výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 29, 1-36

1 Chizkija sa stal kráľom dvadsaťpäťročný a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abíja, dcéra Zecharjova. 2 Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako robil jeho praotec Dávid. 3 V prvom mesiaci prvého roku svojej vlády otvoril dvere domu Hospodinovho a opravil ich. 4 Priviedol kňazov a levítov, zhromaždil ich na Východnom námestí 5 a povedal im: Čujte ma, levíti! Posväťte sa teraz a posväťte dom Hospodina, Boha svojich otcov, a povynášajte zo svätyne nečistotu! 6 Lebo naši otcovia sa dopustili nevery, robili, čo sa nepáči Hospodinovi, nášmu Bohu, a opustili Ho. Odvrátili sa tvárou od Hospodinovho príbytku a obrátili sa mu chrbtom. 7 Uzamkli aj dvere do predsiene, zhasili lampy, nespaľovali kadidlo a vo svätyni neprinášali spaľované obete Bohu Izraela. 8 Preto Hospodinov hnev postihol Judsko a Jeruzalem a vystavil ich zmätku, hrôze a výsmechu, ako to sami vidíte vlastnými očami. 9 Hľa, preto naši otcovia padli mečom, naši synovia, dcéry a ženy sú v zajatí. 10 Rozhodol som sa teraz uzavrieť zmluvu s Hospodinom, Bohom Izraela, aby od nás odvrátil páľavu svojho hnevu. 11 Nebuďte teda nedbalí, synovia moji, lebo Hospodin si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili Mu. Máte byť Jeho služobníkmi a kadiť Mu. 12 Tu povstali levíti. Z Kehátovcov: Machat, syn Amásajov, Jóél, syn Azarjov; z Meráríovcov: Kíš, syn Abdího, Azarja, syn Jehallelélov; z Géršónovcov: Jóách, syn Zimmov, a Édén, syn Jóáchov; 13 z Elícáfánovcov: Šimrí a Jeíél; z Ásáfovcov: Zecharja a Mattanja; 14 z Hémánovcov: Jechíél a Šimeí; z Jedútúnovcov: Šemajá a Uzzíél. 15 Tí zhromaždili svojich bratov, posvätili sa a na kráľov príkaz šli podľa Hospodinových slov vyčistiť dom Hospodinov. 16 Kňazi vošli dovnútra domu Hospodinovho, aby ho očistili. Všetku nečistotu, ktorú našli v chráme Hospodinovom, vyniesli na jeho nádvorie. Ďalej to prevzali levíti a vyniesli von k potoku Kidrón. 17 S posväcovaním začali v prvý deň prvého mesiaca a na ôsmy deň toho mesiaca dospeli k predsieni Hospodinovej. Za osem dní posvätili dom Hospodinov a šestnásteho dňa prvého mesiaca skončili. 18 Potom vošli dnu ku kráľovi Chizkíjovi a hlásili: Očistili sme celý dom Hospodinov, oltár na spaľované obete s jeho príslušným náčiním a stôl pre predkladané chleby s jeho príslušným náčiním. 19 Všetko náčinie, ktoré znesvätil kráľ Ácház počas svojej vlády, keď sa spreneveril Bohu, sme uviedli do poriadku a posvätili. Ajhľa, je to pred oltárom Hospodinovým. 20 Včasráno zhromaždil kráľ Chizkija hodnostárov mesta a vystúpil do domu Hospodinovho. 21 Nato priviedli na obeť za hriech sedem juncov a sedem baranov, sedem jahniat a sedem kozlov za kráľovstvo, za svätyňu a za Judsko. Áronovcom, kňazom, prikázal obetovať na oltári Hospodinovom. 22 Vtedy zabíjali dobytok; kňazi zachytávali krv a kropili oltár. Zabíjali aj barany a krvou kropili oltár; zabíjali aj jahňatá a krvou kropili oltár. 23 Potom priviedli pred kráľa a zhromaždenie ako obeť za hriech kozlov a položili na ne ruky. 24 Kňazi ich zabíjali a krv z nich priniesli na oltár ako obeť za hriech na získanie zmierenia pre celý Izrael, lebo kráľ prikázal spaľovanú obeť a obeť za hriech pre celý Izrael. 25 Do domu Hospodinovho postavil levítov s cimbalmi, harfami a citarami, ako to nariadil Dávid, kráľov videc Gád a prorok Nátan. Lebo taký príkaz dostal od Hospodina prostredníctvom Jeho prorokov. 26 Tak stáli levíti s Dávidovými hudobnými nástrojmi a kňazi s trúbami. 27 Tu prikázal kráľ Chizkija priniesť na oltár spaľovanú obeť. Zároveň so spaľovanou obeťou zaznela pieseň Hospodinova a trúby, a to za sprievodu hudobných nástrojov izraelského kráľa Dávida. 28 Celé zhromaždenie sa klaňalo, pieseň znela, trúby zvučali, až kým sa neskončila spaľovaná obeť. 29 Keď sa skončili spaľované obete, kráľ i všetci prítomní sa sklonili a klaňali sa. 30 Potom kráľ Chizkija a hodnostári prikázali levítom predniesť chválospev Hospodinovi na slová Dávida a vidca Ásáfa. Tí radostne spievali chválospev, zohýnali sa a klaňali. 31 Potom Chizkija povedal: Teraz ste sa posvätili pre Hospodina. Pristúpte a prineste zábitné a ďakovné obete do domu Hospodinovho. Zhromaždenie prinášalo zábitné i ďakovné obete, a každý, kto bol ochotný srdcom, i spaľované obete. 32 Počet spaľovaných obetí, ktoré zhromaždenie prinieslo, bol: sedemdesiat kusov hovädzieho dobytka, sto baranov a dvesto jahniat - to všetko na spaľovanú obeť Hospodinovi; 33 zasvätených darov: šesťsto kusov hovädzieho dobytka a tritisíc oviec; 34 iba kňazov bolo primálo, takže nevládali stiahnuť kože zo všetkých spaľovaných obetí. Preto im pomáhali ich bratia levíti, kým sa neskončila práca a kňazi sa neposvätili. Levíti sa totiž posväcovali s úprimnejším srdcom ako kňazi. 35 Aj spaľovaných obetí bolo veľa s tukom obetí spoločenstva a s úliatbami k spaľovaným obetiam. Tak bola obnovená služba v dome Hospodinovom. 36 Chizkija a všetok ľud sa radovali z toho, čo Boh pripravil ľudu; lebo tá vec sa náhle odohrala.

2Krn 29, 1-36

Verš 1
Chizkija sa stal kráľom dvadsaťpäťročný a dvadsaťdeväť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abíja, dcéra Zecharjova.
2Kr 18:1 - V treťom roku izraelského kráľa Hóšéu, syn Élovho, stal sa kráľom Chizkija, syn judského kráľa Ácháza.

Verš 3
V prvom mesiaci prvého roku svojej vlády otvoril dvere domu Hospodinovho a opravil ich.
2Krn 28:24 - Ácház zozbieral a roztĺkol náčinie domu Božieho a zamkol dvere domu Hospodinovho. Na každom rohu v Jeruzaleme si spravil oltáre

Verš 9
Hľa, preto naši otcovia padli mečom, naši synovia, dcéry a ženy sú v zajatí.
2Krn 28:6 - Pekach, syn Remaljov, pobil v Judsku za jediný deň stodvadsaťtisíc ľudí, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili Boha svojich otcov.

Verš 11
Nebuďte teda nedbalí, synovia moji, lebo Hospodin si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili Mu. Máte byť Jeho služobníkmi a kadiť Mu.
Ex 28:1 - Privolaj k sebe spomedzi Izraelcov svojho brata Árona i s jeho synmi, aby mi konali kňazskú službu: Áron, Nádáb, Abíhú, Eleázár a Itámár, synovia Áronovi.
Nm 3:6 - Priveď kmeň Léví a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali,
Nm 8:14 - Oddeľ levítov spomedzi Izraelcov, a tak levíti budú patriť mne.
Nm 18:2 - So sebou priveď aj svojich bratov z kmeňa Lévího, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a posluhujú ti. Ty i tvoji synovia s tebou budete pred stánkom svedectva.

Verš 21
Nato priviedli na obeť za hriech sedem juncov a sedem baranov, sedem jahniat a sedem kozlov za kráľovstvo, za svätyňu a za Judsko. Áronovcom, kňazom, prikázal obetovať na oltári Hospodinovom.
Lv 4:14 - potom sa však vyzvie hriech, ktorý spáchal, zhromaždenie nech obetuje junca z rožného statku ako obeť za hriech a nech ho prinesie pred svätostánok.

Verš 22
Vtedy zabíjali dobytok; kňazi zachytávali krv a kropili oltár. Zabíjali aj barany a krvou kropili oltár; zabíjali aj jahňatá a krvou kropili oltár.
Lv 8:14 - Potom priviedol junca, určeného na obeť za hriech, a Áron so svojimi synmi položil ruku na hlavu junca určeného na obeť za hriech.
Heb 9:21 - Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie.

Verš 23
Potom priviedli pred kráľa a zhromaždenie ako obeť za hriech kozlov a položili na ne ruky.
Lv 4:15 - Starší zboru nech položia ruky na hlavu junca pred Hospodinom; potom nech zabijú junca pred Hospodinom.

Verš 25
Do domu Hospodinovho postavil levítov s cimbalmi, harfami a citarami, ako to nariadil Dávid, kráľov videc Gád a prorok Nátan. Lebo taký príkaz dostal od Hospodina prostredníctvom Jeho prorokov.
1Krn 16:4 - Niektorých levítov určil na službu pred truhlou Hospodinovou, aby velebili, oslavovali a chválili Hospodina, Boha Izraela.
1Krn 25:6 - Všetci účinkovali pod vedením svojho otca Asáfa, Jedútúna a Hémána pri speve v dome Hospodinovom s cimbalmi, harfami a citarami pri chrámovej službe Božej podľa kráľovho návodu.
1Krn 6:31 - syna Amcího, syna Báního, syna Šemera,
1Krn 23:5 - štyritisíc za vrátnikov a štyritisíc za tých, ktorí budú chváliť Hospodina na nástrojoch, ktoré som zhotovil na chválospev.
1Krn 25:1 - Dávid s vedúcimi služby oddelil pre službu synov Ásáfových, Hémánových a Jedútúnových, ktorí mali prorockú zvesť hlásať na citarách, harfách a cimbaloch. Počet mužov, zamestnaných v tejto službe bol:
2Krn 8:14 - Podľa nariadenia svojho otca Dávida ustanovil oddiely kňazov k ich službe, levítov k ich úkonom: vzdávať chválu a posluhovať pred kňazmi podľa každodenného poriadku, a vrátnikov po ich oddieloch pre jednotlivé brány. Lebo taký bol príkaz Božieho muža Dávida.

2Krn 29,1 - Porov. 2 Kr 18,2 n.

2Krn 29,8 - Pod slovom "vypískanie" rozumej: kto ich uvidí, píska im na hanbu.

2Krn 29,26 - "Nástrojmi" rozumej hudobné nástroje.

2Krn 29,31 - O "naplnení rúk" pozri 13,9. Tu znamená: "zasvätili ste sa Pánovi". – Celopaly, o ktorých je v tomto verši reč, už boli súkromné obety Izraelitov.

2Krn 29,34 - Leviti vypomáhali, kým sa leviticky očistil a zasvätil dostatočný počet kňazov. – "Zdierať" rozumej: kožu sťahovať z obetných zvierat.

2Krn 29,35 - O tuku pokojných obiet pozri Lv 3,3–5; k celopalu patrili aj nápojové obety, Nm 15,1–10.

2Krn 29,36 - Také rýchle obnovenie služieb nemohlo sa vykonať bez osobitnej Božej pomoci.