výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 28, 1-27

1 Ácház mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo je správne v očiach Hospodinových, ako jeho praotec Dávid, 2 ale chodil po cestách izraelských kráľov, ba zhotovil i zlievané modly pre baalov. 3 Sám kadil v Ben-Hinnómskom údolí a synov si previedol cez oheň podľa ohavných zvykov národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraela. 4 Obetoval a kadil na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 5 Preto ho Hospodin vydal do rúk sýrskeho kráľa, ktorý ho porazil, odvliekol z neho veľmi mnohých do zajatia a dopravil do Damasku. Hospodin ho vydal aj do rúk izraelského kráľa, ktorý mu pripravil veľkú porážku. 6 Pekach, syn Remaljov, pobil v Judsku za jediný deň stodvadsaťtisíc ľudí, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili Boha svojich otcov. 7 Zichrí, efrajimský hrdina, zabil kráľovho syna Maaseju, predstaveného kráľovského paláca Azríkáma a kráľovho zástupcu Elkánu. 8 Izraelci odvliekli svojim bratom do zajatia dvestotisíc žien, synov a dcér. Vzali im aj veľkú korisť, ktorú odniesli do Samárie. 9 Bol tam Hospodinov prorok menom Ódéd, ktorý vyšiel pred vojsko, vchádzajúce do Samárie, a povedal mu: Hľa, pretože sa Hospodin, Boh vašich otcov, rozhneval na Júdejcov, vydal vám ich do rúk. Vy ste ich však vraždili so zúrivosťou, ktorá prenikla až do neba. 10 Teraz zamýšľate podrobiť si Júdejcov a Jeruzalemcov za otrokov a otrokyne. Či aj vy nie ste vinní pred Hospodinom, svojím Bohom? 11 Poslúchnite ma teda a vráťte zajatcov, ktorých ste odvliekli svojim bratom, lebo vás zasiahne páľava Hospodinovho hnevu. 12 Tu mužovia spomedzi efrajimských predákov: Azarja - syn Jóchánánov, Berechja, syn Mešillémótov, Chizkija, syn Šallumov, a Amásá, syn Chadlajov - vystúpili naproti tým, ktorí prichádzali z výpravy, 13 a povedali im: Nevoďte sem zajatcov, lebo by ste k nášmu previneniu proti Hospodinovi mohli úmyselne pripojiť ďalšie hriechy a previnenia. Beztak máme mnoho vín a páľava hnevu spočíva na Izraeli. 14 Nato ozbrojenci prepustili zajatcov a korisť pred hodnostármi a celým zhromaždením. 15 Mužovia vyzvaní po menách povstali, ujali sa zajatcov a z koristi zaodeli všetkých nahých. Keď ich zaodeli, zaobuli, nakŕmili, napojili a ošetrili masťou, prepravili všetkých nevládnych na osloch. Zaviedli ich k ich bratom do Jericha, Mesta paliem, a vrátili sa do Samárie. 16 V tom čase kráľ Ácház poslal k asýrskemu kráľovi po pomoc. 17 Nato ešte vnikli Edómci, porazili Júdejcov a odvliekli zajatcov. 18 Filištínci zase vydrancovali mestá na Nížine a i v judskom Negebe a zabrali Bét-Šemeš, Ajalón, Gedérót a Sócho s príslušnými dedinami, Timnu s príslušnými dedinami, Gimzó s príslušnými dedinami a usadili sa tam. 19 Lebo Hospodin pokoril Judsko pre Ácháza, kráľa Izraela, pretože zaviedol v Judsku neviazaný život a dopustil sa veľkej nevernosti voči Hospodinovi. 20 Tu pritiahol proti nemu asýrsky kráľ Tiglat-Pilneser, ktorý ho stiesnil, miesto toho, aby ho posilnil. 21 Lebo Ácház vylúpil dom Hospodinov, kráľovský palác i hodnostárov a odo vzdal to asýrskemu kráľovi; ale nepomohlo mu to. 22 V čase, keď ho tiesnil, dokazoval kráľ Ácház ešte viac nevernosť voči Hospodinovi tým, 23 že obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Uvažoval: Keďže bohovia sýrskych kráľov svojim pomohli, budem im obetovať, aby mi pomáhali. Tí však spôsobili pád jemu i celému Izraelu. 24 Ácház zozbieral a roztĺkol náčinie domu Božieho a zamkol dvere domu Hospodinovho. Na každom rohu v Jeruzaleme si spravil oltáre 25 a v každom meste Judska spravil výšiny, aby sa kadilo iným bohom. Tým popudzoval Hospodina, Boha svojich otcov. 26 Ostatné jeho skutky a všetky jeho skoršie i neskoršie podujatia sú opísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste Jeruzaleme, pretože ho nepreniesli k hrobom izraelských kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Chizkija.

2Krn 28, 1-27

Verš 1
Ácház mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo je správne v očiach Hospodinových, ako jeho praotec Dávid,
2Kr 16:2 - Keď sa Ácház stal kráľom, mal dvadsať rokov, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo je správne v očiach Hospodinových, ako to konal jeho otec Dávid.

Verš 3
Sám kadil v Ben-Hinnómskom údolí a synov si previedol cez oheň podľa ohavných zvykov národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraela.
Dt 18:10 - Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dcéru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník,
2Kr 21:6 - Svojho syna previedol cez oheň, zaoberal sa čarami a veštením, držal si vyvolávačov duchov zomrelých, vedomcov, hromadil činy, ktoré sa nepáčia Hospodinovi, aby Ho popudzoval.
Jer 7:31 - Vystavali aj výšinu Tófet, ktorá je v údolí Ben Hinnóm, aby ohňom spaľovali svojich synov i dcéry; neprikázal som to, ba ani na um mi to neprišlo.
Jer 19:5 - Vystavali Baalove výšiny, aby spaľovali svojich synov ohňom ako spaľovanú obeť, čo som neprikázal ani nenariadil, ba ani na um mi to neprišlo.

Verš 5
Preto ho Hospodin vydal do rúk sýrskeho kráľa, ktorý ho porazil, odvliekol z neho veľmi mnohých do zajatia a dopravil do Damasku. Hospodin ho vydal aj do rúk izraelského kráľa, ktorý mu pripravil veľkú porážku.
Iz 7:1 - Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaljov, k Jeruzalemu do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu.

Verš 23
že obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Uvažoval: Keďže bohovia sýrskych kráľov svojim pomohli, budem im obetovať, aby mi pomáhali. Tí však spôsobili pád jemu i celému Izraelu.
Sdc 16:23 - Raz sa zhromaždili filištínske kniežatá, aby priniesli veľkú obeť svojmu bohu Dágónovi a aby sa oddali radovánkam.
Hab 1:11 - Potom sa preženie sťa vietor - a ide ďalej, on vlastnú silu urobí si bohom.

2Krn 28,1-4 - Porov. 2 Kr 16,2–4.

2Krn 28,3 - Údolie Benenom (Benennom) je údolie synov Hinomových.

2Krn 28,15 - "Označení podľa mien", rozumej tých, čo boli vymenovaní vo verši 12. – Do Jericha prirodzene zaviedli všetkých zajatcov, nielen tých, ktorých niesli na osloch.

2Krn 28,18 - O Betsamese pozri 1 Sam 6,9. – O Ajalone 1 Sam 14,31. – Gaderot je azda Gedera spomínaná Joz 15,36.41. – Socho pozri 1 Sam 17,1. – Tamna, dnešné Tibne, je západne od Jeruzalema. – Gamzo, dnes Džimzu, leží východne od Lydy.

2Krn 28,19 - Achaz bol kráľ "Izraela", lebo aj Júdovci boli Izraeliti. Ale Písmo ho aj preto volá tak, lebo kráčal po stopách bezbožných izraelských kráľov.

2Krn 28,26 - O prameňoch Kroník pozri úvod.