výhody registrácie

2. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

2Krn 2, 1-17

1 Šalamún oddelil sedemdesiattisíc nosičov bremien, osemdesiattisíc kamenárov na horách a nad nimi tritisícšesťsto dozorcov. 2 Potom poslal k týrskemu kráľovi Chúramovi odkaz: Ako si sa zachoval k môjmu otcovi Dávidovi, keď si mu poslal cédre, aby si postavil palác na bývanie, tak urob aj mne. 3 Teraz ja chcem postaviť dom menu svojho Boha, Hospodina, zasvätiť Mu ho, aby sa pred ním obetovalo vonné kadidlo, aby boli ustavične predkladané chleby a aby sa obetovali spaľované obete: ráno i večer v dňoch sviatočného odpočinku, v novmesiacoch a na slávnostiach Hospodina, nášho Boha; to je naveky povinnosťou Izraela. 4 Dom, ktorý chcem postaviť, musí byť veľký, lebo i náš Boh je väčší ako všetky božstvá. 5 Kto Mu však vládze postaviť dom? Veď nebesá ani nebesá nebies Ho neobsiahnu; a kto som ja, že Mu mám postaviť dom čo i len na kadenie pred Ním? 6 Teraz mi pošli muža, súceho spracúvať zlato, striebro, bronz, železo, červený purpur, karmazín i modrý purpur, ktorý by vedel zhotovovať rezby spolu s umelcami, ktorých mám v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých mi obstaral môj otec Dávid. 7 Pošli mi i cédrového, cyprusového a santalového dreva z Libanonu, lebo viem, že tvoji sluhovia vedia stínať libanonské stromy. Moji sluhovia budú s tvojimi sluhami, 8 aby mi pripravili veľa dreva, lebo dom, ktorý chcem stavať, má byť veľký a obdivuhodný. 9 Ajhľa, tvojim sluhom rubačom, ktorí budú stínať stromy, dám na stravovanie dvadsaťtisíc kórov pšenice, dvadsaťtisíc kórov jačmeňa, dvadsaťtisíc batov vína a dvadsaťtisíc batov oleja. 10 Týrsky kráľ Chúram odpovedal listom, ktorý poslal Šalamúnovi: Pretože Hospodin miluje svoj ľud, učinil ťa nad ním kráľom. 11 Chúram pokračoval: Požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý učinil nebesá i zem, že dal kráľovi Dávidovi múdreho syna, rozvážneho a rozumného, ktorý chce postaviť Hospodinovi dom a sebe kráľovský palác. 12 Posielam ti teda súceho muža, skúseného znalca Chúrama Ábího, 13 syna ženy z dcér Dánových a otca Týrčana, ktorý sa vyzná v práci so zlatom, striebrom, bronzom a železom, s kamením a drevom, červeným a modrým purpurom, bysom a karmazínom i vo vyrezávaní rôznych rezieb a vo vymýšľaní návrhov, ktoré by sa mu zverili za spolupráce s tvojimi umelcami a s umelcami môjho pána, Dávida, tvojho otca. 14 Teraz však nech môj pán pošle svojim sluhom pšenicu, jačmeň, olej a víno, ako prisľúbil. 15 My zase nastíname z Libanonu stromov, koľko len budeš potrebovať. Dopravíme ti ich plťami po mori do Jaffy, a ty si ich dopravíš do Jeruzalema. 16 Keď Šalamún spočítal všetkých mužov - cudzincov, ktorí bývali v Izraeli - po sčítaní, ktoré urobil jeho otec Dávid - zistil, že ich je stopäťdesiattritisíc šesťsto. 17 Z nich určil sedemdesiattisíc za nosičov bremien, osemdesiattisíc za kamenárov v horách a tritisíc šesťsto za dozorcov, ktorí nútili ľudí pracovať.

2Krn 2, 1-17

Verš 2
Potom poslal k týrskemu kráľovi Chúramovi odkaz: Ako si sa zachoval k môjmu otcovi Dávidovi, keď si mu poslal cédre, aby si postavil palác na bývanie, tak urob aj mne.
1Kr 5:16 - Aj Šalamún poslal Chírámovi odkaz:

Verš 3
Teraz ja chcem postaviť dom menu svojho Boha, Hospodina, zasvätiť Mu ho, aby sa pred ním obetovalo vonné kadidlo, aby boli ustavične predkladané chleby a aby sa obetovali spaľované obete: ráno i večer v dňoch sviatočného odpočinku, v novmesiacoch a na slávnostiach Hospodina, nášho Boha; to je naveky povinnosťou Izraela.
1Kr 5:2 - Denná spotreba potravín pre Šalamúna bola: tridsať kórov jemnej múky, šesťdesiat kórov hrubej múky,

Verš 4
Dom, ktorý chcem postaviť, musí byť veľký, lebo i náš Boh je väčší ako všetky božstvá.
Nm 28:9 - V deň sviatočného odpočinku dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny éfy jemnej múky ako pokrmovú obeť, zamiesenú s olejom, a príslušnú úliatbu.

Verš 6
Teraz mi pošli muža, súceho spracúvať zlato, striebro, bronz, železo, červený purpur, karmazín i modrý purpur, ktorý by vedel zhotovovať rezby spolu s umelcami, ktorých mám v Judsku a v Jeruzaleme, ktorých mi obstaral môj otec Dávid.
1Kr 8:27 - Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesá a nebesá nebies Ťa nemôžu obsiahnuť! O čo menej tento dom, ktorý som postavil.
2Krn 6:18 - Ale či naozaj má bývať Boh s človekom na zemi? Veď nebesá, ba nebesá nebies Ťa neobsiahnu, tým menej tento dom, čo som postavil.
Jób 11:7 - Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?
Iz 66:1 - Takto vraví Hospodin: Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh! Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Kde je miesto, kde by som si odpočinul?
Jer 23:24 - Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenapĺňam nebo i zem? - znie výrok Hospodinov.
Mt 5:34 - Ale ja vám hovorím: Nijako neprisahajte: ani na nebo, lebo je Božím trónom;
Sk 7:49 - Nebesá sú mi trónom a zem podnožím; aký mi teda vystavíte dom, - hovorí Pán, alebo kde je aké miesto pre môj odpočinok?
Sk 17:24 - Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných

Verš 12
Posielam ti teda súceho muža, skúseného znalca Chúrama Ábího,
Gn 1:2 - Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
Ex 20:11 - lebo za šesť dní utvoril Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval; preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvätil ho!
Ž 33:6 - Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.
Ž 96:5 - Lebo všetci bôžikovia pohanov sú ničoty, Hospodin učinil však nebesá.
Ž 102:25 - Riekol som: V polovici mojich dní ma neber, Bože môj! Z rodu na rod trvajú Tvoje roky.
Ž 124:8 - Naša pomoc je v mene Hospodinovom, ktorý učinil nebo i zem.
Ž 136:5 - Tomu, čo múdro učinil nebo - lebo Jeho milosť trvá naveky!
Sk 4:24 - Keď to títo počuli, jednomyseľne zvolali k Bohu povzneseným hlasom: Pane, Ty si [Boh, ktorý] stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich.
Sk 14:15 - Čo to robíte, mužovia? Aj my sme ľudia vám podobní a zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa od tých márností obrátili k živému Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, mora i všetkého, čo je v nich,
Zjv 10:6 - a prisahal na Toho, ktorý je večne živý a stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: Už nebude viac kedy,

Verš 15
My zase nastíname z Libanonu stromov, koľko len budeš potrebovať. Dopravíme ti ich plťami po mori do Jaffy, a ty si ich dopravíš do Jeruzalema.
2Krn 2:10 - Týrsky kráľ Chúram odpovedal listom, ktorý poslal Šalamúnovi: Pretože Hospodin miluje svoj ľud, učinil ťa nad ním kráľom.

Verš 17
Z nich určil sedemdesiattisíc za nosičov bremien, osemdesiattisíc za kamenárov v horách a tritisíc šesťsto za dozorcov, ktorí nútili ľudí pracovať.
1Kr 5:15 - Týrsky kráľ Chírám poslal k Šalamúnovi svojich sluhov, keď sa dopočul, že ho pomazali za kráľa po jeho otcovi. Chírám mal totiž vždy rád Dávida.
1Krn 22:2 - Dávid nariadil zhromaždiť cudzincov, ktorí boli v Izraeli, a určil kamenárov na okresanie kvádrových kameňov na stavbu Božieho domu.

2Krn 2,2 - Slová v zátvorke, ktoré v dnešnej hebrejskej osnove chýbajú, sme doplnili z Vulgáty.

2Krn 2,12 - Porov. 1 Kr 7,13 n. – Tento Hiram nebol otec kráľa Hirama. Ľudia niekedy i svojich poradcov a majstrov volali otcom. Pravdepodobne je však slovo: "svojho otca" neskorší dodatok. – Niektorí sa domnievajú, že sa tento majster volal Huramabi, čo Vulg prekladá: "Hirama, môjho otca".

2Krn 2,17 - Porov. 1 Kr 5,29 n.