výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

2Krn 33, 1-25

1 בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם׃ 2 ויעש הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל׃ 3 וישב ויבן את הבמות אשר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישתחו לכל צבא השמים ויעבד אתם׃ 4 ובנה מזבחות בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם יהיה שמי לעולם׃ 5 ויבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית יהוה׃ 6 והוא העביר את בניו באש בגי בן הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו׃ 7 וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלהים אשר אמר אלהים אל דויד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את שמי לעילום׃ 8 ולא אוסיף להסיר את רגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבתיכם רק אם ישמרו לעשות את כל אשר צויתים לכל התורה והחקים והמשפטים ביד משה׃ 9 ויתע מנשה את יהודה וישבי ירושלם לעשות רע מן הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל׃ 10 וידבר יהוה אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו׃ 11 ויבא יהוה עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה׃ 12 וכהצר לו חלה את פני יהוה אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו׃ 13 ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי יהוה הוא האלהים׃ 14 ואחרי כן בנה חומה חיצונה לעיר דויד מערבה לגיחון בנחל ולבוא בשער הדגים וסבב לעפל ויגביהה מאד וישם שרי חיל בכל הערים הבצרות ביהודה׃ 15 ויסר את אלהי הנכר ואת הסמל מבית יהוה וכל המזבחות אשר בנה בהר בית יהוה ובירושלם וישלך חוצה לעיר׃ 16 ויכן את מזבח יהוה ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה ויאמר ליהודה לעבוד את יהוה אלהי ישראל׃ 17 אבל עוד העם זבחים בבמות רק ליהוה אלהיהם׃ 18 ויתר דברי מנשה ותפלתו אל אלהיו ודברי החזים המדברים אליו בשם יהוה אלהי ישראל הנם על דברי מלכי ישראל׃ 19 ותפלתו והעתר לו וכל חטאתו ומעלו והמקמות אשר בנה בהם במות והעמיד האשרים והפסלים לפני הכנעו הנם כתובים על דברי חוזי׃ 20 וישכב מנשה עם אבתיו ויקברהו ביתו וימלך אמון בנו תחתיו׃ 21 בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם׃ 22 ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו ולכל הפסילים אשר עשה מנשה אביו זבח אמון ויעבדם׃ 23 ולא נכנע מלפני יהוה כהכנע מנשה אביו כי הוא אמון הרבה אשמה׃ 24 ויקשרו עליו עבדיו וימיתהו בביתו׃ 25 ויכו עם הארץ את כל הקשרים על המלך אמון וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו׃

2Krn 33, 1-25

Verš 11
ויבא יהוה עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה׃
Dt 28:36 - יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן׃
Jób 36:8 - ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני׃

Verš 3
וישב ויבן את הבמות אשר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישתחו לכל צבא השמים ויעבד אתם׃
2Kr 18:4 - הוא הסיר את הבמות ושבר את המצבת וכרת את האשרה וכתת נחש הנחשת אשר עשה משה כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחשתן׃
2Krn 31:1 - וככלות כל זאת יצאו כל ישראל הנמצאים לערי יהודה וישברו המצבות ויגדעו האשרים וינתצו את הבמות ואת המזבחת מכל יהודה ובנימן ובאפרים ומנשה עד לכלה וישובו כל בני ישראל איש לאחזתו לעריהם׃
2Krn 32:12 - הלא הוא יחזקיהו הסיר את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לאמר לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו׃

Verš 4
ובנה מזבחות בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם יהיה שמי לעולם׃
2Kr 21:4 - ובנה מזבחת בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם אשים את שמי׃
Dt 12:5 - כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה׃
Dt 12:11 - והיה המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה׃
2Sam 7:13 - הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם׃
1Kr 8:29 - להיות עינך פתחות אל הבית הזה לילה ויום אל המקום אשר אמרת יהיה שמי שם לשמע אל התפלה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה׃
1Kr 9:3 - ויאמר יהוה אליו שמעתי את תפלתך ואת תחנתך אשר התחננתה לפני הקדשתי את הבית הזה אשר בנתה לשום שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים׃
2Krn 7:16 - ועתה בחרתי והקדשתי את הבית הזה להיות שמי שם עד עולם והיו עיני ולבי שם כל הימים׃
Ž 132:13 - כי בחר יהוה בציון אוה למושב לו׃
Jer 32:34 - וישימו שקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו׃

Verš 21
בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם׃
2Kr 21:19 - בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת חרוץ מן יטבה׃

Verš 6
והוא העביר את בניו באש בגי בן הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו׃
Lv 18:21 - ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה׃
Dt 18:10 - לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף׃
2Kr 16:3 - וילך בדרך מלכי ישראל וגם את בנו העביר באש כתעבות הגוים אשר הוריש יהוה אתם מפני בני ישראל׃
2Krn 28:3 - והוא הקטיר בגיא בן הנם ויבער את בניו באש כתעבות הגוים אשר הריש יהוה מפני בני ישראל׃

2Krn 33,1-9 - Porov. 2 Kr 21,1–9.

2Krn 33,6 - Údolie Benenom pozri 28,3.

2Krn 33,7 - Podľa 2 Kr 21,7 bola to socha Ašery.

2Krn 33,13 - Vo vydaniach Vulgáty na konci po kánonických knihách býva odtlačovaná "Modlitba Manassesova". Je to nepravý (apokryfný) spis. Pravá modlitba sa nám nezachovala.

2Krn 33,14 - O Gihone porov. 32,30; o Ofeli 27,3. – Rybná brána bola v strede severného múru.

2Krn 33,17 - Bola to síce zakázaná, ale aspoň už nie modlárska bohoslužba.

2Krn 33,18 - O prameňoch Kroník pozri úvod.

2Krn 33,19 - Vulgáta slovo "vidcov" pokladá za vlastné meno: Hosai.

2Krn 33,20 - Porov. 2 Kr 21,18.

2Krn 33,21-24 - Porov. 2 Kr 21,19–26.