn 16,7 - Asa, spoliehajúc sa na Božiu pomoc, bol by premohol nielen izraelského kráľa Básu, ale aj jeho spojencov, Aramejčanov.

2Krn 16,8 - O Líbyjcoch pozri 12,3.

2Krn 16,10 - Z ľudu dal zbiť asi takých, čo držali s uväzneným prorokom.

2Krn 16,11 - O prameňoch Kroník pozri úvod.