výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

2Krn 28, 1-27

1 Achaz mal dvadsať rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Ale nerobil toho, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, ako robil Dávid, jeho otec. 2 Lež chodil po cestách kráľov Izraelových, ba ešte aj sliatin narobil Bálom. 3 Krome toho aj kadil v doline syna Hinnoma a pálil svojich synov ohňom podľa ohavností pohanov, ktorých vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových. 4 A obetoval a kadil na výšinách a na brehoch i pod každým stromom zeleným. 5 Preto ho vydal Hospodin, jeho Bôh, do ruky sýrskeho kráľa. A tak uderiac na neho zajali od neho veľké množstvo zajatých a doviedli ich do Damašku. Krome toho bol daný i do ruky kráľa Izraelovho, ktorý uderil na nebo a spôsobil mu veľkú porážku. 6 Lebo Pekach, syn Remaliášov, pobil v Judsku sto dvadsať tisíc za jeden deň, všetko to udatných mužov, pretože opustili Hospodina, Boha svojich otcov. 7 Pritom Zichri, mocný muž udatný z Efraima, zabil Maaseiáša, syna kráľovho, a Azrikáma, správcu domu, a Elkánu, druhého po kráľovi. 8 A synovia Izraelovi zajali zo svojich bratov dvesto tisíc, žien, synov a dcér, ako aj nalúpili od nich mnoho koristi a dopravili korisť do Samárie. 9 Ale bol tam prorok Hospodinov, ktorého meno bolo Odéd, a ktorý vyšiel oproti vojsku, prichádzajúcemu do Samárie, a riekol im: Hľa, Hospodin, Bôh vašich otcov, rozhnevajúc sa na obyvateľov Júdu vydal ich do vašej ruky, a vy ste povraždili mnohých z nich v zúrivosti, že to dosiahlo až do neba. 10 A teraz ešte hovoríte, že si podrobíte synov Júdu a Jeruzalema sebe za sluhov a za dievky. Či ste sa aj vy sami nedopustili hriechov proti Hospodinovi, svojmu Bohu? 11 Preto teraz ma poslúchnite a vráťte a zaveďte zpät zajatých, ktorých ste zajali zo svojich bratov, lebo páľa hnevu Hospodinovho je na vás. 12 Vtedy povstali mužovia, zpomedzi hláv synov Efraimových, Azariáš, syn Jehochanánov, Berechiáš, syn Mešillemótov, Ezechiáš, syn Šalúmov, a Amaza, syn Chadlaiho, proti tým, ktorí prichádzali z vojny, 13 a riekli im: Nedovediete zajatých sem, lebo to, čo hovoríte, je uvaliť na vás vinu u Hospodina, pridať ešte k našim hriechom a k našej vine, lebo máme velikú vinu, a páľa hnevu je na Izraelovi. 14 A tak zanechali ozbrojenci zajatých i lúpež pred veliteľmi i pred celým shromaždením. 15 Potom povstali mužovia, ktorí boli označení podľa mena, pojali zajatých a všetkých ich nahých zaodiali z koristi. A keď ich zaodiali a zaobuli, nakŕmili ich a napojili aj ich pomazali a sprevodili ich na osloch, všetkých nemocných, a doviedli ich do Jericha, do mesta paliem, do blízkosti ich bratov, a potom sa vrátili do Samárie. 16 V tom čase poslal kráľ Achaz k assýrskym kráľom, aby mu pomohli. 17 Lebo ešte prišli Edomejci a uderili na Júdu a odviedli zajatých. 18 Aj Filištíni vtrhli do miest na nížinách i na juh Judska a zaujali Bét-šemeš, Ajalon, Gederót, Socho a jeho vsi, Timnu i jej vsi, Gimzo i jeho vsi a bývali tam. 19 Lebo Hospodin zohol Júdu pre Achaza, kráľa Izraelovho, pretože si bezúzdne počínal v Judsku a dopúšťal sa veľkých hriechov proti Hospodinovi. 20 A prišiel na neho Tilgat-pilnezer, assýrsky kráľ, a sovrel ho, ale neposilnil ho. 21 Lebo hoci olúpil Achaz dom Hospodinov i dom kráľov i kniežatá a dal to assýrskemu kráľovi, nebolo mu to na pomoc. 22 A kedykoľvek ho sužovali, vše znova a vše väčších hriechov sa dopúšťal proti Hospodinovi. To bol kráľ Achaz. 23 Lebo obetoval bohom Damašku, ktorí ho porazili, a riekol: Pretože bohovia sýrskych kráľov im pomáhajú, nuž budem obetovať tým, aby aj mne pomohli. Ale práve oni mu boli na to, aby spôsobili jeho pád i celého Izraela. 24 A Achaz sobral nádoby domu Božieho a posekal nádoby domu Božieho na kusy, zamkol dvere domu Hospodinovho a narobil si oltárov, na každom uhle v Jeruzaleme. 25 I v jednom každom meste Judska narobil výšin, aby kadil iným bohom, a tak popudzoval Hospodina, Boha svojich otcov. 26 A ostatné jeho deje i všetky jeho cesty, prvé i posledné, tie hľa, sú napísané v knihe kráľov Júdových a Izraelových. 27 A tak ľahol Achaz a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste, v Jeruzaleme, lebo ho nezaniesli do hrobov kráľov Izraelových. A kraľoval Ezechiáš, jeho syn, miesto neho.

2Krn 28, 1-27

Verš 1
Achaz mal dvadsať rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Ale nerobil toho, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, ako robil Dávid, jeho otec.
2Kr 16:2 - Achaz mal dvadsať rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Ale nerobil toho, čo bolo spravedlivé v očiach Hospodina, jeho Boha, jako robil Dávid, jeho otec,

Verš 3
Krome toho aj kadil v doline syna Hinnoma a pálil svojich synov ohňom podľa ohavností pohanov, ktorých vyhnal Hospodin zpred tvári synov Izraelových.
Dt 18:10 - Nenajde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník
2Kr 21:6 - Aj previedol svojho syna cez oheň a planetáril a veštil a nadovážil si duchárov, ktorí vyvolávali duchov, a vedomcov a robil mnoho takého, čo je zlé v očiach Hospodinových, aby ho popudzoval.
Jer 7:31 - A nastaväli výšin Tofeta, ktorý je v údolí Ben-hinnoma, aby pálili svojich synov a svoje dcéry ohňom, čoho som neprikázal, a čo ani len nevstúpilo na moje srdce.
Jer 19:5 - A vystavili výšiny Bálove, aby pálili svojich synov ohňom zápalnými obeťami Bálovi, čoho som neprikázal a o čom som nehovoril, čo ani len nevstúpilo na moje srdce.

Verš 5
Preto ho vydal Hospodin, jeho Bôh, do ruky sýrskeho kráľa. A tak uderiac na neho zajali od neho veľké množstvo zajatých a doviedli ich do Damašku. Krome toho bol daný i do ruky kráľa Izraelovho, ktorý uderil na nebo a spôsobil mu veľkú porážku.
Iz 7:1 - A stalo sa za dní Achaza, syna Jotáma, syna Uziášovho, judského kráľa, že prišiel Recín, sýrsky kráľ, a Pekach, syn Remaliášov, izraelský kráľ, hore k Jeruzalemu do boja proti nemu, ale nemohol bojovať proti nemu.

Verš 23
Lebo obetoval bohom Damašku, ktorí ho porazili, a riekol: Pretože bohovia sýrskych kráľov im pomáhajú, nuž budem obetovať tým, aby aj mne pomohli. Ale práve oni mu boli na to, aby spôsobili jeho pád i celého Izraela.
Sdc 16:23 - A kniežatá Filištínov sa shromaždili, aby obetovali veľkú bitnú obeť Dágonovi, svojmu bohu, a aby sa veselili, lebo povedali: Náš boh dal Samsona, nášho nepriateľa, do našej ruky.
Hab 1:11 - Vtedy prejde jako vietor, prekročí a previní sa; tá jeho sila bude jeho bohom.

2Krn 28,1-4 - Porov. 2 Kr 16,2–4.

2Krn 28,3 - Údolie Benenom (Benennom) je údolie synov Hinomových.

2Krn 28,15 - "Označení podľa mien", rozumej tých, čo boli vymenovaní vo verši 12. – Do Jericha prirodzene zaviedli všetkých zajatcov, nielen tých, ktorých niesli na osloch.

2Krn 28,18 - O Betsamese pozri 1 Sam 6,9. – O Ajalone 1 Sam 14,31. – Gaderot je azda Gedera spomínaná Joz 15,36.41. – Socho pozri 1 Sam 17,1. – Tamna, dnešné Tibne, je západne od Jeruzalema. – Gamzo, dnes Džimzu, leží východne od Lydy.

2Krn 28,19 - Achaz bol kráľ "Izraela", lebo aj Júdovci boli Izraeliti. Ale Písmo ho aj preto volá tak, lebo kráčal po stopách bezbožných izraelských kráľov.

2Krn 28,26 - O prameňoch Kroník pozri úvod.