výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 12, 1-16

1 Keď si však Rechabeám upevnil kráľovstvo a zmocnel, opustil zákon Hospodinov, a celý Izrael s ním. 2 V piatom roku kráľa Rechabeáma vytiahol Šíšak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu - lebo sa spreneveril Hospodinovi - 3 s tisícdvesto vozmi, šesťdesiattisíc jazdcami a s nespočetným ľudom, ktorý s ním prišiel z Egypta: s Líbyjcami, Sukkijcami a Kúšijcami. 4 Zaujal opevnené mestá, ktoré sú v Judsku, a prenikol až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k judským hodnostárom, ktorí sa uchýlili pred Šíšakom do Jeruzalema, a povedal im: Takto vraví Hospodin: Vy ste opustili mňa, preto i ja vás prepustím do ruky Šíšakovej. 6 Nato sa izraelskí hodnostári i kráľ pokorili a povedali: Spravodlivý je Hospodin! 7 Keď Hospodin videl, že sa pokorili, oslovil Šemaju: Pokorili sa, nevyhubím ich, ale im poskytnem trochu záchrany, tak že sa môj hnev nevyleje prostredníctvom Šíšaka na Jeruzalem. 8 Budú mu však poddaní, aby poznali, čo je to slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľom. 9 Tak vytiahol Šíšak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu a pobral poklady domu Hospodinovho aj poklady kráľovského paláca; pobral všetko. Vzal i zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún. 10 Namiesto nich kráľ Rechábeám urobil bronzové štíty a zveril ich do úschovy veliteľom drabantov, ktorí strážili vchod do kráľovského paláca. 11 Zakaždým, keď kráľ vchádzal do domu Hospodinovho, prichádzali drabanti, odniesli štíty a priniesli späť na strážnicu drabantov. 12 Keď sa však pokoril, odvrátil sa od neho hnev Hospodinov a nepriviedol ho celkom na skazu. Aj v Judsku bolo niečo dobré. 13 Tak sa upevnil kráľ Rechabeám a kraľoval ďalej. Rechabeám mal totiž štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, meste, ktoré si vyvolil Hospodin spomedzi všetkých kmeňov Izraela, aby tam uložil svoje meno. Jeho matka sa volala Naama, bola Ammónka. 14 Páchal však zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať Hospodina. 15 Skoršie i neskoršie Rechabeámove činy sú zaznačené ako rodové zápisy v Dejinách proroka Šemaju a vidca Iddu. Medzi Rechabeámom a Járobeámom boli neustále vojny. 16 Keď Rechabeám usnul so svojimi otcami, bol pochovaný v meste Dávidovom. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Abija.

2Krn 12, 1-16

Verš 1
Keď si však Rechabeám upevnil kráľovstvo a zmocnel, opustil zákon Hospodinov, a celý Izrael s ním.
1Kr 14:22 - Júda robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a popudil Ho k väčšej žiarlivosti ako jeho otcovia svojimi hriechmi, ktoré napáchali.

Verš 2
V piatom roku kráľa Rechabeáma vytiahol Šíšak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu - lebo sa spreneveril Hospodinovi -
1Kr 14:25 - V piatom roku kraľovania Rechabeáma vytiahol proti Jeruzalemu kráľ Šíšak

Verš 13
Tak sa upevnil kráľ Rechabeám a kraľoval ďalej. Rechabeám mal totiž štyridsaťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, meste, ktoré si vyvolil Hospodin spomedzi všetkých kmeňov Izraela, aby tam uložil svoje meno. Jeho matka sa volala Naama, bola Ammónka.
1Kr 14:21 - Rechabeám, syn Šalamúnov, kraľoval v Judsku. Keď sa stal kráľom, mal štyridsaťjeden rokov. Sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré Hospodin vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam uložil svoje meno. Jeho matka sa volala Naamá Ammónska.
2Krn 6:6 - Iba Jeruzalem som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno, a Dávida som si vyvolil, aby bol nad mojím izraelským ľudom.

Verš 9
Tak vytiahol Šíšak, egyptský kráľ, proti Jeruzalemu a pobral poklady domu Hospodinovho aj poklady kráľovského paláca; pobral všetko. Vzal i zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún.
1Kr 10:16 - Kráľ Šalamún dal zhotoviť dvesto štítov z tepaného zlata; šesťsto šekelov vynaložil na jeden štít.
2Krn 9:15 - Kráľ Šalamún urobil dvesto pavéz z tepaného zlata. Na jednu pavézu použil šesťsto šekelov tepaného zlata.

2Krn 12,2-12 - Porov. 1 Kr 14,25–28.

2Krn 12,3 - Líbyjci bývali západne od delty Nílu, Sukijiti boli tiež akýsi národ blízko Egypta.