výhody registrácie

2. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Krn 31, 1-21

1 Keď sa to všetko skončilo, pobrali sa všetci prítomní Izraeliti do judských miest a roztrieskali kamenné stĺpy, postínali ašéry a úplne zbúrali výšiny i oltáre v celom Judsku, na území Benjamína, Efrajima a Menaššeho. Potom sa všetci Izraeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest. 2 Chizkija zaradil kňazov a levitov do jednotlivých tried, každého podľa kňazskej či levitskej služby: k spaľovanej obete, k obetám spoločenstva, k výkonu služby, ku vzdávaniu vďaky a chvály v bránach Hospodinových táborov. 3 Príspevok z kráľovského majetku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večerné, na spaľované obety sobotné, ďalej na novmesiace a slávnosti, ako je to predpísané v Hospodinovom zákone. 4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, prikázal odvádzať pre kňazov a levitov určenú čiastku, aby sa mohli pevne držať Hospodinovho zákona. 5 Keď sa tá výzva rozniesla, naznášali Izraeliti množstvo prvotín obilia, muštu, oleja, medu a rôznych poľných plodín. Priniesli i mnoho desiatkov zo všetkého. 6 Aj Izraeliti a Júdovci, bývajúci v judských mestách, odvádzali desiatok zo statku a oviec, ako aj desiatok z darov zasvätených ich Bohu, Hospodinovi, a uložili to na hŕby. 7 V treťom mesiaci ich začali zakladať a v siedmom mesiaci skončili. 8 Keď prišiel Chizkija i hodnostári a uvideli tie hŕby, dobrorečili Hospodinovi a jeho ľudu, Izraelu. 9 Chizkija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb. 10 Hlavný kňaz Azarja z domu Cádokovho mu odpovedal: Odkedy začali nosiť dary do Hospodinovho domu, najedli sme sa dosýta a ešte i veľa zostalo. Pretože Hospodin svoj ľud požehnal, zostalo toto množstvo. 11 Chizkija dal pripraviť v Hospodinovom dome komory. Keď ich pripravili, 12 verne vnášali dnu obety pozdvihovania, desiatky a zasvätené dary. Ich správcom bol levita Konanja, jeho zástupcom bol jeho brat Šimei. 13 Jechíel, Azazja, Nachat, Asáhel, Jerimót, Józabad, Elíel, Jismakja, Machat a Benája boli z poverenia kráľa Chizkiju a predstaveného Božieho domu Azarju dozorcami pod vedením Konanju a jeho brata Šimeiho. 14 Léviovec Kóre, syn Jimnov, strážca východnej brány, spravoval milodary, určené Bohu. Mal z nich dávať na pozdvihované obety Hospodinovi a na najsvätejšie dary. 15 Jemu podliehali v kňazských mestách: Éden, Minjamín, Ješua, Šemaja, Amarja a Šekanja, aby verne rozdeľovali svojim bratom podľa tried, nadriadenému i podriadenému. 16 Navyše aj osobám mužského pohlavia, ktoré boli uvedené v rodovom zozname od trojročných nahor, každému, kto prichádzal do Hospodinovho domu podľa každodenného poriadku do služby, podľa ich povinností a zadelenia. 17 Kňazské zoznamy sa zostavovali podľa rodinného pôvodu a levitské zoznamy od dvadsaťročných nahor podľa ich povinností a tried. 18 Zahrnovali aj všetky ich deti, ženy, synov, dcéry a celé zhromaždenie, uvedené v zozname, lebo sa verne posväcovali. 19 No kňazi Áronovci mali na pastvinách svojich miest všade po mestách zvlášť vymenovaných mužov, aby rozdeľovali podiely všetkým kňazom a všetkým levitom uvedeným v zozname. 20 Takto konal Chizkija v celom Judsku. Robil to, čo bolo pred Hospodinom, jeho Bohom, dobré, správne a pravdivé. 21 Pri každom podujatí, ktoré začal v službe Božieho domu pre zákon a prikázania, sa pokúšal riadiť Bohom a konal všetko dôsledne a úspešne.

2Krn 31, 1-21

Verš 1
Keď sa to všetko skončilo, pobrali sa všetci prítomní Izraeliti do judských miest a roztrieskali kamenné stĺpy, postínali ašéry a úplne zbúrali výšiny i oltáre v celom Judsku, na území Benjamína, Efrajima a Menaššeho. Potom sa všetci Izraeliti vrátili, každý na svoj majetok, do svojich miest.
2Kr 18:4 - Odstránil výšiny, roztĺkol posvätné stĺpy, zoťal posvätný kôl a rozbil bronzového hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili tymian a nazvali ho Nechuštán.

Verš 3
Príspevok z kráľovského majetku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večerné, na spaľované obety sobotné, ďalej na novmesiace a slávnosti, ako je to predpísané v Hospodinovom zákone.
Nm 28:1 - Hospodin povedal Mojžišovi:
Nm 29:1 - Prvý deň siedmeho mesiaca budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú obvyklú prácu. Bude to Deň trúbenia.

Verš 17
Kňazské zoznamy sa zostavovali podľa rodinného pôvodu a levitské zoznamy od dvadsaťročných nahor podľa ich povinností a tried.
1Krn 23:27 - Podľa posledných úprav Dávida sa totiž do stavu levitov započítavali iba dvadsaťroční a starší.

Verš 15
Jemu podliehali v kňazských mestách: Éden, Minjamín, Ješua, Šemaja, Amarja a Šekanja, aby verne rozdeľovali svojim bratom podľa tried, nadriadenému i podriadenému.
Joz 21:9 - Z Júdovho a Šimeónovho kmeňa dali tieto mestá uvedené podľa mena.

2Krn 31,1 - O pomníkoch a ašerách pozri 1 Sam 7,3–4.

2Krn 31,10 - Množstvo prvotín a desiatkov bol znak hojnej úrody.

2Krn 31,12 - "Z vernosti" rozumej: "zo sľubu".

2Krn 31,14 - O svätosvätých veciach pozri Lv 21,22.

2Krn 31,15 - Starali sa, aby dávky boli spravodlivo rozdelené medzi kňazmi. Rozdeľovanie sa dialo podľa zoznamov kňazských rodín a podľa oddielov (tried), v ktorých konali službu pri chráme.